Právní oznámení

Stora Enso Oyj a skupina Stora Enso si váží vašeho zájmu o naše výrobky a toho, že jste navštívili naše webové stránky. Toto je obecné právní oznámení pro webové stránky skupiny Stora Enso. Na konkrétních stránkách jednotlivých společností skupiny Stora Enso nebo na stránkách poskytujících zvláštní služby, jako je e-shop, se ale můžete setkat s dalšími informacemi.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘED TÍM, NEŽ BUDETE POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY STORA ENSO

Používáním stránek www.storaenso.com souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami.

Autorská práva

Autorská práva na všechen obsah na těchto stránkách vztahující se bez omezení na všechny dokumenty, soubory, texty, obrázky, grafiku, zařízení, zvuky, audiovizuální prvky a kodex i na celkový dojem webu jsou majetkem Stora Enso a přidružených organizací (veškerá práva vyhrazena).

Není-li přímo uvedeno jinak, jsou veškeré reprodukce, přetisk, šíření nebo ukládání části nebo celého obsahu v jakékoli formě, včetně zarámování, vytváření a odvozování jiné práce založené na této stránce a jejím obsahu, začleňování na další webové stránky, do elektronických vyhledávacích systémů nebo publikace bez předchozího písemného svolení ze strany Stora Enso zakázané. Na jiné webové stránky není dovoleno přidávat odkaz na tyto webové stránky bez předchozího písemného svolení ze strany Stora Enso. Změny obsahu těchto webových stránek jsou výslovně zakázané.

Můžete si kopírovat a tisknout výňatky z této webové stránky pro osobní nekomerční použití, a to za předpokladu, že každá taková kopie má i nadále veškerá autorská práva nebo jiná prohlášení a popisky vypovídající o vlastnictví a že se Stora Enso zříká odpovědnosti za uvedené informace.

Informace uvedené na těchto stránkách se mohou používat pro informační účely pod podmínkou, že bude uvedený zdroj informace. Dále je možné kopírovat a tisknout tiskové zprávy a další dokumenty prezentované jako veřejné. Obsah informací se nesmí měnit a informace by se měly používat způsobem, který nepoškodí pověst Stora Enso.

Ochranná známka

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna loga a jména produktů na těchto stránkách chráněna ochrannou známkou Stora Enso (všechna práva vyhrazena).

Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

Informace na těchto stránkách se poskytují „tak, jak jsou“. I když informace uvedené na těchto stránkách získáváme a vytváříme ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, STORA ENSO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI DOMNĚLÉ ZÁRUKY O SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, PLATNOSTI, AKTUÁLNOSTI NEBO ÚPLNOSTI ZDE UVEDENÝCH INFORMACÍ NEBO ÚDAJŮ A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ ZÁRUKY ZA JEJICH PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. STORA ENSO NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ MOHLY VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, ZEJMÉNA ZA UŠLÉ ZISKY, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO JINÝCH ÚDAJŮ V SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, I KDYŽ VÍME, ŽE TAKOVÉ ŠKODY MOHOU VZNIKNOUT. Některé jurisdikce vyloučení předpokládaných záruk neumožňují, v tom případě se výše uvedená ustanovení v takových jurisdikcích nepoužijí.

Žádné informace uvedené na těchto stránkách není možné vykládat jako návod nebo doporučení a na tyto stránky není možné spoléhat jako na podklady pro rozhodnutí nebo jednání.
Ani Stora Enso, ani přidružené organizace, ani nikdo z našich ředitelů, úředníků či zaměstnanců, ani prodejci třetí strany neručí a nemají žádnou zodpovědnost za ztráty či škody, které vám vznikly v případě poruchy nebo výpadku těchto stránek, za následky jednání nebo opomenutí další strany, která se podílí na provozu těchto stránek, za zde dostupné údaje a další příčiny vztahující se k přístupu, odepření přístupu k těmto stránkám nebo k použití těchto stránek a materiálů, ať už okolnosti, které tuto příčinu způsobily, mohli mít Stora Enso a prodejci dodávající software a služby pod kontrolou, nebo ne. Společnost Stora Enso a přidružené organizace nebo jakékoli takové strany v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné přímé, zvláštní, nepřímé, následné, náhodné škody nebo jiné škody jakéhokoli druhu, i když Stora Enso nebo jiná strana věděly, že k nim může dojít.

Stora Enso nezaručuje, že se na těchto webových stránkách nevyskytují viry nebo jiné škodlivé prvky, jako jsou červi, trojské koně a škodlivé kódy.

Veškerá dokumentace společnosti Stora Enso může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace poskytované na těchto webových stránkách nejsou určené pro šíření a použití mezi osobami a subjekty spadajícími pod jurisdikci nebo stát, kde by jejich šíření a použití bylo v rozporu se zákony a nařízeními, nebo kde by se Stora Enso a přidružené organizace musely nějak registrovat.

Informace ani názory obsažené na těchto webových stránkách nepředstavují žádost ani nabídku společnosti Stora Enso a přidružených organizací k nákupu nebo prodeji jakýchkoli služeb, produktů, akcií nebo dalších finančních nástrojů ani poskytnutí investičního poradenství nebo služby.

Změny webových stránek

Informace uvedené na těchto webových stránkách se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Stora Enso si vyhrazuje právo kdykoli upravit stránky nebo k nim zrušit přístup.
Informace a materiály odeslané uživatelem.

Pokud poskytnete jakékoli informace nebo materiály, které mají být zahrnuty na tento web, souhlasíte s tím, že tyto informace a materiály budou považovány za nedůvěrné a nechráněné vlastnickými právy. Poskytnete-li společnosti Stora Enso informace nebo materiál, udílíte současně jí a přidruženým společnostem celosvětovou, trvalou, bezplatnou, nevýhradní licenci k použití, zveřejnění, kopírování, úpravě, přizpůsobení, veřejnému zobrazení a překladu všech nebo některých informací a materiálů pro jakýkoli účel bez omezení. Stora Enso si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění odstranit nebo smazat z webových stránek jakýkoli materiál určený k publikaci.

Obsah třetí strany

Tyto webové stránky mohou obsahovat obsah, zejména články a shrnutí, který je vlastnictvím třetích stran. Stora Enso nemá nad takovým obsahem třetích stran žádnou kontrolu, neposkytuje žádné záruky za jakýkoli takový obsah třetích stran, nepotvrzuje, že by se s ním ztotožňovala, a nepřijímá žádnou odpovědnost za tento obsah, ať už skutečný, údajný, následný nebo trestný. Stora Enso nepřijímá žádnou odpovědnost, která by vznikla na základě tvrzení, že obsah vlastněný třetí stranou porušuje práva duševního vlastnictví dalších osob.

Odkazy
Odkazy na webové stránky třetích stran uvádíme uživatelům jen pro inspiraci. Stora Enso nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran a naprosto neručí za webové stránky, na které se můžete dostat přes tyto webové stránky. Stora Enso se zříká odpovědnosti za veškerý současný, údajný, následný nebo trestný obsah těchto stránek a uvedením odkazu nepotvrzuje, že by se s obsahem ztotožňovala. Uživatelé vstupují na stránky třetích stran na vlastní nebezpečí.

Cookies

Na této stránce používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující textové informace, které se ukládají do vašeho počítače. Informace získané pomocí cookies používáme výhradně za účelem snazšího používání těchto webových stránek. Více informací o cookies najdete v Zásadách používání cookies ve Stora Enso

Kontakt

Kontaktujte Stora Enso pomocí e-mailu: general.enquiries@storaenso.com

Rozcestník