Mosaic-rainforest-plantation

TV-dokumentär om FSC:s skogsbrukscertifiering

2 september 2019

Kritik mot FSC:s skogsbrukscertifiering i TV-dokumentär

Stora Ensos svar

Den fransk-tyska tv-kanalen ARTE har sänt en dokumentär som kritiserar FSC®*:s (Forest Stewardship Council) certifieringssystem för skogsbruk. För att illustrera detta använde dokumentären flera exempel runtom i världen, inklusive Veracel, Stora Ensos 50/50-ägda samriskbolag i Brasilien, som driver en massafabrik och eukalyptusplantager i södra delarna av delstaten Bahia. Dokumentären kritiserar också den svenska FSC standarden och Stora Ensos verksamhet i Sverige.

Som bolag står vi för öppenhet, transparens och välkomnar dialog och vi beklagar att dokumentären inte gav Veracel möjlighet att redovisa sin syn på saken. Journalisterna erbjöd Veracel en intervju med mycket kort varsel en dag då ansvariga på Veracel inte fanns tillgängliga. Journalisterna tackade nej till flera erbjudanden om att hitta ett alternativt datum för intervjun. Det har resulterat i en ensidig TV-dokumentär där vår syn på berättelsen har utelämnats.

Veracels trädplantager i Brasilien

Dokumentären gör flera påståenden om den negativa påverkan som eukalyptusplantager skulle ha på den biologiska mångfalden, vattentillgången och att Veracel skulle avhysa människor från deras mark.

Samtliga Veracels trädplantager har anlagts på tidigare betesmarker och vi har inte omvandlat regnskog till plantager. När Veracel startade etableringen av plantager 1991 återstod mindre än 7 % av den ursprungliga regnskogen i regionen, eftersom stora delar avverkats och bränts för boskapsskötsel mellan 1960- och 80-talen. Sedan plantagerna anlagts har Veracel arbetat systematiskt för att skydda och återställa den biologiska mångfalden.

Cirka hälften av Veracels 213 500 hektar är avsatta naturvårdsområden för att skydda och återställa regnskog. Veracels mål är att årligen återställa ca 400 hektar regnskog. Totalt har en yta motsvarande 9 000 fotbollsplaner, 7 217 hektar skog, återställts mellan 1994 och slutet av 2018. Det är ett avsevärt bidrag till bevarandet av den atlantiska regnskogen, som har välkomnats av myndigheter och andra intressenter internationellt. Läs mer om vårt arbete med återbeskogning av regnskog och hur stammen av utrotningshotade jaguarer håller på att hitta tillbaka till Bahia.

Veracel övervakar regelbundet vattennivåerna vid eukalyptusplantagerna och den omgivande atlantiska regnskogen. Veracel förser också ett oberoende forskningsinstitut med vattenrelaterade mätdata. Resultaten visar inga större skillnader på vattenanvändning eller kvalitet mellan plantager och den ursprungliga regnskogen.

Tvärtemot vad som påstås i filmen, har Veracel goda relationer med den lokala ursprungsbefolkningen och eftersträvar en dialog med dem för att bevara kultur och traditioner. Fastän samhällena med ursprungsbefolkning är grannar med Veracels plantager är det viktigt att notera att företaget inte planterar på deras områden.

Veracels markinnehav har anskaffats på laglig väg. Samtliga markaffärer har gjorts upp i gott förtroende mellan inblandade parter, till marknadsmässiga priser och där tillämpliga avgifter och skatter betalats. Det har heller inte varit några oklarheter i samband med markförvärven.

Markockupationer av privata egendomar är en nationell utmaning med en lång historia i Brasilien som har påverkat många markägare, exempelvis gruvbolag och jordbruksnäringen. Rörelsen för jordlösa lantarbetare har även illegalt ockuperat Veracels mark. För att hitta en hållbar lösning strävar Veracel efter att hålla en kontinuerlig dialog med dessa intressenter och stödjer gemensam markanvändning. Exempelvis har 16 500 hektar mark avsatts för användning till jord- och lantbruksändamål, samt gemensamma projekt för att förbättra läs- och skrivkunnigheten i samarbete med lokalsamhället.

