VD kommenterar: Rekordresultat inom centrala affärsområden

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Under 2021 gjorde vi betydande strategiska framsteg med vår ambition att vara ledande inom hållbarhet och att ställa om till ”The renewable materials company”. Vårt fokus på tillväxt inom ledande marknadspositioner har resulterat i rekordstor lönsamhet och en stark balansräkning.

Bevis på en uthållig och anpassningsbar affärsverksamhet

När vi tittar på prestationerna under 2021 kan vi konstatera att Stora Enso visade en enastående anpassningsförmåga och uthållighet. Vi nådde rekordhöga resultat inom våra viktigaste affärsområden, samtidigt som vi framgångsrikt hanterade makroekonomisk turbulens och störningar i leveranskedjan. Koncernens intäkter ökade med 19 % på årsbasis medan det operativa rörelseresultatet ökade med 135 % på årsbasis. Vår nettoskuld i förhållande till EBITDA på 1,1 överträffade målet, som var mindre än 2. Detta är resultat att vara stolta över och ett bevis på våra kontinuerliga förbättringar och strategiska framsteg.

Även om osäkerheter kvarstår till följd av nya pandemirelaterade utmaningar, var det på många sätt ett positivt år. Vi har hittat nya säkra arbetssätt för att kunna leverera produkter och tjänster med samma höga standard och i oförändrad takt som före pandemin. Genom att investera i en kultur som främjar lärande och personlig utveckling, bygger vi en mer snabbfotad verksamhet med starkare kundrelationer. En ökad efterfrågan på miljövänliga produkter, våra medarbetares hårda arbete och vår robusta affärsmodell har bidragit till vårt starka resultat. Jag anser att våra resultat 2021 är ett lysande exempel på ett företag som strävar efter ett gemensamt mål: att driva hållbar tillväxt.

Hållbarhet står i centrum för vår strategi

Stora Enso är en av världens största privata skogsägare. Våra skogar som växer och förvaltas på ett hållbart sätt skapar en positiv klimatpåverkan, både som en kolsänka och genom cirkulära slutprodukter. En flexibel virkesförsörjning med god tillgänglighet är också avgörande för att driva våra innovationer framåt. Globala megatrender, med hållbarhet i centrum, skapar en efterfrågan på fossilfria material inom förnybara och innovativa användningsområden. Våra kunder blir allt mer medvetna om fördelarna med produkter som är cirkulära och klimatvänliga. Det är vårt jobb att leverera lösningar som uppfyller dessa behov. Vi ser stora tillväxtmöjligheter för våra förpackningsprodukter, innovationer inom biomaterial, och bygglösningar. Det är inom dessa områden som vi koncentrerar våra strategiska åtgärder och investeringar.

Stark efterfrågan på miljövänliga lösningar

Den stora efterfrågan på våra förpackningsmaterial har varit en viktig drivkraft för vårt stabila resultat för 2021. Mot bakgrund av hållbarhetstrenderna och pandemin har behovet av miljövänliga och hygieniska livsmedelsförpackningar blivit viktigare än någonsin. Förpackningsindustrin fortsätter att förändras i snabb takt. Den trenden stärks av den ökande efterfrågan på fossilfria, biobaserade och återvinningsbara förpackningar för vardagsbruk. Samtidigt förändras konsumenternas beteende snabbt genom den växande e-handeln med ökande hemleveranser av dagligvaror, livsmedel och hämtmat. Allt detta skapar en större marknad och en växande efterfrågan på hållbara förpackningar.

Vi är ledande med en stark marknadsposition inom hållbara konsumentförpackningar och investerar för att möta den ökade efterfrågan. I vår anläggning för vätskekartong i Skoghall har vi investerat 97 MEUR, vilket innebär en avsevärt förbättrad kapacitet. Produktionen i kraftlinerbruket i Uleåborg i Finland, där vi investerat 350 MEUR i en konvertering, startade under 2021. Där har lönsamheten ökat snabbare än väntat. I början av 2022 beslutade vi oss för att gå vidare med en förstudie för en andra konvertering av anläggningen i Uleåborg för tillverkning av högkvalitativ förpackningskartong. För att förbättra återvinningen i centrala och östra Europa har vi annonserat en investering för att bygga en storskalig återvinningsanläggning i Polen tillsammans med Tetra Pak. Investeringen är ett viktigt delmål mot en cirkulär framtid.

