Mosaic-rainforest-plantation

Televisiodokumentti FSC-sertifioinnista

2. syyskuuta 2019

FSC-sertifiointijärjestelmää kritisoiva televisiodokumentti

Stora Enson vastine

Ranskalais-saksalainen TV-yhtiö ARTE on julkaissut dokumentin, joka kritisoi FSC® * (Forest Stewardship Council) -sertifiointijärjestelmää. Dokumentissa esiteltiin FSC:ta koskevien kriittisten väitteiden tueksi useita esimerkkejä ympäri maailmaa, mukaan lukien Veracel, Stora Enson 50/50 yhteisomistuksessa oleva yhtiö, joka käsittää sellutehtaan ja eukalyptuspuuviljelmiä Etelä-Bahíassa Brasiliassa. Dokumentissa arvosteltiin myös Ruotsin FSC-sertifiointistandardeja ja Stora Enson metsänhoitoa Ruotsissa.

Avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua edistävänä yrityksenä olemme pahoillamme siitä, että dokumentti ei antanut Veracelille tilaisuutta esittää näkemyksiään. Toimittajat tarjosivat vain yhtä mahdollisuutta tavata Veracelia hyvin lyhyellä varoitusajalla päivänä, jolloin Veracelin johtajat eivät olleet paikalla. Lisäksi he hylkäsivät useat Veracelin yritykset järjestää haastattelu toisena ajankohtana. Tästä johtuen dokumentti jätti täysin pois meidän näkökulmamme asiaan.

Veracelin puuviljelmät Brasiliassa

Dokumentti esittää useita väitteitä eukalyptuspuuviljelmien kielteisestä vaikutuksesta paikallisen luonnon monimuotoisuuteen, vesistöön, sekä Veracelin mailta häädettyihin ihmisiin.

Kaikki Veracelin puuviljelmät on perustettu laidunmaille, eikä sademetsää ole muunnettu puuviljelmiksi. Kun Veracelin puuviljelmät perustettiin vuonna 1991, alueella oli jäljellä alle 7 prosenttia alkuperäisestä Atlantin sademetsästä laajojen hakkuiden ja laiduntamisen jälkeen 1960-80 -luvuilla. Puuviljelmien perustamisesta lähtien Veracel on työskennellyt järjestelmällisesti luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ennallistamiseksi.

Noin puolet Veracelin 213 500 hehtaarin maa-alueesta on omistettu sademetsien suojelulle ja ennallistamiselle. Veracel pyrkii ennallistamaan vuosittain noin 400 hehtaaria sademetsää. Vuosien 1994 ja 2018 välillä yhteensä 7 217 hehtaaria, jotka vastaavat yli 9 000 jalkapallokentän pinta-alaa, on ennallistettu. Tällä on merkittävä vaikutus Atlantin sademetsän ja sen biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen. Tämän ovat tunnustaneet myös Brasilian viranomaiset ja kansainväliset sidosryhmät. Lue lisää sademetsien uudelleenistutuksesta ja siitä, miten uhanalaiset jaguaarit ovat palaamassa Bahíaan.

Veracel monitoroi jatkuvasti eukalyptuspuuviljelmien ja sademetsän vaikutuksia sekä veden määrään että laatuun. Lisäksi Veracel toimittaa vettä koskevia seurantatietoja riippumattomalle tutkimusorganisaatiolle. Seurannan tuloksissa ei näy merkittävää eroa vedenkäytössä tai veden laadussa puuviljelmillä verrattuna Atlantin sademetsään.

Toisin kuin dokumentissa esitetään, Veracelilla on hyvät suhteet paikallisiin alkuperäiskansojen yhteisöihin, joiden kanssa Veracel ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua. Veracel pyrkii myös edesauttamaan alkuperäiskansojen perinteisen kulttuurin säilymistä alueella. Vaikka Veracelin puuviljelmien naapurustossa asuu alkuperäiskansoja, Veracel ei istuta puita heidän maa-alueilleen.

Kaikki Veracelin maat on hankittu laillisesti. Kaikki maa-alueiden hankinnat on toteutettu hyvässä hengessä asianosaisten välillä markkinahintaan, ja niistä on suoritettu kaikki asiaankuuluvat verot ja maksut eikä hankintoja ole tuolloin kyseenalaistettu.

Yksityisomistuksessa olevien maiden valtaaminen on Brasiliassa pitkäaikainen yhteiskunnallinen haaste, jolla on vaikutuksia maa-alueita käyttäviin eri toimijoihin, kuten kaivos- ja maatalousyrityksiin. Maattomien liikkeet ovat laittomasti vallanneet myös Veracelin maita. Paikallisten ratkaisujen löytämiseksi Veracel pyrkii ylläpitämään jatkuvaa vuoropuhelua näiden liikkeiden kanssa ja tukee maanjakoaloitetta alueella. Aloitteeseen kuuluu 16 500 hehtaarin maa-alueen varaaminen aloitteessa mukana olevien maattomien liikkeiden käyttöön ja sosioekonomisen tuen antaminen esimerkiksi maataloustoimintaan ja lukutaidon edistämiseen.

