Stora Ensos halvårsrapport januari–juni 2021

STORA ENSO OYJ HALVÅRSRAPPORT 2021-07-21 kl. 8.30 EEST

Fortsatt tillväxt med starkt resultat

Q2/2021 (jämfört med Q2/2020)

 • Omsättningen ökade med 22,6 % till 2 592 (2 114) MEUR på grund av ökade leveranser och högre priser.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade till 364 (178) MEUR på grund av högre priser och volymer, särskilt i divisionerna Biomaterials, Wood Products och Packaging Materials.
 • Den operativa rörelsemarginalen ökade till 14,0 % (8,4 %).
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) minskade till 182 (226) MEUR.
 • Resultat per aktie var 0,26 (0,19) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och värdering till verkligt värde var 0,27 (0,13) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till starka 463 (363 MEUR). Kassaflödet efter investeringar var 339 (239) MEUR.
 • Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA var 1,8 (2,5). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.
 • Exklusive divisionen Forest ökade avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) till 18,1 % (7,8 %), vilket är väsentligt bättre än det långsiktiga målet att ligga över 13 %.

Q1–Q2/2021 (jämfört med Q1–Q2/2020)

 • Omsättningen var 4 868 (4 321 MEUR).
 • Det operativa rörelseresultatet var 692 (357) MEUR.

Implementering av strategin

 • Inkörningen av kraftlinerproduktionen i Uleåborg går snabbare än planerat.
 • Stora Enso och Tetra Pak samarbetar för att skapa cirkulära lösningar som avsevärt kan öka återvinningen av dryckeskartonger i Central- och Östeuropa.
 • Förstudien av en eventuell utbyggnad av massa- och kartongproduktionen vid bruket i Skoghall förväntas bli klar i slutet av 2021.
 • Beläggning med dispersionsbarriärer inleddes vid bruket i Forshaga och tester hos kunder pågår.
 • Pilotanläggningen för biobaserat kol för energilagring vid Sunila-bruket startades som planerat under kvartalet. Produktion av Lignode® by Stora Enso är under inkörning.
 • MBL-förhandlingarna angående nedläggningen av massa- och papperstillverkningen vid bruken i Veitsiluoto och Kvarnsveden slutfördes. Produktionen kommer att stängas ned under tredje kvartalet 2021.
 • Stora Enso kommer att avyttra pappersbruket i tyska Sachsen till Model Group.
 • Omstruktureringen av Hylte bruk slutfördes och produktionen baseras nu enbart på mekanisk massa (TMP).

Utsikter
Den globala ekonomin genomgår en stark återhämtning  från effekterna av pandemin och efterfrågan på Stora Ensos produkter, förutom grafiskt papper, fortsätter att vara mycket god.

Utsikterna för helåret 2021 är oförändrade. Det operativa rörelseresultatet för 2021 förväntas bli högre än för 2020.

Stora Enso slutförde besparingarna i lönsamhetsprogrammet på 400 MEUR i slutet av andra kvartalet 2021, vilket är två kvartal tidigare än beräknat. Den särskilda rapporteringen om programmet avslutas därmed. Från det att programmet inleddes har 510 MEUR, varav 410 MEUR i löpande kostnader, sparats.

Efter en både tekniskt och kommersiellt framgångsrik start av kraftlineranläggningen i Uleåborg, nåddes break-even för operativt EBITDA redan under andra kvartalet 2021. Det är tre kvartal tidigare än det ursprungliga målet. I slutet av andra kvartalet nådde anläggningen också enligt plan full kapacitet. Den totala negativa påverkan på det operativa rörelseresultatet för 2021 förväntas bli mellan 20 och 25 MEUR. Det är väsentligt mindre än tidigare beräkningar på 40–50 MEUR. Eftersom anläggningen nu nått break-even för operativt EBITDA kommer den särskilda rapporteringen att avslutas.

