Stora Ensos delårsrapport januari–september 2022

STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2022-10-21 kl. 8.30 EEST

Starkt kvartalsresultat och genomförande av vår strategiska agenda för snabbare långsiktig tillväxt


Q3/2022 (jämfört med Q3/2021)

 • Omsättningen ökade med 15 % till 2 963 (2 577) MEUR
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 29 % till 527 (410) MEUR.
 • Den operativa rörelsemarginalen ökade till 17,8 % (15,9 %).
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) ökade till 511 (386) MEUR.
 • Resultat per aktie var 0,47 (0,38) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var 0,47 (0,37) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 639 (485) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 489 (347) MEUR.
 • Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 0,8 (1,4). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest, ökade till 22,2 % (20,0 %). Det långsiktiga målet är >13 %.

 

Q1–Q3/2022 (jämfört med Q1–Q3/2021)

 • Omsättningen var 8 816 (7 445 MEUR).
 • Det operativa rörelseresultatet var 1 536 (1 102) MEUR.


Viktigaste höjdpunkter

 • Stora Enso har ingått ett avtal om att förvärva den nederländska koncernen De Jong Packaging för att avancera den strategiska riktningen, påskynda omsättningstillväxten, och bygga marknadsandelar inom förnybara förpackningslösningar i Europa. Affären beräknas vara slutförd i början av 2023 och den är föremål för samråd med de anställda och myndighetsgodkännande.
 • Avyttringarna av pappersanläggningarna i Nymölla och i Maxau i Tyskland presenterades i september till ett totalt bolagsvärde av 360 MEUR. Transaktionerna förväntas vara klara i början av 2023.
 • I oktober beslutade sig Stora Enso för att investera cirka 1 miljard euro för att konvertera den kvarvarande pappersmaskinen vid koncernens anläggning i Uleåborg i Finland till en högpresterande produktionslinje för konsumentkartong. Den förväntade årliga försäljningsvolymen är cirka 800 MEUR.
 • I juli, ingick Stora Enso och Northvolt, leverantör av battericeller och system, ett samarbetsavtal för utveckling av ett batteri med träbaserade komponenter, hållbart utvunna i Norden.


Utsikter

Globala megatrender såsom ökad medvetenhet om hållbarhet, digitalisering och ett allt större fokus på att bekämpa klimatförändringarna styrker Stora Ensos affärsstrategi och efterfrågan på miljövänliga produkter, på både kort och lång sikt.

Stora Enso är fortsatt vaksam på de kvarvarande marknadsstörningarna och osäkerheterna kring till exempel den ökade geopolitiska risken, den snabbt föränderliga makroekonomiska miljön, stigande inflation, logistiska utmaningar och materialbrist. För att hantera svängningar finns åtgärder som prissättning, flexibilitet vad gäller inköp och transporter samt säkringar på plats. Stora Enso drar också nytta av sin höga självförsörjningsgrad för virke på 30 % och energi på 69 % för koncernen.

Stora Enso går in i det fjärde kvartalet med en lönsamhet inom divisionen Packaging Materials som förväntas bli försvagad till följd av ökade kostnader för energi samt kostnader för planerat underhåll på fyra anläggningar, vilket inkluderar två av de största anläggningarna. Det finns en stabil efterfrågan inom konsumentkartong med god orderingång. Avtalen är vanligtvis fasta och långsiktiga och påverkas nu av de ökade kostnaderna. De kommer att omförhandlas när de löper ut. Normaliseringen av efterfrågan på wellpappråvara från det tredje kvartalet fortsätter. Avtalen inom wellpappråvara är kortsiktiga vilket ger större möjligheter till omförhandlingar. Efterfrågan på wellförpackningar förväntas även i fortsättningen att vara stabil. 

Marknaden för massa visar tidiga tecken på prisnormalisering efter den senaste tidens höga nivåer eftersom massamarknaden i regel följer den globala ekonomins utveckling. Den totala efterfrågan på massa i samtliga kvaliteter förväntas vara oförändrad.

Inom divisionen Wood Products märks en fortsatt minskning på marknaden för traditionella sågade produkter jämfört med toppnivåerna från det första halvåret.

Inom Building Solutions ser orderingången god ut för det fjärde kvartalet, men efterfrågan förväntas bromsa in på grund av större osäkerhet hos fastighetsutvecklare, något som främst påverkar byggnation av bostäder och kommersiella lokaler.

Inom divisionen Forest beräknas efterfrågan på virke under det fjärde kvartalet att ligga i linje med föregående kvartal. Det finns en tydlig efterfrågan på massaved, medan efterfrågan på sågat timmer ligger något lägre på grund av en svagare marknad för sågat trä.

