Riskienhallinta

Tehokas riskienhallinta on kilpailun kannalta välttämätöntä ja olennainen osa arvonmuodostusta. Riskienhallintaprosessi kytkeytyy siksi kiinteästi konsernin strategiseen suunnitteluun. Stora Enso on sitoutunut varmistamaan, että yhtiön toimintaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien järjestelmällinen ennakointi ja niihin reagointi ovat sen ydinosaamista ja olennainen osa liiketoiminnan johtamista.

Riskienarvioinnissa huomioidaan strategiset ja operatiiviset riskit sekä vaatimustenmukaisuuteen, rahoitusmarkkinoihin ja raportointiin liittyvät riskit, mukaan lukien vastuullisuus sekä vaikutukset maineeseen. Tunnistetut riskit analysoidaan ja niiden taloudelliset ja muut vaikutukset, todennäköisyys ja perimmäiset syyt arvioidaan asianmukaisesti.


Sisäinen tarkastus