Stora Ensos resultat 2023: Fokus på förbättrad lönsamhet, konkurrenskraft och kassaflöde

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 1 februari 2024 kl. 8.32 EET

Q4/2023 (jämfört med Q4/2022)

 • Omsättningen minskade med 24 % till 2 174 (2 864) MEUR.
 • Det operativa rörelseresultatet minskade till 51 (355) MEUR.
 • Den operativa rörelsemarginalen minskade till 2,3 % (12,4 %).
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) var -326 (705) MEUR.
 • Resultat per aktie var -0,36 (0,74) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var -0,64 (0,32) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 323 (429) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var -9 (202) MEUR.


År 2023 (jämfört med 2022)

 • Omsättningen var 9 396 (11 680) MEUR.
 • Det operativa rörelseresultatet var 342 (1 891) MEUR.
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) var till -322 (2 009) MEUR.
 • Resultat per aktie var -0,45 (1,97) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var -0,73 (1,55) EUR.
 • Nettoskulden ökade med 1 314 MEUR till 3 167 (1 853) MEUR på grund av förvärvet av De Jong Packaging Group, kartonginvesteringen i anläggningen i Uleåborg samt utdelningen under 2023.
 • Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA (de senaste 12 månaderna) var 3,2 (0,7). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest (de senaste 12 månaderna), minskade till 1,0 % (20,4 %). Det långsiktiga målet är >13 %.


Viktigaste höjdpunkter

 • Stora Enso har slutfört de omstruktureringsåtgärder som presenterades i juni 2023 med syfte att förbättra den långsiktiga konkurrenskraften och lönsamheten. Koncernen stängde produktionsenheter och minskade antalet anställda inom olika koncernfunktioner. Omstruktureringsåtgärderna förbättrar Stora Ensos operativa rörelseresultat med cirka 110 MEUR per år. Personalnedskärningarna i omstruktureringsprogrammet innebar att 1 150 medarbetare fick lämna företaget.
 • Stora Enso har påbörjat ett resultatförbättringsprogram med målet att öka det årliga operativa rörelseresultatet med 80 MEUR. Detta kan innebära att personalstyrkan minskas med cirka 1 000 anställda. I programmet ingår inga planerade stängningar av produktionsanläggningar.
 • En rekordlåg nivå på operativt rörelsekapital uppnåddes vid årets slut, vilket var en minskning med 264 MEUR jämfört med slutet av det tredje kvartalet 2023. Detta har resulterat i en fortsatt stabil nettoskuld nivå med en modest ökning på 47 miljoner EUR under det fjärde kvartalet 2023.
 • Investeringen i konsumentkartong på anläggningen i Uleåborg i Finland följer tidsplanen. Produktionen väntas kunna starta under 2025.
 • Avyttringen av anläggningen i kinesiska Beihai fortskrider enligt plan och tillgångarna har klassificerats som tillgängliga för försäljning.
 • Stora Enso åtog sig att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid år 2040 genom att underteckna The Climate Pledge.

Föreslagen utdelning

På årsstämman den 20 mars 2024 kommer styrelsen att föreslå en utdelning på 0,10 (0,60) EUR per aktie. Dessutom föreslår styrelsen att årsstämman ger styrelsen mandat att efter eget gottfinnande besluta om ytterligare en utdelning på upp till högst 0,20 EUR per aktie.

Prognos

Stora Ensos operativa rörelseresultat för helåret 2024 förväntas bli högre än för helåret 2023, 342 MEUR.

Utsikter

Stora Enso räknar med att marknadsläget kommer att fortsätta att vara osäkert under 2024, med fortsatt begränsad efterfrågan, prispress och knappa marginaler. Det finns emellertid vissa positiva tecken som stigande massapriser, minskande globala lager av massa, färre kunder som minskar sina lager samt lägre inflation och räntor.

Det första kvartalet förväntas inte innebära några betydande förbättringar på marknaden på grund av ett historiskt svagt fjärde kvartal 2023 och en långsam återhämtning från detta. Samtliga rörliga kostnader fortsatte att minska under det fjärde kvartalet, med undantag för trä, som förväntas följa liknande tendenser även under det här årets första kvartal. Potentiella risker kring logistikutmaningar från området kring Röda havet skulle kunna innebära störningar i varuflödet och högre kostnader.
 

