Hallinnointi

Vastuullisuus on yksi Stora Enson arvoista, ja hallinnoinnissa se näkyy vahvana sitoutumisena hyvän hallintotavan ja vastuullisuuden periaatteisiin. Entistä vahvemmalla vastuun ottamisella ja sidosryhmien luottamuksen lujittamisella on yhtiölle suuri merkitys.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä koostuu erilaisista politiikoista, periaatteista ja ohjeista, jotka tukevat yhtiön vastuullista johtamista ja valvontaa. Stora Enso noudattaa hallinnointia koskevia sääntöjä ja määräyksiä ja soveltaa hyvää hallintotapaa.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on edistää osakkeenomistajavaikuttamista, varmistaa keskeisten strategioiden toimeenpano, ohjata toimintaa tehokkaampaan ja läpinäkyvämpään suuntaan, varmistaa rehellinen toiminta ja helpottaa investointien rahoittamista.

Tässä sivuston osiossa on tietoa Stora Enson hallituksesta, osakkeenomistajien oikeuksista, yhtiökokouksista ja sisäisestä valvonnasta. Osiosta pääsee myös tutustumaan hallinnointiin liittyviin toimintaperiaatteisiin ja sääntöihin.

Stora Enso noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on julkaistu osoitteessa cgfinland.fi. Stora Enso noudattaa myös Ruotsin hallinnointikoodia, lukuun ottamatta tämän raportin liitteessä 1 mainittuja poikkeuksia. Poikkeukset johtuvat eroista Ruotsin ja Suomen lainsäädännössä, hallinnointikoodissa ja -käytännöissä, ja niiden osalta Stora Enso noudattaa kotimaansa käytäntöjä. Ruotsin hallinnointikoodin on julkaissut Ruotsin hallinnointilautakunta (Kollegiet för svensk bolagsstyrning), ja se löytyy osoitteesta corporategovernanceboard.se.

Ladattavat materiaalit