Stora Ensos delårsrapport januari–september 2020

STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2020-10-20 kl. 8.30 EEST

Fortsatt gediget resultat i ett utmanande affärsklimat

Fokus på kassaflöde och lönsamhet

Q3/2020 (jämfört med Q3/2019)

  • Omsättningen minskade med 13,5 % till 2 079 (2 402) MEUR på grund av lägre leveranser och priser.
  • Det operativa rörelseresultatet minskade till 175 (245) MEUR. Den lägre omsättningen kompenserades delvis av fortsatt effektiv kostnadsstyrning.
  • Den operativa rörelsemarginalen var 8,4 % (10,2 %).
  • Det operativa rörelseresultatet enligt IFRS var 145 (170) MEUR.
  • Resultat per aktie var 0,11 EUR (0,09) och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och värdering till verkligt värde var 0,14 EUR (0,18).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 399 MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 250 MEUR.
  • Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA på 2,4 uppfyllde inte målet som är att ligga under 2,0.
  • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 6,7 % (9,2 %), vilket är under det strategiska målet som är att ligga över 13 %.

Q1–Q3/2020 (jämfört med Q1–Q3/2019)

  • Omsättningen var 6 400 (7 644) MEUR, främst som ett resultat av covid-19 pandemin samt de finska fackförbundens strejker under första kvartalet.
  • Det operativa rörelseresultatet var 532 (879) MEUR.

Hantering av osäkerhetsfaktorer
Stora Ensos medarbetares hälsa och säkerhet är högsta prioritet. Genom Stora Ensos proaktiva agerande under covid-19-pandemin har koncernens förmåga att betjäna sina kunder och driva verksamheten hittills påverkats minimalt.

Underhållsstoppen under fjärde kvartalet är väl förberedda för att trygga hälsa och säkerhet för koncernens medarbetare, underleverantörer och samhällen där företaget bedriver verksamhet.

Koncernen fortsätter också att fokusera på försäljning och kundservice, samt kostnads- och rörelsekapitalstyrning för att säkerställa kassaflöde och likviditet. Detta i syfte att hålla ställningarna och säkerställa en snabb återhämtning.

Stora Enso har vidtagit alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att hantera en möjlig ”hård” brexit och undvika att verksamheten påverkas negativt.

Prognos och utsikter
På grund av osäkerheten i världsekonomin har Stora Enso valt att tills vidare inte presentera prognoser per kvartal eller utsikter för helåret. Covid-19-krisen har medfört varierande marknadsförutsättningar för koncernens produkter.

Konverteringen av bruket i Uleåborg från bestruket finpapper till kraftliner för förpackningar förväntas bli klar under fjärde kvartalet, inom beräknad budget. Produktionen förväntas börja vid årsskiftet. Konverteringen beräknas påverka divisionen Packaging Materials operativa rörelseresultat för fjärde kvartalet 2020 negativt med 30–40 MEUR. Anläggningen beräknas uppnå full kapacitet i slutet av andra kvartalet 2021 med kommersialisering av produkterna i slutet av 2021.

Pappersproduktionen vid bruket i Uleåborg avslutades under tredje kvartalet 2020. Divisionen Paper räknar med att lagret av bestruket finpapper kommer att säljas slut under fjärde kvartalet 2020. Därmed beräknas Uleåborgsbruket fortfarande ha en negativ effekt på 5–10 MEUR på Paper-divisionens operativa rörelseresultat för fjärde kvartalet 2020.

Under fjärde kvartalet 2020 kommer planerade underhållsstopp att genomföras vid sju bruk. Underhållskostnaderna beräknas totalt påverka med 10 MEUR mindre än under Q3/2020 och med 15 MEUR mindre än under Q4/2019.