Tämä työ on merkittävällä ja myönteisellä tavalla hyödyttänyt aluetta ja auttanut lieventämään konflikteja, mutta joitakin valtauksia tapahtuu edelleen. Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Veracel neuvotteli uuden sopimuksen maattomien liikeiden kanssa, minkä jälkeen Veracelin tuottavasta maasta oli laittomasti vallattuna enää 468 hehtaaria. Veracel on hakenut vallattujen alueiden palauttamista yhtiölle oikeusmenettelyjen kautta. Häädöt laittomasti vallatuilta alueilta perustuvat aina tuomioistuimen päätöksiin ja viranomaisten suorittamiin toimenpiteisiin, eikä Veracel salli väkivaltaa näissä tilanteissa. Veracelilla on selkeä politiikka kaikkea väkivaltaa vastaan, ja yhtiö edellyttää myös liikekumppaniensa noudattavan sitä.

Veracel tukee paikallisia elinkeinoja tarjoamalla osan maastaan maanviljelyskäyttöön ja tarjoamalla viljelijöille koulutusta ja teknistä tukea. Veracel antaa myös paikallisten mehiläishoitajien säilyttää mehiläispesiä yhtiön maalla ja tarjoaa koulutusta mehiläistenhoitoon. Lue lisää.

Metsätalous Ruotsissa

Dokumentti esittää kriittisiä väitteitä FSC-sertifioinnista Ruotsissa, ja viittaa FSC-standardien mahdollistavan kestämättömät avohakkuut ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen.

Stora Ensoilla on kattavat prosessit metsien monimuotoisuuden suojelemiseksi. Korjaamme puuta ainoastaan metsistä, joissa monimuotoisuuden suojelutarpeet on ammattimaisesti arvioitu. Jos asiaan liittyy epävarmuutta, Ruotsin metsäviranomaisia kuullaan aina ennen puunkorjuuta koskevan ilmoituksen jättämistä. Olemme ylpeitä työstämme ja myönteisestä vaikutuksestamme metsien hyvinvointiin ja monimuotoisuuteen Ruotsissa.

Avohakkuu on yleinen pohjoisten metsien uudistamismenetelmä, jota jatkuvasti kehitetään ja parannetaan. Alueet, joilla suoritetaan avohakkuu, simuloivat metsän luonnollista uudistumista, mikä tapahtui aikaisemmin metsäpalojen ja myrskyjen seurauksena. Se on yksi puunkorjuumenetelmistämme ja takaa metsien tehokkaan uudistamisen. Avohakkuu huomioi aina paikalliset suojeluarvot.

Metsäkatoa ei tapahdu Ruotsissa, koska jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan aina vähintään kaksi uutta. Ruotsin metsävarat ovatkin kaksinkertaistuneet vuosien 1930-2018 aikana. Ruotsin metsälain mukaan maanomistajan vastuulla on varmistaa, että uusi metsä istutetaan puunkorjaamisen jälkeen.

Kantamme FSC-sertifiointiin

Stora Enso edistää metsäsertifiointistandardeja aktiivisesti ja osallistuu niiden kehittämiseen. Toisin kuin dokumentissa väitetään, FSC tarjoaa kattavan järjestelmän, jolla varmistetaan ja edistetään kestävää metsänhoitoa. Järjestelmä ei ole täydellinen, mutta tarjoaa tärkeän vastuullisuusstandardin, jota on kehitetty vuosikymmenten ajan. Emme kannata järjestelmän alas ampumista vaan sen kehittämistä yhä paremmaksi yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa, kansallisten ja alueellisten prosessien avulla.

Suhtaudumme avoimesti vuoropuheluun näistä asioista ja vastuullisen puuviljelmätalouden ja metsänhoidon periaatteista. Kestävä metsätalous suojelee metsien terveyttä ja tuottavuutta, auttaa torjumaan ilmastonmuutosta, suojelee luonnon monimuotoisuutta - ja varmistaa uusiutuvan raaka-aineemme pitkän aikavälin saatavuuden.


Noel Morrin
EVP, Sustainability

noel.morrin(a)storaenso.com
tel. +46 7307 68898

* Stora Enso Communications’ FSC® trademark license number is FSC-N001919

Forest

Tyypillinen maisema Veracelin toiminta-alueella Bahíassa ennen eukalyptuspuuviljelmien perustamista. Alkuperäinen Atlantin sademetsä on laajalti hakattu laidunkäyttöön 1960-1980 -luvuilla.

Forest mosaic

Veracelin mosaiikkimaista puuviljelmäaluetta sekä suojeltua ja ennallistettua Atlantin sademetsää.

Noel Morrin

Noel Morrin

EVP Sustainability

Quick links