Stora Ensos delårsrapport januari–mars 2024

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 25 april 2024 kl. 8.33 EEST

 
Fortsatt arbete för att förbättra resultatet, konkurrenskraften och kassaflödet

Q1/2024 (jämfört med Q1/2023)

         Omsättningen minskade med 20 % till 2 164 (2 721) MEUR.

         Det justerade rörelseresultatet minskade till 156 (234) MEUR.

         Den justerade rörelsemarginalen minskade till 7,2 % (8,6 %).

         Rörelseresultatet (enligt IFRS) var 148 (258) MEUR.

         Resultat per aktie var 0,11 (0,24) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var 0,09 (0,23) EUR.

         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 269 (254) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var -104 (1) MEUR.

         Nettoskulden ökade med 601 MEUR till 3 518 (2 917) MEUR, främst mot bakgrund av investeringen i konsumentkartong på anläggningen i Uleåborg, Finland.

         Förhållandet nettoskuld/justerat EBITDA (de senaste 12 månaderna) var 4,0 (1,3). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.

         Justerad avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest (de senaste 12 månaderna), var 0,0 % (16,5 %). Det långsiktiga målet är >13 %.


Viktigaste höjdpunkter

         Resultatförbättringsprogrammet, som inleddes under första kvartalet, har utvecklats positivt och förväntas få en årlig effekt på 120 MEUR i justerat rörelseresultat, en ökning från det initiala målet om 80 MEUR. Bakgrunden är minskningar av övriga fasta kostnader. Programmet omfattar inga nedläggningar av anläggningar och kan leda till att cirka 1 000 medarbetare sägs upp.

         Operativt rörelsekapital minskade med 551 MEUR på årsbasis, ett resultat av vårt fortsatta fokus på att förbättra rörelsekapitalets effektivitet.

         Investeringen i konsumentkartong på anläggningen i Uleåborg i Finland följer tidsplanen. Produktionen förväntas inledas under första halvåret 2025 och full kapacitet beräknas uppnås under 2027.

         Planen för att avyttra anläggningen i Beihai i Kina följer tidsplanen. Anläggningen är klassificerad som en tillgång för försäljning från och med slutet av 2023.


Prognos
Stora Ensos justerade rörelseresultat för helåret 2024 förväntas bli högre än för helåret 2023 (342 MEUR).

Utsikter

Marknadsprognos
Stora Enso förväntar sig att marknadssituationen successivt kommer att återhämta sig under 2024, med ökad efterfrågan på konsumentkartong samt högre efterfrågan och priser på massa. Resultatet förväntas dock påverkas negativt under andra kvartalet, främst på grund av högre underhållskostnader jämfört med motsvarande period, högre träkostnader och de nyligen genomförda politiska strejkerna i Finland. Osäkerhetsfaktorer på marknaden, som den fortsatt höga inflationen, strejker, efterfråge- och prisutveckling samt andra externa störningar som kan påverka koncernens resultat, förväntas kvarstå under resten av året.

Packaging Materials
Marknaden för förpackningsmaterial har stabiliserats och orderingången förbättrats, men den svaga makroekonomin – där de stagnerade detaljhandelsmarknaderna ingår – gör att återhämtningen dröjer. Efterfrågan på konsumentkartong är stabil till positiv, i synnerhet inom vätskekartong. Efterfrågan förväntas återhämta sig för kraftliner och testliner och aviserade prishöjningar på marknaden för wellpappråvara får genomslag. När det gäller återvunnen kartong har efterfrågan stärkts, men den underliggande efterfrågan är fortsatt svag.

Packaging Solutions
För divisionen Packaging Solutions förväntas en starkare efterfrågan under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal mot bakgrund av säsongseffekter. Stor överkapacitet på marknaden, främst i Östeuropa, samt högre priser på wellpappråvara, medför däremot fortsatta utmaningar.

Biomaterials
Den europeiska efterfrågan förväntas öka något till följd av den pågående situationen på Röda havet, vilket gynnar kartong och papperstillverkare i Europa. Ny kapacitet kan emellertid påverka marknaden senare under året.

Wood Products
Divisionen Wood Products möter fortsatta utmaningar på grund av låg efterfrågan, låga priser och volymer samt höga träkostnader. Säsongsefterfrågan på marknaden för sågade trävaror förväntas dock förbättras under andra kvartalet i år. Inom byggsektorn har ännu ingen förbättring märkts av.

Forest
För divisionen Forest förväntas en successivt ökad efterfrågan på trä, då den begränsade tillgången på marknaderna i Finland, Sverige och Baltikum kvarstår under andra kvartalet. Träkostnaderna beräknas stiga under återstoden av 2024 i både Finland och Sverige.

Långsiktiga tillväxtmöjligheter
Trots de rådande utmaningarna ser Stora Enso långsiktiga tillväxtmöjligheter inom hållbara förpackningar, träbyggnation och innovativa biomaterial. Lagstiftning och megatrender inom hållbarhet ger stöd för denna utveckling.

