Yhtiökokous

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain. Yhtiökokouksessa muun muassa esitellään yhtiön toimintaa, vahvistetaan edellisvuoden tilinpäätös, päätetään osingonmaksusta tai varojen jaosta sekä nimitetään hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä tilintarkastaja.

Yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous pidetään 20.3.2024 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Ilmoittautuminen alkaa klo 14.15. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus englannin ja tarvittaessa suomen kielille. Yhtiökokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. Maksutonta pysäköintiä ei ole saatavilla.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen paikan päällä tai äänestämällä ennakkoon. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 2.2.2024 klo 10.00.

Keskustelutilaisuus Stora Enson toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa
Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Seppo Parvi tapaavat osakkeenomistajia keskustelutilaisuudessa Marina Congress Centerissä ennen yhtiökokousta klo 14.45–15.30. Tilaisuus ei ole osa yhtiökokousta, ja se pidetään suomeksi ja tulkataan englanniksi. Tilaisuuden yhteydessä osallistujat voivat esittää kysymyksiä Yhtiön johdolle, mutta tilaisuus ei ole päätöksentekofoorumi. Tilaisuudessa esitettävät kysymykset eivät siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Tärkeitä päivämääriä

8.3.2024: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
12.3.2024: Viimeinen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspäivä (ruotsalaiset osakkeen omistajat)
14.3.2024: Viimeinen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspäivä (suomalaiset osakkeenomistajat)

Yhtiökokousasiakirjat

Seuraavat asiakirjat ovat ladattavissa sivun alalaidan kohdassa ”Yhtiökokousasiakirjat”

- Esityslista ja kokouskutsu
- Nimitystoimikunnan ehdotukset
- Hallituksen ehdotukset
- Ennakkoäänestyslomakkeet

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.  

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 2.2.2024 klo 10.00. Osakkeenomistajan, joka on merkittynä Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 14.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ennakkoäänestystä koskevat samat määräajat.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö- tai yksilöintitunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Stora Ensolle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 2.2.2024 klo 10.00–14.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) henkilöomistajat, sähköinen ilmoittautuminen

Klikkaa tästä ilmoittautumiseen/äänestykseen

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa sähköistä tunnistautumista. Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon kirjautumalla sisään omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa asiamiehen ja äänestää ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.


Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Ilmoittautua kokoukseen voi myös:

b)  kirjeitse osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki

c)  puhelimitse numeroon           +358 2046 111 (ma – pe, klo 9.00-15.00 välisenä aikana)

Ennakkoäänestää voi myös:

b) Sähköpostitse tai postite

Toimittamalla alla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Stora Enso Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Euroclear Sweden AB-rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 12.3.2024.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä merkitsemistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Stora Enson osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että tämän osakkeet rekisteröidään tilapäisesti tämän omalle nimelle Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää tämän puolesta yllä mainitun tilapäistä merkintää koskevan pyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 12.3.2024 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajat, joilla on ruotsalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 2.2.2024 –14.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) henkilöomistajat, sähköinen ilmoittautuminen

Klikkaa tästä ilmoittautumiseen/ennakkoäänestykseen

Sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa sähköistä tunnistautumista. Osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää ennakkoon kirjautumalla sisään omilla ruotsalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien tulee toimittaa ennakkoäänestyslomake Euroclear Sweden AB:lle sähköpostitse tai postitse.

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa alla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Sweden AB:lle postitse osoitteeseen Euroclear Sweden AB, StoraEnso Oyj ”AGM 2024”, Box 191, SE-101 21 Stockholm, Sweden tai sähköpostitse osoitteeseen GeneralMeetingService@euroclear.com.

Osakkeenomistajan lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on ennakkoäänestyslomakkeen toimittaessaan esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle tai Euroclear Sweden AB:lle edellä olevien ohjeiden mukaisesti, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@storaenso.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 15.3.2024 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista, ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n kullekin ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.

Yhtiökokousmateriaali 2024

Oikotiet