Packaging Materials och Wood Products fortsätter att påverkas negativt av låg efterfrågan, lägre priser och sjunkande volymer. Även om efterfrågan på träprodukter är fortsatt stabil är den svag på grund av den fortsatta avmattningen i byggnadsbranschen. Efterfrågan på träprodukter har ökat något i Europa, men detta beror främst på att kunderna bygger upp sina lager. Minskade lagernivåer i värdekedjan när det gäller Packaging Materials börjar närma sig slutet under det första halvåret 2024, vilket kan innebära en försiktig återhämtning, särskilt inom konsumentkartong.
 

Inom Biomaterials visar massamarknaden tecken på stabilisering och lagernivåerna ser ut att återgå till det normala. Samtidigt som kapaciteten ökar i Latinamerika är efterfrågan nedströms fortfarande svag. Det finns tecken på att den europeiska efterfrågan kommer att öka, medan den i Kina har försämrats något på grund av överskott och lågsäsong. Efterfrågan på olika förpackningskvaliteter skiftar fortfarande mycket, medan mjukpapperssegmentet fortsätter att vara stabilt.
 

Inom Packaging Solutions förväntar vi oss en stegvis ökad efterfrågan under det första halvåret på grund av växthussäsongen. En låg efterfrågan innebär emellertid högre priser och pressade marginaler på grund av lägre priser på wellpappråvara, högre fasta kostnader på grund av inflationen samt överkapacitet. Inom Forest förväntas inga större förändringar jämfört med föregående kvartalsprognos, då efterfrågan på trä förväntades stiga gradvis. 
 

Under det andra halvåret 2023 genomförde Stora Enso omfattande omstruktureringsåtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet framöver. Åtgärderna omfattade stängning av anläggningar och produktionslinjer, försäljning av tillgångar, antagandet av en mer decentraliserad affärsmodell samt en minskning av antalet medarbetare med cirka 1 150 personer. Dessa åtgärder förväntas stärka koncernens konkurrenskraft och effektivisera organisationen, vilket i sin tur kommer att resultera i bättre ekonomiska resultat under kommande år.
 

Stora Enso bygger vidare på förra årets kostnadsbesparingar och kommer även i fortsättningen att eftersträva en positiv omsättning och bättre kassaflöden för att sänka kostnaderna och öka konkurrenskraften. Ett nytt resultatförbättringsprogram med målet att öka det årliga operativa rörelseresultatet med 80 MEUR har påbörjats. Detta kan innebära att personalstyrkan minskas med cirka 1 000 anställda.
 

Stora Ensos VD och koncernchef Hans Sohlström kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2023:

I en värld som snabbt förändras måste vi kunna anpassa, justera och utveckla vår verksamhet för att kunna möta våra kunders behov när dessa ändras. Vi har upplevt ett marknadsläge som saknar motstycke, och vi fokuserar på det vi kan göra för att förbättra vår konkurrenskraft och förbereda oss på en osäker framtid. 
 

Stora Ensos ekonomiska resultat under det fjärde kvartalet förra året påverkades av fortsatta utmaningar på marknaden. Detta påverkade främst våra Packaging och Wood Products verksamheter. Koncernens omsättning minskade jämfört med förra året med 24 % till 2,2 miljarder euro, där en låg efterfrågan innebar färre leveranser och lägre försäljningspriser inom samtliga områden med undantag för Forest. Detta gav ett operativt rörelseresultat på 51 MEUR, jämfört med 355 MEUR för ett år sedan. Den operativa rörelsemarginalen minskade därmed till 2,3 %, jämfört med 12,4 % från föregående år. Om vi dock jämför med  föregående kvartal, förbättrades det operativa rörelseresultatet med 30 MEUR. Värderingen av skog ökade från 8,3 till 8,7 miljarder euro vilket motsvarar 11 euro per aktie.
 