Nyckeltal

 

MEUR

Q3/20 Q3/19 Förändring % Q3/20-Q3/19 Q2/20 Förändring % Q3/20-Q2/20 Q1-Q3/20 Q1-Q3/19 Förändring % Q1-Q3/20−Q1-Q3/19 2019
Omsättning 2 079 2 402 -13,5 % 2 114 -1,7 % 6 400 7 644 -16,3 % 10 055
Operativt EBITDA 330 397 -17,0 % 332 -0,7 %  997 1 337 -25,4 % 1 614
Operativt rörelseresultat 175 245 -28,6 % 178 -1,5 % 532 879 -39,4 % 1 003
Operativ rörelsemarginal 8,4 % 10,2 % 8,4 % 8,3 % 11,5 % 10,0 %
Rörelseresultat (IFRS) 145 170 -14,6 % 226 -35,6 % 633 624 1,3 % 1 305
Resultat före skatt excl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster 144 191 -24,3 % 142 1,7 % 413 745 -44,6 % 835
Resultat före skatt (IFRS) 115 115 -0,7 % 190 -39,6 % 513 490 4,6 % 1 137
Periodens nettoresultat (IFRS) 86 59 46,9 % 144 -40,1 % 380 336 12,9 % 856
Räntebärande nettoskuld 3 008 3 745 -19,7 % 3 289 -8,5 % 3 008 3 745 -19,7 % 3 209
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 6,7 % 9,2 % 6,8 % 6,8 % 12,1 % 10,3 %
Resultat per aktie (EPS) excl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster, EUR 0,14 0,18 -19,3 % 0,14 2,2 % 0,40 0,77 -47,5 % 0,84
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,11 0,09 26,1 % 0,19 -40,3 % 0,49 0,46 7,2 % 1,12
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna 2,4 2,1 2,5 2,4 2,1 2,0
Medelantal anställda 24 428 26 414 -7,5 % 25 077 -2,6 % 24 817 26 347 -5,8 % 26 096

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2020:
– Vi har levererat ett gediget resultat för kvartalet och jag är nöjd med vad vi åstadkommit med tanke på den exceptionella osäkerhet och de kraftiga svängningar som råder på världsmarknaden.

Även om vi redovisar ett lägre operativt rörelseresultat på 175 MEUR jämfört med förra året så låg det, om vi utesluter Paper-divisionen, kvar på samma nivå tack vare starka resultat i divisionerna Packaging Materials, Wood Products och Forest. Pandemin har fortsatt störst effekt på vår pappersverksamhet. Det är mycket glädjande att se att vi åter har ett positivt kassaflöde för kvartalet. Marknaden fortsätter att vara utmanande även för Biomaterials, med låga priser. Positivt är att den operativa rörelsemarginalen, exklusive Paper, ökade till 11,8 %, vilket visar på styrkan i våra tillväxtverksamheter och den effektiva kostnadshanteringen.

Vi har lyckats med vårt fokus på rörelsekapitalet och levererade ett bra kassaflöde på nära 400 MEUR. Vi fortsätter att fokusera på det vi kan påverka i denna utmanande tid: säkerställa våra medarbetares hälsa och stötta våra kunder, bedriva vår verksamhet så effektivt som möjligt, säkerställa vår finansiella uthållighet och bygga framtidens affärsmöjligheter genom vår innovationsagenda. Vi vill stå starka när det vänder.

Jag är glad över att våra stora underhållsstopp under kvartalet har hanterats på ett säkert sätt. Vårt säkerhetsarbete fortsätter och resultaten har förbättrats jämfört med föregående år, även om vi ännu inte nått vår målnivå. Eftersom vi har flera planerade underhållsstopp under årets sista kvartal kommer vi att tillsammans med våra samarbetspartners och leverantörer fortsätta vårt ihärdiga arbete för att skydda medarbetare, entreprenörer samt lokalsamhällen från utbrott av covid-19.

Vi har beslutat att för vårt skogsinnehav i Norden börja använda en värderingsmetod baserad på data från marknadstransaktioner och ändra redovisningsprinciperna från och med fjärde kvartalet 2020. Metoden ger en mer transparent och mindre subjektiv grund för värderingen av våra skogsinnehav. Preliminära beräkningar indikerar att värdet på våra skogstillgångar kan väntas bli mellan 6,5 och 7,0 miljarder EUR, jämfört med det bokförda värdet i slutet av tredje kvartalet 2020 på 5,4 miljarder EUR.