Inom divisionen Paper ser prognosen för efterfrågan under det fjärde kvartalet god ut, tack vare säsongsvariationer och en stabil orderingång. Divisionen kommer dock att påverkas av högre energikostnader och underhållsarbeten under det fjärde kvartalet.

Effekterna för koncernen av de ökade energikostnaderna inom divisionerna Packaging Materials och Paper kommer delvis att kompenseras av redovisade intäkter under Övriga på grund av Stora Ensos ägande i energiföretaget Pohjolan Voima.

Prognos
Stora Ensos operativa rörelseresultat för helåret 2022 förväntas bli bättre än motsvarande resultat för 2021 (1 528 MEUR).


Nyckeltal

MEUR

Q3/22

Q3/21

Förändring % Q3/22-Q3/21

Q2/22

Förändring % Q3/22-Q2/22

Q2-Q3/22

Q2-Q3/21

Förändring % Q2-Q3/22-Q2-Q2/21

2021

Omsättning

 2 963  

 2 577  

15,0 %

 3 054  

-3,0 %

 8 816  

 7 445  

18,4 %

 10 164  

Operativt EBITDA

 689  

 570  

20,8 %

 663  

3,9 %

 2 014  

 1 582  

27,3 %

 2 184  

Operativt rörelseresultat

 527  

 410  

28,7 %

 505  

4,4 %

 1 536  

 1 102  

39,4 %

 1 528  

Operativ rörelsemarginal

17,8 %

15,9 %

 

16,5 %

 

17,4 %

14,8 %

 

15,0 %

Rörelseresultat (IFRS)

 511  

 386  

32,3 %

 399  

27,8 %

 1 304  

 729  

78,8 %

 1 568  

Resultat före skatt (IFRS)

 448  

 349  

28,3 %

 370  

20,9 %

 1 192  

 626  

90,5 %

 1 419  

Periodens nettoresultat (IFRS)

 367  

 299  

22,7 %

 299  

22,8 %

 953  

 652  

46,2 %

 1 268  

Räntebärande nettoskuld

 2 125  

 2 672  

-20,5 %

 2 434  

-12,7 %

 2 125  

 2 672  

-20,5 %

 2 309  

Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), exkl. divisionen Forest %

22,2 %

20,0 %

 

22,8 %

 

22,3 %

16,8 %

 

17,8 %

Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR

 0,47  

 0,37  

24,5 %

 0,42  

9,8 %

 1,24  

 0,87  

42,0 %

 1,19  

Resultat per aktie (EPS), EUR

 0,47  

 0,38  

23,5 %

 0,38  

23,0 %

 1,22  

 0,83  

48,1 %

 1,61  

Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna

 0,8  

 1,4  

 

 1,0  

 

 0,8  

 1,4  

 

 1,1  

Medelantal anställda

21 804

23 358

-6,7 %

22 327

-2,3 %

22 049

23 295

-5,3 %

23 071

 


Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2022:
– ”Att ta ledningen och göra det rätta” är inte bara Stora Ensos kärnvärde, det är drivkraften för vår verksamhet och lägger grunden för de val som vi gör. Vi tror att Stora Enso genom våra handlingar och beslut kommer att spela en avgörande roll för att verka inom de planetära gränserna, skapa välmående samhällen och säkerställa en förnybar framtid för kommande generationer. Det är även det bästa sättet att framtidssäkra vår verksamhet och skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter.

Under det senaste kvartalet har vi varit fortsatt vaksamma på en exceptionell och volatil marknad. Inflationstrycket ökar, men jag är glad över att vi kunnat begränsa effekterna och ändå leverera goda resultat. Vi avancerar vår tillväxtagenda och tar tillvara på nya hållbara tillväxtmöjligheter för att kunna leverera värde till våra aktieägare. Vår omsättning ökade med 15 % till 2 963 MEUR, vilket är den högsta omsättningen för tredje kvartalet sedan 2007. Exklusive divisionen Paper var ökningen 17 %. Det operativa rörelseresultatet ökade med 29 % till 527 MEUR, vilket är det högsta kvartalsresultatet sedan tidigt 2000-tal med en operativ rörelsemarginal på nästan 18 %.

Framöver ser vi de första tecknen på en eventuell makroekonomisk avmattning, som på sikt även skulle kunna påverka vår verksamhet. Jag är dock trygg i att vi har förmågan att arbeta proaktivt och kunna anpassa oss. Stora Enso är starkare och mer motståndskraftigt än någonsin tack vare omstruktureringsinsatser och strategiska val som vi gjort under de senaste åren: att avveckla pappersverksamheten, minska våra skulder, och lägga investeringarna på våra tillväxtverksamheter. Jag är så tacksam för våra medarbetares engagemang och samarbete, något som varit avgörande för att lyckas med dessa insatser.