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,10 euro per aktie, som betalas ut i april. Dessutom föreslås att styrelsen ges befogenhet att efter eget gottfinnande besluta om en andra utdelning på upp till 0,20 euro per aktie. Det mandatet sträcker sig till den 31 december 2024. Detta är lägre än utdelningen för förra året. Vi vet att utdelningen är viktig för våra aktieägare och vi har arbetat för att nå en lösning som fungerar under rådande omständigheter.

Trots den utmanande marknaden under 2023 är jag stolt över att våra team har arbetat hårt för att öka konkurrenskraften och förbättra vår nuvarande otillfredsställande lönsamhet. Vi har genomfört ett antal omstruktureringsåtgärder för att stärka vår ställning på marknaden. Detta förväntas öka det årliga operativa rörelseresultatet med cirka 110 MEUR. Även om åtgärderna har åtföljts av en minskad försäljning på cirka 250 MEUR baserat på siffrorna för 2023, anser vi att åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa en långsiktig lönsam tillväxt. För att nå detta var vi tvungna att fatta några svåra beslut. Vi har minskat vår arbetsstyrka med cirka 1 150 medarbetare, och efter nyår har vi presenterat en plan för att stänga en av våra anläggningar för wellpapp i Sverige på grund av minskad efterfrågan.
 

Vi har fokuserat på att skapa kassaflöde genom att minska det operativa rörelsekapitalet samtidigt som vi har sett över våra prioriteringar för investeringar. I slutet av förra året genomfördes en betydande minskning av det operativa rörelsekapitalet med 650 MEUR jämfört med toppen under det första kvartalet 2023. Likviditeten är fortsatt stabil med 2,5 miljarder euro i kassa- och banktillgodohavanden. Kassaflödet från verksamheten uppgick till 323 MEUR under det fjärde kvartalet och 954 MEUR för helåret 2023.
 

För att kunna bibehålla vår konkurrenskraft och öka tillväxten kommer Stora Enso att genomföra ett resultatförbättringsprogram med målet att öka det årliga operativa rörelseresultatet med 80 MEUR. Detta kan innebära att personalstyrkan minskas med cirka 1 000 anställda. Personalminskningarna, effektivitetsförbättringarna och synergimöjligheterna skulle påverka alla divisioner och koncernfunktioner. En majoritet av besparingarna kommer att genomföras under 2025. Detta program innefattar inga ytterligare nedstängningar av produktionsanläggningar. Det är svårt men samtidigt nödvändigt för  koncernens långsiktiga framgång. Genom vår strategi för att öka lönsamheten och kassaflödet, fortsätter vårt arbete med att göra Stora Enso branschledande.
 

Ökningen av det långsiktiga värdet på skogstillgångarna och möjligheten att tjäna ytterligare på skogsmarken genom att utveckla förnybar energi är grunden för vår framtida tillväxtpotential. Vårt senaste avtal med OX2 om ett gemensamt vindkraftsprojekt på vår skogsmark i Sverige är ett steg på vägen. Genom vårt åtagande för att nå nettonollutsläpp 2040 och kunna erbjuda helt regenerativa produkter och lösningar till 2050, lyfter vi fram vår långsiktiga ambition för att skapa hållbarhet. 
 

Trots osäkerheten på marknaden ser vi vissa tecken på stabilisering, och vi förväntar oss ett högre operativt rörelseresultat under 2024 jämfört med 2023, genom lägre kostnader och initiativ för ökad tillväxt.
 

Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete för att skapa ett bättre Stora Enso som är starkare och mer konkurrenskraftigt, och som ger ett större värde. Tack för ert stöd och goda samarbete.
 

Webbsänd telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsändning med telefonkonferens idag kl. 11.00 EEST (10.00 CEST). Resultatet presenteras av Stora Ensos VD Hans Sohlström och finanschef Seppo Parvi. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas via: stora-ensos-q4-fy-2023-results.open-exchange.net

Den fullständiga rapporten på engelska och finska finns på företagets webbplats på storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations


Frågor från media:
Carl Norell
SVP Corporate Communications
tel. +46 72 241 0349


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 20 000 medarbetare och 2023 uppgick omsättningen till 9.4 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis (ADR) och stamaktier (SEOAY, SEOFF, SEOJF) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Contacts

Frågor från media:
Carl Norell
SVP Corporate Communications
tel. +46 72 241 0349

Snabblänkar