Nyckeltal

MEUR Q2/21 Q2/20 Förändring % Q2/21-Q2/20 Q1/21 Förändring % Q2/21-Q1/21 Q1-Q2/21 Q1-Q2/20 Förändring % Q1-Q2/21−Q1-Q2/20 2020
Omsättning 2 592 2 114 22,6 % 2 276 13,9 % 4 868 4 321 12,7 % 8 553
Operativt EBITDA 524 332 57,6 % 488 7,3 % 1 011 667 51,7 %  1 270
Operativt rörelseresultat 364 178 104,9 % 328 11,0 % 692 357 93,6 % 650
Operativ rörelsemarginal 14,0 % 8,4 % 14,4 % 14,2 % 8,3 % 7,6 %
Rörelseresultat (IFRS) 182 226 -19,3 % 161 12,9 % 343 487 -29,6 % 922
Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster 334 142 135,1 % 292 14,2 % 626 268 133,3 % 501
Resultat före skatt (IFRS) 152 190 -20,1 % 125 21,0 % 277 398 -30,4 % 773
Periodens nettoresultat (IFRS) 207 144 43,8 % 145 42,6 % 353 293 20,3 % 617
Räntebärande nettoskuld 2 975 3 289 -9,6 % 3 236 -8,1 % 2 975 3 289 -9,6 % 2 921
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), exkl. divisionen Forest % 18,1 % 7,8 % 12,0 % 15,2 % 7,8 % 7,0 %
Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR 0,27 0,13 106,8 % 0,22 22,4 % 0,50 0,24 106,7 % 0,45
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,26 0,19 40,3 % 0,18 43,4 % 0,44 0,38 16,9 % 0,79
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna 1,8 2,5 2,3 1,8 2,5 2,3
Medelantal anställda 23 509 25 077 -6,3 % 23 068 1,9 % 23 293 25 017 -6,9 % 24 455
 

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för andra kvartalet 2021:
– Samtidigt som den globala ekonomin återvänder från pandemins effekter, fortsätter Stora Ensos starka utveckling under årets andra kvartal. Med en lönsamhetstillväxt på över 28 %, exklusive divisionen Paper, visar vi återigen  styrkan i våra kärnverksamheter. Det är ett resultat av nära samarbeten med varumärkesägare och kunder, samt de steg som tas för att implementera vår strategi.

Trygghet, hälsa och välbefinnande för våra medarbetare, kunder och partners fortsätter att vara vår högsta prioritet. Resultatet av vårt säkerhetsarbete går åt rätt håll igen. Tack vare våra fantastiska medarbetare som proaktivt hanterar risker under pandemin har vi kunnat leverera till våra kunder och upprätthålla verksamheten utan avbrott. Det är en bedrift som jag är mycket stolt över.

Vårt operativa rörelseresultat, exklusive Paper, steg till över 410 MEUR, en ökning med mer än 90 % jämfört med samma period förra året. Divisionerna Biomaterials, Wood Products och Packaging Materials har starkt bidragit till detta. Kassaflödet från den löpande verksamheten steg med nästan 30 % jämfört med för ett år sedan till drygt 460 MEUR. Vi är därmed tillbaka på banan för kvoten nettoskuld/EBITDA. Jag är också glad att besparingarna i vårt lönsamhetsprogram har kunnat genomföras två kvartal snabbare än planerat. De ackumulerade totala besparingarna uppgår till 510 MEUR.

På divisionsnivå fortsätter Wood Products lönsamhet att ligga på rekordnivå, främst tack vare en synnerligen stark global efterfrågan, särskilt på sågade trävaror. Biomaterials levererar också ett rekordkvartal då marknaden för massa har varit fördelaktig. Packaging Materials gynnas av en stabil orderbok som växt med över 20 %. Efter en både tekniskt och kommersiellt framgångsrik inkörning av kraftlinerproduktionen i Uleåborg, nåddes break-even för operativt EBITDA tre kvartal tidigare än det ursprungliga målet. Slutligen är den nya anläggningen för dispersionsbarriärer i Forshaga färdigställd och produktionen har inletts. Det finns en tydlig positiv trend i divisionen.