Snabbare tillväxt inom förnybara förpackningar
Förvärvet av koncernen De Jong Packaging Group är fortfarande föremål för samråd med de anställda och myndighetsgodkännande. När det väl är slutfört kommer det emellertid att vara en av Stora Ensos största och viktigaste investeringar. Bolagsvärdet är cirka en miljard euro och genom detta förvärv kommer vår omsättning och kapacitet inom divisionen Packaging Solutions att fördubblas.

Hos De Jong finns en entreprenörsanda och gedigna tillväxtresultat. Företaget är dessutom en av de största tillverkarna av wellförpackningar i Benelux. Stora Ensos och De Jongs gemensamma inriktning på på snabb anpassningsförmåga och kundvärde kommer att göra det möjligt att ytterligare stärka vår framtida marknadsposition i Västeuropa för förnybara förpackningar. Vi ser också möjligheter för att tillsammans kunna optimera vårt utbud av produkter inom wellpappråvara och i större utsträckning integrera med vår produktionsanläggning i belgiska Langerbrugge.

Med utgångspunkt från vår första konvertering av anläggningen i finska Uleåborg 2021, kommer vi att fortsätta investera i högkvalitativ konsumentkartong genom att även konvertera den andra pappersmaskinen på anläggningen. Genom att använda befintlig infrastruktur kommer vi att minska riskerna och investeringskostnaderna betydligt jämfört med att bygga nytt från grunden. Detta är vår tredje konvertering av en pappersmaskin till förpackningsmaskin sedan 2016 och vi har erfarna medarbetare på plats för att leda projektet med att skapa en kostnadseffektiv jätteanläggning för förnybara förpackningar.  När vi uppnått full produktion räknar vi med en årlig omsättning på 800 MEUR, och stärker då vår ledande ställning inom konsumentförpackningar för livsmedelsmarknader i Europa och Nordamerika. 

Investeringar i byggnadslösningar för en framtid med lägre koldioxidutsläpp och effektiv byggnation
Vi fortsätter att investera i en mer hållbar värdekedja för byggsektorn och invigde nyligen en av världens modernaste produktionsanläggningar för korslimmat trä (CLT). Anläggningen finns i Tjeckien och kommer att generera en årlig omsättning på 70 MEUR när den nått full produktion. Vår kapacitet för att leverera till marknader i Europa, Japan, Australien och Nordamerika kommer att öka med runt 40 %, vilket gör att vi kan möta den ökande efterfrågan inom miljövänlig byggnation med låga koldioxidutsläpp. 

Kommersialisering av ligninbaserade innovationer
Steg för steg kommersialiserar vi våra nya ligninbaserade produkter, för användningsområden som lim och bindemedel för möbler, konstruktion och på sikt även som en komponent i asfalt. Vi utökar tillverkningen genom samarbeten och genomför kundtester för att anpassa Lignode till särskilda prestandakrav. Tillsammans med våra samarbetspartner gör vi även framsteg med våra ambitioner att skapa världens miljövänligaste batteri. I juli undertecknade vi ett utvecklingssamarbete med Northvolt. I oktober undertecknade vi en avsiktsförklaring med det norska energilagringsföretaget Beyonder, för optimering av egenskaper hos ligninbaserat anodmaterial och kommersiella batterileveranser efter att produktionen i industriell skala har startat.

Ambitiösa mål för att förstärka vårt strategiska fokus
Stora Enso arbetar med att skapa ett starkare och mer motståndskraftigt erbjudande till våra investerare, både nu och på lång sikt. På vår kapitalmarknadsdag i september presenterade vi tydliga mål och långsiktiga ambitioner för 2030 för att kunna ta tillvara på tillväxtmöjligheter. Dessa inkluderar ökad omsättning, exklusive inflation, med 30 % jämfört med 2021 samt att upprätthålla en operativ rörelsemarginal på 15 % över cykeln.
Men vi klarar inte detta själva. Vi skapar ekosystem med likasinnade samarbetspartner för att bygga vidare på våra medarbetares kreativitet och drivkraft. Genom att ta ledningen och göra det rätta vill vi framtidssäkra vår verksamhet för morgondagen och för framtiden.

Den förnybara framtiden växer i skogen.

Webbsänd telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens klockan 14.00 EEST (13.00 CEST). Resultatet kommer att presenteras av Stora Ensos VD Annica Bresky och finanschef Seppo Parvi och kan följas på: https://ir.financialhearings.com/stora-enso-q3-2022

 
Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan).

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens
 

Storbritannien

+44 333 3009 273

Finland

+358 9 817 105 22

Sverige

+46 8 505 583 68

USA

+1 631 913 1422 (pin code 17726956#)


Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig på https://ir.financialhearings.com/stora-enso-q3-2022. Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport för januari–september 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors


Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2410349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 2107691
 


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

 

Contacts

Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2410349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 2107691

Attachments and Images

Snabblänkar