Aktieägarnas nomineringsråd

Stora Ensos årsstämma har utsett ett nomineringsråd som ska fungera tills annat beslutas vidare för att årligen förbereda förslag till bolagsstämman angående antal och val av styrelseledamöter, ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt ersättningar till ordförande och ledamöter i styrelsens kommittéer.

Nomineringsrådet har fyra ledamöter: Styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och två övriga ledamöter som utses av de två största aktieägarna per den 31 augusti varje år med en ledamot vardera enligt stadgarna för aktieägarnas nomineringsråd.

Styrelsens ordförande är sammankallande för aktieägarnas nomineringsråd, som senast den 31 januari varje år ska presentera sina förslag för styrelsen. Aktieägarnas nomineringsråd väljer inom sig en ordförande. Ordföranden får inte vara ledamot av styrelsen. Medlemmarna av aktieägarnas nomineringsråd får ingen separat ersättning.

NOMINIERINGSRÅDETS SAMMANSÄTTNING

 Jorma Eloranta  Hans Stråberg
 styrelseordförande  vice styrelseordförande

CV för Jorma Eloranta och Hans Stråberg finns här.


Två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en vardera):

Harri Sailas
Solidium Oy
Marcus Wallenberg
FAM AB
Född 1951. Econ. Styrelseordförande i Solidium Oy. Började hos Solidium 2016. Född 1956. B.Sc. (Foreign Service). Styrelseordförande i FAM AB.

Valberedningen har valt Marcus Wallenberg till ordförande för valberedningen.


Bolagsstyrning

Språkversioner