I Packaging Solutions divisionen har vi åstadkommit en väsentlig ökning av omsättningen. Lönsamheten påverkas emellertid fortfarande av höga råmaterialkostnader, något vi avser  kompensera genom högre priser. När det gäller Forest-divisionen fortsätter verksamheten att präglas av operativ effektivitet och stabil lönsamhet. Omsättningen ökade på grund av ökande leveranser i Finland, Sverige och Baltikum. Dessutom ökade värdet på skogstillgångarna med mer än 200 MEUR i samband med halvårsvärderingen.

I divisionen Paper har vi ett gediget orderflöde men kostnaderna för råmaterial är höga och kompenseras ännu inte av prishöjningar. Detta medför i sin tur ett lägre resultat för divisionen. Dessutom har vi haft produktionsproblem vid anläggningarna i Langerbrugge och Maxau. Båda anläggningarna är nu igång och går för fullt. De nyligen genomförda strukturella förändringarna, i kombination med selektiva investeringar, innebär att vi formar en mer kostnadseffektiv pappersverksamhet med tydligare inriktning. En vändning är i sikte efter detta kvartal. 

Som företaget för förnybara material gläds vi förstås åt att allt fler företag efterfrågar miljövänliga förpackningar som är fossilfria, förnybara och återvinningsbara. Under andra kvartalet lanserades Trayforma™ by Stora Enso, ett nytt träfiberbaserat material för förpackning av färdigmat för uppvärmning i mikrovågsugn. Dessutom har vi tillsammans med Pulpex, ett företag inom förpackningsteknik, inlett produktion i industriell skala av miljövänliga flaskor och behållare tillverkade av träfibermassa. Vi har också lanserat NeoLigno® by Stora Enso, ett helt biobaserat bindemedel som bidrar till en sundare inomhusmiljö i bostäder och på arbetsplatser.

Lignin är ett av divisionen Biomaterials viktigaste innovationsområden för tillväxt på nya marknader. Lignode® by Stora Enso är utformat för att ersätta syntetisk grafit i batterier för elbilar. Med produkten vill vi öka tillgången på ett strategiskt viktigt material för den europeiska bilindustrin. Vi håller nu på med inkörning av pilotproduktionen och utforskar strategiska samarbeten för att snabbare kunna skala upp tillverkning och kommersialisering.

Inom EU pågår mycket aktiviteter på områden som direkt påverkar Stora Enso. I april publicerades EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Eftersom hållbarhet inom skogsbruk och skogsindustri är själva grunden för vår strategi, är vi väl rustade att uppfylla kriterierna i denna taxonomi. Förra veckan publicerades också EU:s skogsbruksstrategi. Hållbart brukade skogar och förnybara cirkulära produkter är en del av lösningen för att nå EU:s ambitiösa klimatmål.

Den förnybara framtiden växer i skogen.

Webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media i dag klockan 14.00 EEST (13.00 CEST)
En webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media hålls klockan 14.00 EEST (13.00 CEST). Stora Ensos VD Annica Bresky, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/fwdistgh.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens:

Direktsändning klockan 14.00 EEST
Storbritannien +44 (0)2071 928 338
Finland +358 (0)9 2311 3291
Sverige +46 (0)8 5661 8467
USA +1 6467 413 167
Inloggningskod 11107851
Inspelning
Storbritannien +44 (0)3333 009 785
Inloggningskod 11107851
 

Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till onsdagen den 28 juli 2021.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos halvårsrapport januari-juni 2021. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
Press officer
tel. +46 72 2410349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Kontakter

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
Press officer
tel. +46 72 2410349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Bilagor

Snabblänkar