När det gäller våra transformationsprojekt så fortgår den proaktiva konverteringen av bruket i Uleåborg till produktion av förpackningskartong enligt plan och tillverkningen kommer att inledas runt årsskiftet. Vad gäller den strukturella minskningen av efterfrågan på papper var det inte utan sorg vi meddelade planerna på att stänga ner en av pappersmaskinerna vid Hylte bruk. Det är alltid tufft att besluta om nedläggningar som påverkar många människor, men genom att agera kan bruket fortsätta vara konkurrenskraftigt. Stora Enso kommer att stötta de anställda som påverkas av nedläggningen. Samtidigt har vi nu inlett produktionen av snabbmatsförpackningar i formpressad fiber i Hylte. PureFiberTM by Stora Enso är ett miljövänligt produktsortiment som tillverkas utan exempelvis plast. Det finns en positiv marknadstrend och vi ser en stark efterfrågan på dessa produkter.

För att ytterligare stärka vår ställning som en global leverantör av högkvalitativa byggelement i trä investerar vi nästan 80 MEUR i en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) i Tjeckien. Detta kommer ytterligare att öka våra möjligheter att erbjuda ett högkvalitativt utbud av byggprodukter till kunder över hela världen och stärker vår position som marknadsledande inom CLT.

Som ett steg i vår innovationsagenda investerar vi ungefär 10 MEUR i teknologi för dispersionsbarriärer i Sverige. Detta möjliggör utveckling och produktion av kartong med hållbara barriärskikt som är lättare att återvinna, har ett lägre koldioxidavtryck och är komposterbar. Dessutom kommer vi att bygga en anläggning för tillverkning av biobaserat skum, ett lätt, fiberbaserat skummaterial för förpackningsskydd och stötdämpning. Det ersätter det vanligt förekommande oljebaserade polymerskummet i förpackningar. Med dessa investeringar hjälper vi kunder och konsumenter att bli mer miljövänliga samtidigt som vi bidrar till den cirkulära ekonomin.

Tyvärr kan vi på kort sikt se hur pandemin växer och återigen skapar osäkerhet kring hur snabbt och till vilken grad världsekonomin kommer att återhämta sig. Jag är övertygad om att det kommer att vara fortsatt svårt att förutse hur olika marknader utvecklas. Under rådande omständigheter presenterar vi inga prognoser men kan konstatera att marknadsutsikterna för våra olika verksamheter fortsätter att variera. När jag tittar på vår återhämtningsförmåga framöver är jag därför glad att likviditeten är säkrad och att lönsamhetsprogrammet går snabbt framåt. Vi har också identifierat fler besparingsmöjligheter och kommer att öka sparmålet ytterligare till 400 MEUR.

Som jag ser det kommer vinnarna att bli de företag som har långsiktigt hållbara verksamheter, både ur ett miljömässigt, socialt och finansiellt perspektiv, företag som står nära sina kunder och driver utveckling baserad på framtida konsumentbehov, företag som kan hantera instabila förhållanden och har förmåga att snabbt anpassa sig till en förändrad verklighet. Detta är Stora Ensos konkurrensfördel.

Framtiden växer i skogen.

Webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media i dag klockan 15.00 EEST (14.00 CEST)

En webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media hålls klockan 15.00 EEST (14.00 CEST). Stora Ensos VD Annica Bresky, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/ex8fdjfo.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker, investerare och media:

Direktsändning klockan 15.00 EEST

Storbritannien +44 (0)2071 928 338
Finland +358 (0)9 2311 3291
Sverige +46 (0)8 5661 8467
USA +1 6467 413 167
Inloggningskod 9182064
Inspelning
Storbritannien +44 (0)3333 009 785
Inloggningskod 9182064
 

Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till tisdagen den 27 oktober 2020.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari-september 2020. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors


För ytterligare information, v g kontakta:

Ulrika Lilja
kommukationsdirektör
tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Kontakter

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulrika Lilja
kommukationsdirektör
tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Bilagor