Stora Ensos VD och koncernchef Hans Sohlström kommenterar resultatet för första kvartalet 2024:
På en fortsatt svag marknad är Stora Ensos förbättrade finansiella utveckling lovande.
Vår omsättning minskade dock med 20 % på årsbasis, till 2 164 MEUR. Justerat rörelseresultat minskade till 156 MEUR, från 234 MEUR under samma period föregående år och justerade rörelsemarginalen minskade till 7,2 % från 8,6 %. De politiska strejkerna i Finland hade en negativ effekt på vårt resultat med cirka 25 MEUR. Men vi beräknar att effekten på vårt resultat för andra kvartalet blir lägre. Nettoskulden ökade med 601 MEUR till 3 518 MEUR, främst mot bakgrund av investeringen i konsumentkartong på anläggningen i Uleåborg. Vi kommer att fortsätta att investera 1,0 till 1,1 miljarder EUR i år i enlighet med planen. Målet är att återgå till genomsnittliga nivåer på 600 till 800 MEUR per år från 2025.

Utdelningen på 0,10 EUR per aktie betalades ut i april 2024 och årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om utbetalning av en andra utdelning på upp till 0,20 EUR per aktie, senast under fjärde kvartalet i år.

En stark balansräkning är avgörande inför framtiden. Förhållandet nettoskuld/justerat EBITDA var 4,0 under första kvartalet. Vi är medvetna om att detta är högre än vårt mål om att ligga under 2,0 och vi vidtar åtgärder för att hantera våra skuldnivåer på ett effektivt sätt och sänka skuldkvoten i linje med vårt mål. Trots den svaga marknadssituationen och pågående strategiska investeringar kan vi förbättra vårt kassaflöde genom att minska vårt operativa rörelsekapital. Jämfört med föregående år har vi minskat det med hela 551 MEUR. Vi har som mål att frigöra kapital genom styrning av rörelsekapital och avyttringar för att ytterligare minska skulden och öka likviditeten, som är fortsatt stark.

Förra årets svaga resultat visade på behovet av effektivitet, handlingskraft och fokus på kärnverksamheten. Vi lanserade därför tidigare i år ett resultatförbättringsprogram. Det är utformat för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och finansiella hållbarhet. Jag är glad att kunna meddela att programmet fortlöper positivt och att vi har höjt den potentiella förbättringen på justerat rörelseresultat till 120 MEUR på årsbasis jämfört med det ursprungliga målet om 80 MEUR. Vi har fortsatt ett stort engagemang för våra anställda, men programmet kan tyvärr medföra att cirka 1 000 medarbetare måste sluta. Att säga upp personal är en sista utväg, men det är nödvändigt för att förbättra vårt finansiella resultat.

Vi har gått över till en ny, decentraliserad verksamhetsmodell och resultatdriven organisation inom hela koncernen. Vi bygger en kultur som utgår från ambitiös målformulering, flexibilitet, analys och ansvarstagande. Detta är kopplat till förväntningarna på oss som arbetsgivare och ska också gynna våra kunder och ägare. Vår operativa och kommersiella effektivitet gynnas av ett mer fokuserat arbetssätt, där ansvaret för resultatet delas av divisioner och affärsenheter i syfte att förbättra beslutsfattandet.

Våra åtgärder fokuserar också på att förbättra lönsamheten genom effektivare inköp, produktion och försäljning. Det sker genom att frigöra kapital, inklusive rörelsekapital, verkställande av strategi, samt att säkerställa att vi har rätt personer på rätt tjänster. Förvärvet av De Jong Packaging Group och pågående investeringar i vår anläggning i Uleåborg stödjer koncernens långsiktiga strategi om att bygga marknadsandelar inom förnybara och cirkulära förpackningslösningar som tillför värde för våra kunder.

När vi blickar framåt, förväntar vi oss en gradvis återhämtning under 2024, med ökad efterfrågan och högre priser för kartong och massa. Vi förväntar oss dock negativa effekter på resultatet under andra kvartalet på grund av högre underhållskostnader och strejker i Finland. Kostnadsinflationen har dock börjat minska totalt sett, men högre träkostnader, framför allt på den finska marknaden, innebär en utmaning för lönsamheten också i år. Fortsatta osäkerhetsfaktorer på marknaderna, som hög inflation, efterfråge- och prisutvecklingen samt externa störningar, kan kvarstå under hela året och påverka vårt resultat. 

Även om vi möter utmaningar på kort sikt har vi fortsatt en stark tilltro till vår förmåga att fokusera på långsiktiga tillväxtmöjligheter inom hållbara förpackningar, träbyggnation och innovativa biomaterial.

Slutligen är jag glad att kunna meddela att vi är på rätt spår och fast beslutna att uppnå målet om ett justerat rörelseresultat för helåret 2024 som är högre än det justerade rörelseresultatet för helåret 2023, på 342 MEUR. Vi är också övertygade om att våra åtgärder kommer att bygga ett mer lönsamt, konkurrenskraftigt och högre värderat Stora Enso. 

Webbsänd telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsändning med telefonkonferens idag kl. 11.00 EEST (10.00 CEST). Resultatet presenteras av Stora Ensos VD Hans Sohlström och finanschef Seppo Parvi. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas via: https://stora-ensos-q1-2024-results-webcast.open-exchange.net/

 
Den fullständiga rapporten på engelska och finska finns på företagets webbplats på storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations


Frågor från media:
Carl Norell
SVP Corporate Communications
tel. +46 72 241 0349

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Stora Enso har cirka 20 000 medarbetare och 2023 uppgick omsättningen till 9.4 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis (ADR) och stamaktier (SEOAY, SEOFF, SEOJF) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Contacts

Frågor från media:
Carl Norell
SVP Corporate Communications
tel. +46 72 241 0349

Snabblänkar