Stora Ensos delårsrapport januari–mars 2023: På grund av försämrade marknadsutsikter vidtas åtgärder för att skydda marginaler och hantera kostnader

STORA ENSO OYJ INTERIMSRAPPORT 2023-04-25 kl. 8.30 EEST

 Q1/2023 (jämfört med Q1/2022)

          Omsättningen minskade med 3 % till 2 721 (2 798) MEUR.

          Det operativa rörelseresultatet minskade med 53 % till 234 (503) MEUR.

          Den operativa rörelsemarginalen minskade till 8,6 % (18,0 %).

          Rörelseresultatet (enligt IFRS) minskade till 258 (394) MEUR.

          Resultat per aktie var 0,24 (0,37) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var 0,23 (0,35) EUR.

          Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 254 (403) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 1 (224) MEUR.

          Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA var 1,3 (1,1). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.

          Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest (de senaste 12 månaderna), minskade till 16,5 % (20,5 %). Det långsiktiga målet är >13 %.


Viktigaste höjdpunkter

          Förvärvet av De Jong Packaging Group slutfördes den 6 januari 2023.

          Divisionen Paper avvecklades per den 1 januari 2023.

          Avyttringen av anläggningen Beihai i Kina fortlöper enligt plan.

          Investeringen i konsumentkartong på anläggningen i Uleåborg i Finland följer tidsplanen. Man räknar med att inleda byggnationen under 2024 och produktionen förväntas starta under 2025.

          Fitch och Moody’s har ändrat sin prognos till ”positiv” från ”stabil” med ett oförändrat Investment Grade-betyg på BBB- respektive Baa3.

          Fortsatta åtgärder för att minska koncernens koldioxidutsläpp inom scope 1 och 2 ledde till en minskning på 32 % jämfört med basvärdet år 2019.

          Den globala ideella miljöorganisationen CDP utsåg Stora Enso till ett globalt ledande företag inom leverantörsengagemang för klimatet.


Prognos

Stora Enso har sänkt sin prognos för helåret 2023 på grund av försämrade marknadsutsikter. Den nya progrosen är:

Stora Ensos operativa rörelseresultat för helåret 2023 förväntas bli betydligt lägre än för helåret 2022 (1 891 MEUR).

 

Utsikter
Marknadsutsikten förvärras och har accelererat under den senare delen av kvartalet. Kostnadspressen och marknadsosäkerheten som förväntas bli betydligt mer utmanande 2023 än 2022, tynger våra resultat och minskar den kortsiktiga synligheten för innevarande år. Jämfört med 2022 förväntas koncernens marginaler påverkas negativt av ökande kostnader, framför allt i relation till energi, virke och kemikalier.

Hela förpackningsmarknaden befinner sig för närvarande i ett försvagat tillstånd. Särskilt efterfrågan på wellpappråvara förväntas vara fortsatt svag men även konsumentkartong visar tecken på försvagning, med undantag för vätskekartong.

Byggsektorn genomgår fortsatt utmaningar med ett lägre antal utfärdade bygglov och nystartade bostäder. Detta förväntas under året ha en tillfällig påverkan på efterfrågan för divisionen Wood Products. Förutom högre massavedskostnader förväntas en försvagad global massamarknad tynga Biomaterials-divisionen. Tillgängligheten för massaved förblir stram. 

För att skydda marginalerna vidtas förberedande åtgärder för att agera på fluktuationer i efterfrågan, med förstärkta åtgärder för kostnadskontroll. Andra åtgärder som prissättning, flexibilitet i produktmix, kapacitets- och lagerhantering samt inköp och logistik har införts. I Finland har Stora Enso slutfört förhandlingar om potentiella permitteringar vid sina divisioners produktionsanläggningar. Aktiviteter för kapacitetsanpassning är på plats för att agera på fluktuationer i efterfrågan. 

Koncernen har under den nya ledningen genomfört omfattande förändringar för att omvandla verksamheten under de senaste tre åren och disciplinerad kapitalfördelning är en integrerad del av koncernens dagliga verksamhet. Efter avvecklingen av divisionen Paper består koncernen nu av fem divisioner med huvudfokus på strategiska tillväxtområden för att skapa långsiktigt värde för aktieägare och kunder.

Operativt fortgår ett fokus på decentralisering tillsammans med sänkta omkostnader. Restriktiva investeringar samt hantering av rörelsekapital är på plats för att värna kassaflödet och säkerställa en solid balansräkning.

Stora Enso är nu finansiellt, operativt och strategiskt bättre rustat för att hantera marknadssvängningar och samtidigt investera för tillväxt inom förnybara förpackningar, hållbara träbyggnadslösningar samt innovationer inom biomaterial.
 

