Palkkiot

Palkka- ja palkkioselvitys

Näissä palkitsemisperiaatteissa on kuvattu palkitsemisen pääperiaatteet Stora Ensossa sekä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän muille jäsenille maksetut palkkiot. Raportin ensimmäisessä osassa on kuvattu Stora Enson palkitsemista koskevan päätöksenteon menettelytavat ja palkitsemispolitiikka. Toisessa osassa on kuvattu periaatteiden toteutuminen vuonna 2017 (palkitsemisraportti).

Palkitsemisperiaatteet on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (jäljempänä ”koodi”) mukaisesti. Koodi on julkaistu osoitteessa cgfinland.fi. Stora Enso noudattaa myös Ruotsin hallinnointikoodia, lukuun ottamatta tämän raportin liitteessä 1 mainittuja poikkeuksia. Poikkeukset johtuvat eroista Ruotsin ja Suomen lainsäädännössä, hallinnointikoodissa ja -käytännöissä, ja niiden osalta Stora Enso noudattaa kotimaansa käytäntöjä. Ruotsin hallinnointikoodin on julkaissut Ruotsin hallinnointilautakunta (Kollegiet för svensk bolagsstyrning), ja se löytyy osoitteesta corporategovernanceboard.se.

Päätöksenteko

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista (mukaan lukien hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot). Varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät ehdotukset hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksettavista palkkioista valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Se koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja hallituksen jäsenten edustajista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta on lisätietoja tässä raportissa.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen palkkionsa sekä johtokunnan muille jäsenille maksettavat palkkiot. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee palkitsemiseen liittyvät asiat ja ehdotukset hallitukselle. Sen vastuulla on myös varmistaa, että johdon palkitsemiskäytännöt ovat yhtiön tavoitteiden ja osakkeenomistajien etujen mukaisia. 

Palkitsemisen pääperiaatteet

Yleiskatsaus Stora Enson palkitsemisperiaatteisiin

Stora Enso pyrkii tarjoamaan palkitsemisen tason, joka motivoi, rohkaisee, houkuttelee ja sitouttaa yhtiön työntekijöitä. Yhtiö arvioi palkkioiden mukauttamista suhteessa osakkeenomistajien näkemyksiin ja parhaisiin markkinakäytäntöihin tehostaakseen palkitsemispolitiikkaa.

Suoritukseen perustuva palkitseminen on palkitsemisperiaatteista keskeisin. Toinen tärkeä periaate on henkilöstön kokonaispalkitseminen. Stora Enson palkitsemistavat:

 • Vuosittainen peruspalkka
 • Muuttuvat osat, kuten lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (raha) ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat (osakkeet soveltuvin osin)
 • Pitkän aikavälin työntekijäetuudet (eläke-, sairaus- ja terveysetuudet)
 • Muut etuudet (auto, asuminen jne. soveltuvin osin).

Säännöllinen ulkoinen vertailu on olennaista markkinoihin nähden kilpailukykyisen palkitsemisen tason varmistamiseksi. Markkinoilla viitataan tässä yhteydessä yhtiöihin, joiden kanssa Stora Enso
kilpailee uusista kyvykkäistä työntekijöistä ja pitääkseeen nykyiset työntekijänsä yhtiössä vastaavien työtehtävien osalta. Markkinat vaihtelevat toiminnan alan ja kyseessä olevien työtehtävien
tason mukaan.

Palkkioiden arviointi on vuosittainen prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa, että Stora Enson työntekijöiden palkkiot ovat yhtiön palkitsemispolitiikan sekä työlainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden pakottavien säännösten mukaisia.

Johtokunta tarkistaa vuosittain ylimmän johdon suoriutumisen, mahdolliset luokitukset sekä seuraajasuunnitelmat varmistaakseen globaalien, konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden soveltamisen paikallisella tasolla.

Hallituksen jäsenten palkitsemisperiaatteet

Osakkeenomistajat päättävät vuosittain hallituksen palkkioista yhtiökokouksessa. Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille toimikaudelta joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen

 • hallituksen puheenjohtaja 192 000 euroa
 • hallituksen varapuheenjohtaja 109 000 euroa
 • hallituksen jäsen 74 000 euroa

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista julkisesta kaupankäynnistä ostettaviin Stora Enson R-osakkeisiin ja että
ostot on tehtävä yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana. Yhtiöllä ei ole hallituksen jäsenten palkkioksi saamien osakkeiden hallussa pitämistä koskevaa virallista ohjeistusta. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosittaiset palkkiot:

 • Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 20 600 euroa
 • Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 14 400 euroa
 • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 10 300 euroa
 • Palkitsemisvaliokunnan jäsen 6 200 euroa
 • Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtaja 10 300 euroa
 • Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsen 6 200 euroa  