Det här arbetet har bidragit till en positiv utveckling i området och minskat antalet konflikter men fortfarande inträffar markockupationer. Efter undertecknandet av en ny överenskommelse med de jordlösas rörelser under sista kvartalet 2018 var vid årsskiftet bara 468 hektar av Veracels produktiva mark illegalt ockuperad av jordlösa grupper. Veracel fortsätter försöken med att återfå sin mark genom att driva juridiska processer. Alla avhysningsbeslut mot personer som befinner sig på illegalt ockuperade områden måste föregås av domstolsbeslut och verkställas av myndigheterna. Veracel accepterar inga former av våld i dessa situationer och har en policy som innebär noll tolerans för våld. Företaget kräver även att samarbetspartner följer denna.

Veracel strävar efter att bidra till den lokala utvecklingen och upplåter delar av sin mark till familjejordbruk och förser dem med utbildning och teknisk support. Veracel gör det också möjligt för lokala biodlare att använda företagets mark för honungstillverkning och hjälper till med utbildning i biodling. Läs mer

Skogsbruk i Sverige

Dokumentären gör påståenden om att FSC certifierat skogsbruk tillåter icke hållbar kalhuggning som utarmar den biologiska mångfalden i Sverige.

Stora Enso har väl etablerade rutiner för att säkerställa biologisk mångfald. Vi avverkar bara skog där en naturvärdesbedömning gjorts av professionella bedömare. Om det råder osäkerhet kring skyddsvärdet konsulteras alltid Skogsstyrelsen innan en avverkningsanmälan görs. Vi är stolta över det arbete vi utför och över vårt positiva bidrag till den biologiska mångfalden och livskraftiga skogar.

Kalhuggning eller kalavverkning är en vanlig föryngringsåtgärd i boreal skog och är en metod som hela tiden utvecklas och förbättras. De områden som kalavverkas simulerar den föryngring som tidigare skedde på naturlig väg i samband med skogsbränder och stormar. Det är en av våra avverkningsmetoder och säkerställer en ny livskraftig generation skog. Före avverkning tas alltid områdets skyddsvärde i beaktande.

Avskogning förekommer inte i Sverige, eftersom det för varje skördat träd planteras minst två nya. Det totala svenska virkesförrådet har fördubblats mellan 1930-2018. Enligt den svenska skogsvårdslagen är det markägarens ansvar att se till att ny skog planteras efter avverkning.

Vår inställning till FSC

Stora Enso är en aktiv förespråkare av certifieringssystem för skogsbruk och deltar i utvecklingsarbetet. Tvärtemot vad dokumentären påstår så garanterar FSC:s regler ett hållbart system för att säkerställa och utveckla ett ansvarsfullt skogsbruk. Inget system är fulländat, men vi tror det är bättre att fortsätta förbättringsarbetet tillsammans med andra intressenter genom nationell och regional samverkan, snarare än att fördöma standarder som har skapats och utvecklats under årtionden.

Vi välkomnar en öppen dialog kring de här frågorna och ställer gärna upp och visar hur vi arbetar ansvarsfullt med trädplantager och skogsbruk. Ett hållbart skogsbruk är den bästa garanten för livskraftiga, produktiva skogar, det bidrar till att minska den globala uppvärmningen, skyddar den biologiska mångfalden – och säkerställer den långsiktiga tillgången på förnybar råvara.

Noel Morrin
EVP, Sustainability


noel.morrin(a)storaenso.com
tel. +46 7307 68898

* Stora Enso Communications’ FSC® trademark license number is FSC-N001919

 

Forest

En typisk landskapsvy från Veracels verksamhetsområde, innan Eucalyptusplantagerna etablerades. Den urspungliga atlantiska regnskogen hade mellan 1960 och 80-talet avverkats och rensats kraftigt för att bli betesmark.

Forest mosaic

En mosaik av Vercels plantager samt skyddad och återställd atlantisk regnskog.

Noel Morrin

Noel Morrin

EVP Sustainability

Quick links