Främjande av hållbart skogsbruk och dialog med intressenter

Som en del i sin globala kampanj för att skydda de nordiska skogarna har Greenpeace publicerat en rapport med titeln ”How Europe’s Tissue Giant Is Wiping Away The Boreal”, där man kräver ett större skydd av barrskogen. Stora Enso nämns bland många andra företag i rapporten som inköpare av skog från det finska statliga skogsföretaget Metsähallitus, vilket Greenpeace anklagar för att avverka gammal skog i regionen Kainuu i nordöstra Finland.

Stora Enso är djupt engagerat i skogscertifiering, spårbarhet och en öppen dialog med sina intressenter. Vidare säkerställer vi alltid att allt virke vi använder kommer från hållbara källor. Vår policy för anskaffning av virke och fiber samt skogsbruk säkerställer att Stora Enso inte köper virke från skyddade områden, skogar som är avsedda att bevaras, eller skogar där höga bevarandevärden (High Conservation Values, HCV) hotas av avverkning. Vi köper inte heller virke eller fiber från områden med intakta skogslandskap (Intact Forest Landscapes, IFL) som har utsetts för bevarande i dialog med lokala intressenter. Vi tillämpar diverse rutiner för att säkerställa att våra underleverantörer efterlever vår policy, exempelvis genom externa spårbarhetssystem.

Som tidigare meddelats tar Stora Enso inte emot något rundvirke från de omtvistade områdena i Kainuu förrän situationen har klarats upp genom dialog med de berörda intressenterna.

Vi är övertygade om att det mest hållbara sättet att skydda områden med intakta skogslandskap (IFL) och andra höga bevarandevärden (HCV) är genom de nationella och regionala intressentprocesser som har utvecklat dessa koncept.
Vi anser att det är av avgörande betydelse att samtliga intressenter deltar i dessa samtal.

Inom Stora Enso ser vi skyddandet av skogens mångfald som en hörnsten i en framgångsrik omställning till bioekonomi. Vi är öppna för fortsatt diskussion kring dessa ämnen med ideella organisationer, kunder och övriga intressenter.


För ytterligare information, kontakta:

Ulrika Lilja, EVP, Communications
ulrika.lilja (a) storaenso.com
tel. 040-544 92 28

Noel Morrin, EVP, Sustainability
noel.morrin (a)storaenso.com
tel. 0730-76 88 98