Toimitusjohtajan palkitsemisperiaatteet

Toimitusjohtaja tuli Stora Enson palvelukseen 1.8.2012 ja aloitti toimitusjohtajana 1.8.2014. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden palkka, jos irtisanojana on yhtiö, mutta sopimukseen ei sisälly yhtiön määräysvallassa tapahtuvista muutoksista aiheutuvia maksuja. Toimitusjohtajan etuuksiin kuuluu eläkejärjestely. Toimitusjohtajan eläkejärjestely koostuu Ruotsissa sovitusta työsopimusehtoisesta eläkejärjestelystä (ITP2) sekä maksupohjaisesta järjestelystä. Maksusuoritus maksupohjaiseen järjestelyn osalta on 23 %, kun ansiotulojen perusosa (Income Base Amount, IBA, vuonna 2018 yksi IBA oli 62 500 Ruotsin kruunua) on välillä 20–30. Kun IBA on yli 30, maksusuoritus on 35 % sen palkan osalta, jota toimitusjohtaja sai ennen toimitusjohtajaksi siirtymistään, ja 39 % siitä palkankorotuksen määrästä, jonka toimitusjohtaja saa siirtyessään toimitusjohtajaksi. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelmat

Toimitusjohtaja on oikeutettu hallituksen vuosittain vahvistamaan lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan, joka on enintään 75 % kiinteästä vuosipalkasta. Vuoden 2017 ja 2018 lyhyen aikavälin kannustimista 70 % perustui taloudellisiin tavoitteisiin ja 30 % henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Toimitusjohtaja on osallisena vuosien 2016, 2017 ja 2018 pitkän aikavälin kannustinohjelmissa. Ohjelmissa on kolmen vuodentulostavoite ja erät lunastetaan kerralla kolmen vuoden jälkeen. Kolme neljäsosaa (75 %) palkkioista vuoden 2016 ja 2017 kannustinohjelmissa on tulosperusteisia ja ansaitaan hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdottamien ja hallituksen hyväksymien tuloskriteerien perusteella. Yksi neljäsosa (25 %) on rajoitettuja osakkeita ja toimitusjohtaja on niihin oikeutettu, mikäli työsuhde jatkuu maksupäivänä. Vuoden 2018 kannustinohjelman palkkio on kokonaan tulosperusteinen. 

Johtoryhmän palkitsemisperiaatteet

Stora Enson johtoryhmän jäsenet saavat kuukausipalkkaa, joka sisältää palkan lisäksi luontoisetuja kuten matkapuhelin- ja autoedun. Johtoryhmän jäsenet voivat saada vuosittaisia palkkioita yhtiön johdolle tarkoitetuissa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmissa.

Henkilökohtaisten eläkejärjestelyjensä mukaisesti johtoryhmän jäsenten on mahdollista jäädä eläkkeelle 65 vuoden iässä. Eläke määräytyy kunkin jäsenen kotimaan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskorvaus on vuoden peruspalkka, jos irtisanojana on yhtiö.

Johtoryhmän pitkän aikavälin kannustinohjelmat pois lukien toimitusjohtaja

Johtoryhmän jäsenillä on lyhyen aikavälin kannustinohjelmia, joiden suuruus on enintään 50 % tai 60 % kiinteästä vuosipalkasta. Kannustinpalkkiot maksetaan seuraavalla tilikaudella. 70 % vuoden 2017 ja 2018 lyhyen aikavälin kannustinohjelmien tuotosta perustui taloudellisiin tavoitteisiin ja 30 % henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Taloudellisten tavoitteiden mittareita ohjelmassa ovat käyttökate (EBITDA) sekä käyttöpääomasuhde. Henkilökohtaiset tavoitteet asetetaan Balanced Scorecard - suorituskykymittariston avulla kategorioina asiakkaat, ihmiset, vastuullisuus ja projektit.

Johtoryhmän pitkän aikavälin kannustinohjelmat pois lukien toimitusjohtaja

Pitkän aikavälin kannustinohjelmilla on kolmen vuoden tulostavoite, joista erät lunastetaan kerralla kolmen vuoden jälkeen. Ansaittavien osakkeiden määrä on enintään 100 % suurimmasta mahdollisesta osakekannustimien määrästä. Vuoden 2018 kannustinohjelman palkkio on tulosperusteinen ja se ansaitaan hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdottamien ja hallituksen hyväksymien tuloskriteerien perusteella.

Taloudellisen menestyksen mittari osakeohjelmissa on Stora Enso -konsernin kolmen vuoden taloudellinen lisäarvo (EVA) ja tulos/osake (EPS).