Nyckeltal

MEUR

Q1/23

Q1/22

Förändring %
Q1/23–Q1/22

Q4/22

Förändring %
Q1/23–Q4/22

2022

Omsättning

 2 721 

 2 798 

 -2,7 %

 2 864 

 -5,0 %

 11 680 

Operativt EBITDA

 399 

 662 

 -39,8 %

 515 

 -22,6 %

 2 529 

Operativt rörelseresultat

 234 

 503 

 -53,5 %

 355 

 -34,1 %

 1 891 

Operativ rörelsemarginal

 8,6 % 

 18,0 % 

 

 12,4 % 

 

 16,2 %

Rörelseresultat (IFRS)

 258 

 394 

 -34,6 %

 705 

 -63,5 %

 2 009 

Resultat före skatt (IFRS)

 228 

 374 

 -39,1 %

 666 

 -65,7 %

 1 858 

Periodens nettoresultat (IFRS)

 185 

 287 

 -35,4 %

 584 

 -68,3 %

 1 536 

Räntebärande nettoskuld

 2 917 

 2 593 

 12,5 %

 1 853 

 57,4 %

 1 853 

Operativ ROCE exkl. divisionen Forest2

 16,5 % 

 20,5 % 

 

 20,4 % 

 

 20,4 %

Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR

 0,23 

 0,35 

 -33,4 %

 0,32 

 -28,0 %

 1,55 

EPS, EUR

 0,24 

 0,37 

 -34,4 %

 0,74 

 -67,7 %

 1,97 

Nettoskuld/Operativt EBITDA2

 1,3 

 1,1 

 

 0,7 

 

 0,7 

Medelantal anställda

 21 144 

 22 211 

 -4,8 %

 21 004 

 0,7 %

 21 790 

1 Totala värdet av skogstillgångarna, inklusive arrenderad mark och Stora Ensos andel av Tornator.
2 De senaste 12 månaderna

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för första kvartalet 2023:

Under de senaste två åren har vi levererat rekordhöga resultat och avancerat vår tillväxtagenda inom hållbara förpackningar, hållbara byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial. Samtidigt har vi fattat investeringsbeslut för att öka konkurrenskraften för strategiska tillgångar och vidtagit åtgärder för att minska den cykliska variationen genom att lämna pappersverksamheten.

I år förväntas affärsmiljön vara avsevärt mer utmanande för samtliga våra divisioner. Efterfrågan på de flesta av våra produkter är svag eller håller på att försvagas och osäkerhetsfaktorerna på marknaden kvarstår. Under kvartalet var inflationstrycket fortsatt högt och vi har begränsat produktionen för att minska lagren och anpassa oss till de rådande marknadsförhållandena. För oss innebär det stärkt kostnadskontroll och noggrann förvaltning av kapitalfördelningen.

Inom förpackningar visar alla slutanvändningsområden, med undantag av vätskekartong, tecken på en försvagad efterfrågan under året. Marknaden för träprodukter utmanas fortsatt av den svagare byggmarknaden med färre bygglov och bostadsrenoveringar. När det gäller massamarknaden ser vi en svagare marknadsaktivitet i Kina, liksom för användningsområdena för papper och förpackningar. De globala lagren nådde rekordhöga nivåer i slutet av kvartalet. Dessutom tillkommer under året ny massakapacitet på cirka 4,5 miljoner ton, vilket sätter ytterligare press på marknaden. När det gäller massaved är marknaden ansträngd, vilket är en effekt av bristen på ryska virkesvolymer och ökad konkurrens från energisektorn.

Vi är mycket besvikna över vårt resultat för det första kvartalet. Förutom den marknadsdrivna lägre efterfrågan och de stigande kostnaderna har vi påverkats negativt av operativa problem och transportstrejker i Finland. Det gav ett operativt rörelseresultat på 234 MEUR, med en marginal på 9 %, en minskning på årsbasis med 53 %. Vår omsättning uppgick till 2 722 MEUR, en minskning på årsbasis med 3 %. För helåret förväntar vi oss att de utmanande marknadsförhållandena kvarstår och räknar därför med ett resultat som är betydligt lägre jämfört med föregående år.

För att skydda våra marginaler vidtar vi ständigt åtgärder genom att begränsa produktionen, minska de fasta och rörliga kostnaderna, förvalta rörelsekapitalet, utvärdera produkt- och marknadsmixen och genomföra prisjusteringar där så är möjligt. Vi fortsätter att decentralisera beslutsfattandet så att divisionerna på ett mer effektivt sätt kan utnyttja kundmöjligheter. Verksamheten på huvudkontorsnivå slimmas för att minska omkostnaderna, samt stärka ledarskapet och prestationsförmågan inom hela koncernen. Våra tillgångar granskas kontinuerligt för att de ska kunna vara kostnadsmässigt konkurrenskraftiga och så att vi vid behov kan genomföra omstruktureringar för anpassning till marknadsförhållandena. På senare tid har vi konsoliderats till fem divisioner efter avvecklingen av verksamheten inom divisionen Paper. I takt med att efterfrågan på tryckpapper sjunker snabbt planerar vi att permanent minska kapaciteten på pappersanläggningen i Anjala.