Annica Bresky

VD och Koncernchef

"Behovet av miljövänliga och hygieniska livsmedelsförpackningar är viktigare än någonsin."

Annica Bresky
VD

Nya intäkter på tillväxtmarknader

Stora Enso är världens största producent av lignin, en av de viktigaste beståndsdelarna i ett träd. Lignin har en mängd olika potentiella användningsområden. Efter mer än sex år av investeringar i omfattande forskning och innovation kunde vår pilotanläggning i Sunila i Finland börja tillverka ligninbaserat hårt kol. Vår produkt Lignode är ett hållbart alternativ till kolbaserade batterianoder i elfordon. Vår bedömning är att denna produkten har en stor försäljningspotential.

Byggnader i trä är ett annat tillväxtområde, eftersom det finns ett behov av att ersätta mindre klimatvänliga konstruktionsmaterial som betong och stål. Prefabricerade träelement, som balkar, bärande delar och väggar, ger en högre konstruktionseffektivitet samtidigt som man kan minska byggnadernas koldioxidutsläpp. Då bygg- och konstruktionsindustrin står för cirka 40 % av världens koldioxidutsläpp får allt fler regeringar och fastighetsutvecklare upp ögonen för de miljömässiga fördelarna med träbyggnader. Under 2021 lanserade vi flera nya koncept för att öka våra marknadsandelar inom träbyggnation av industribyggnader, kontorsbyggnader, lägenhetshus och skolor. Här är vi väl positionerade att skapa nya affärsmöjligheter, då andelen trä som används i byggprojekt förväntas växa med mer än 10 % fram till 2030.

Våra produkter bidrar till en grönare värld

För att stötta våra strategiska mål har vi förstärkt våra ambitioner när det gäller hållbarhet. Vi arbetar regenerativt för klimat, cirkularitet och biologisk mångfald. Detta innebär att vi lägger större fokus på att återskapa och bidra positivt till klimatet inom de planetära gränserna, istället för att bara begränsa effekterna. Vårt mål är att 2050 kunna erbjuda lösningar som är helt regenerativa. För att uppnå målet har vi fastställt ambitiösa vetenskapligt baserade mål för 2030 för att minska utsläppen av växthusgaser med 50 %, i linje med 1,5-gradersmålet. Dessutom kommer 100% av våra produkter att kunna vara tekniskt återvinningsbara till 2030.

Vår verksamhet för skogsbruk kommer också att utvecklas, inte bara för att stötta skogstillväxt utan även för att återställa och stärka den biologiska mångfalden. För att möjliggöra kontinuerliga förbättringar kommer våra framsteg att följas upp genom indikatorer som godkänts av obereoende aktörer. Genom ett skogsbruk som inverkar positivt på djur och natur, främjas stabila ekosystem som växer och frodas. Vi kommer att använda vår egen skogsmark som en utvecklingsplattform i syfte att bli ledande på detta viktiga område.

Strategiska åtgärder för att skapa värde på lång sikt

Hållbar tillväxt är centralt i all vår verksamhet. Den strukturella nedgången i efterfrågan på pappersprodukter har fortsatt och vi tog därför det svåra beslutet att stänga två pappersbruk: Svenska Kvarnsveden och Veitsiluoto i Finland. Vi avyttrade även vår anläggning i tyska Sachsen. Besluten var nödvändiga för att kunna bibehålla en konkurrenskraftig pappersverksamhet. När omstruktureringen är slutförd, kommer pappersverksamheten att utgöra cirka 10 % av de totala intäkterna. I slutet av året såg vi en betydande förbättring i balansen mellan utbud och efterfrågan på papper i Europa. Det är ett resultat av våra åtgärder och en återhämtning på marknaden.

Vi gjorde stora framsteg under 2021 och stärkte vår position för fortsatt tillväxt. Detta förstärks ytterligare av en stabil verksamhet, en tydlig medarbetaragenda med fokus på säkerhet, samt en proaktiv och flexibel modell för kundsamarbeten. Stora Enso utvecklas hela tiden, vi har förmågan och råvarutillgången för att göra vår verksamhet till en integrerad del av den gröna revolutionen. Cirkulära produkter från skogen är en del av lösningen för att bekämpa klimatförändringarna, ett arv som kommer att föras vidare till kommande generationer.

Vi följer de tio principerna i FN-initiativet Global Compact samt FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Den förnybara framtiden växer i skogen.

Annica Bresky
VD