Vi följer vår strategiplan med disciplinerad kapitalfördelning
Under de senaste åren har vi investerat i våra långsiktiga tillväxtinitiativ inom förpackningar, träprodukter och innovationer inom biomaterial. På grund av den rådande marknadssituationen och för att skydda vår balansräkning och vårt kassaflöde kommer vi under överskådlig framtid att vara restriktiva när det gäller nya strategiska investeringsinitiativ. Vårt fokus ligger på att leverera långsiktigt aktieägar- och kundvärde genom de investeringsbeslut som redan har fattats och bedriva vår verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi letar alltid efter de bästa möjligheterna för att optimera kapitalfördelningen. En fortsatt verksamhet i Beihai skulle innebära betydande investeringar för att ytterligare förbättra den kostnadsmässiga konkurrenskraften. Avyttringsprocessen för Beihai fortlöper bra och vi har ett nära samarbete med våra samägandepartner för att tillvarata intresset från potentiella köpare. Det kapital som frigörs kommer att stödja de investeringar som vi redan fattat beslut om i Europa och därmed förbättra våra långsiktiga möjligheter till lönsam tillväxt.

Fördelarna med förvärvet av De Jong Packaging börjar nu synas. Vi får en modern, kostnadsmässigt konkurrenskraftig produktionsbas och ett starkt ekosystem inom relativt motståndskraftiga användningsområden, som till exempel jordbruksprodukter. Vi kommer också långsiktigt att kunna minska vår långa position inom produktion av wellpappråvara. De här möjligheterna uppstår sällan vid rätt tidpunkt och för oss är detta ett viktigt strategiskt steg för att skaffa oss marknadsandelar i Västeuropa. När det gäller en eventuell framtida konvertering i Langerbrugge kommer vi att senarelägga ett sådant beslut till ett tillfälle när marknadsförhållandena för wellpappråvara är mer gynnsamma.

Byggnationen av en ny produktionslinje för konsumentkartong vid anläggningen i Uleåborg fortlöper också bra. Stordriftsfördelar och ytterligare investeringar i massaproduktion kommer att förbättra kostnadsstrukturen och konkurrenskraften för hela anläggningen. Anläggningen kommer att ha en ledande position på kostnadskurvan och skapa möjligheter för internationella transporter, samtidigt som man kan erbjuda produkter med höga marginaler. Den ökade flexibilitet som den nya produktionslinjen ger kommer också att skapa möjligheter för tillväxt inom vätskekartong. Produkter från andra anläggningar som tillverkar konsumentkartong kan flyttas till Uleåborg för att effektivisera produktportföljen samt öka produktiviteten på alla anläggningar.

Vi har som mål att vara ledande globalt på den fiberbaserade förpackningsmarknaden inom premiumområden. Efterfrågan på både nyfiberbaserad och återvunnen konsumentkartong förväntas växa med mer än 11 miljoner ton globalt och uppgå till nästan 57 miljoner ton till 2030. Genom investeringen i Uleåborg kan vi bygga vidare på trenden för att ersätta plast och växa med befintliga och nya kunder genom vårt globala försäljningsnätverk.

Den gröna omställningen påskyndar vår strategi
Det finns en långsiktig, ökande efterfrågan på Stora Ensos förnybara produkter. Vi är därför övertygade om att vår strategi kommer att ge oss nya marknadsandelar och hållbar tillväxt från en verksamhetsplattform som är starkare och mer motståndskraftig över cyklerna.

Jag är mycket tacksam över våra medarbetares engagemang under denna turbulenta period, för att de levererar innovativa produkter och finansiella och operativa resultat, samt på ett meningsfullt sätt bidrar till en bättre miljö och ett ökat värde för alla våra intressenter. Med våra värderingar att ”leda” och ”göra det rätta” vill vi framtidssäkra vår verksamhet för morgondagen och för framtiden.

Den förnybara framtiden växer i skogen.

 

Webbsänd telefonkonferens


Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsändning med telefonkonferens idag kl. 11.00 EEST (10.00 CEST).
Resultatet presenteras av Stora Ensos VD Annica Bresky och finanschef Seppo Parvi. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas via: https://stora-enso-q1-2023-results.open-exchange.net/.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor måste vara inloggade på telefonkonferensen. För att delta, vänligen registrera här: https://openexc.zoom.us/meeting/register/tJMtc-ytqT8qHtCnFKpapNGiI6gvkHIYfV4N. Registrerade deltagarna kommer att få ett e-post med instruktioner för att komma åt telefonkonferensen.

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter publiceringen av rapporten ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso, tel +46 72 241 0349.

Länk till sändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors

Den inspelade presentationen kommer att finnas tillgänglig på https://stora-enso-q1-2023-results.open-exchange.net/ samt på Stora Ensos webbplats: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari–mars 2023. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors.

 


Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso
tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

 

 

STORA ENSO OYJ

Contacts

Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso
tel. +46 72 241 0349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691

Attachments and Images

Snabblänkar