Hallituksen valiokunnat

Valiokuntien tehtävät ja vastuut määräytyvät hallituksen hyväksymien valiokuntien työjärjestysten perusteella. Valiokunnat arvioivat toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Valiokunnilla on oikeus käyttää ulkopuolisia konsultteja ja asiantuntijoita tarvittaessa. Lisäksi valiokuntien jäsenillä on oikeus saada kaikki valiokunnan toiminnan kannalta tarvittavat tiedot. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen taloudellisen ja vastuullisuusraportoinnin oikeellisuuteen ja sisäiseen valvontaan liittyvissä tehtävissä. Valiokunta tarkastaa säännöllisesti yhtiön sisäistä valvontaa ja -tarkastusta, taloudellisten riskien hallintaa ja raportointia koskevat järjestelmät, tilintarkastusprosessin, lähipiiriliiketoimien valvontaa, vuosittaisen raportin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimintakertomuksen, mukaan lukien muut kuin taloudelliset tiedot. Lisäksi valiokunta valmistelee suosituksia emoyhtiön ja tärkeimpien konserniyhtiöiden tilintarkastajien valintaa varten sekä valvoo tilintarkastajien riippumattomuutta.

Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu 3–5 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja kokemusta, jotta he pystyvät haastamaan ja arvioimaan yhtiön laskentatoimea sekä sisäistä ja ulkoista tarkastusta. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta ja kokemusta laskentatoimesta ja tilintarkastuksesta yhtiöön sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti ja vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunnan jäsenet tapaavat tilintarkastajia ja sisäisen tarkastuksen edustajia säännöllisesti ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa esillä olleista asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä talous- ja tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen. 

Nykyiset jäsenet

Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin 20.3.2024 Richard Nilsson (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Astrid Hermann.

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa yritysvastuuta ja yritysetiikkaa koskevissa asioissa, yhtiön pyrkimystä vastuulliseen yrityskansalaisuuteen ja yhtiön panostusta kestävään kehitykseen. Valiokunta tarkistaa yhtiön vastuullisuusstrategian ja yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskevan strategian säännöllisin väliajoin ja valvoo niiden tehokasta toteuttamista Stora Enson hallinnointia koskevien periaatteiden mukaisesti sekä tarkastaa yhtiön ulkoisen vastuullisuusraportoinnin. Työssään valiokunta huomioi myös yhtiön tarkoituksen ja arvot sekä yleiset toimintaohjeet ja liiketoimintaperiaatteet. Valiokunnan kokouksissa käsitellään turvallisuutta, vastuullisuutta (erityisesti ilmastonmuutos, kiertotalous ja biodiversiteetti) ja yritysetiikkaa.

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnassa on 2–4 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä, jotka hallitus nimeää vuosittain. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä tulee olla aiempaa osaamista ja kokemusta yritysvastuuseen ja -etiikkaan liittyvien asioiden hoidosta.

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti ja vähintään kahdesti vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa käsitellyistä asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen. 

Nykyiset jäsenet

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi valittiin 20.3.2024 Christiane Kuehne (puheenjohtaja), Helena Hedblom ja Richard Nilsson. 

People and Culture Commmittee

People and Culture Comitteen tehtävänä on valmistella ja arvioida yhtiön ylimmän johdon nimityksiä ja palkkioasioita (mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion arviointi sekä suositusten tekeminen), arvioida toimitusjohtajan toimintaa sekä antaa suosituksia johdon palkitsemisjärjestelmistä mukaan lukien osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät. People and Culture Comittee tarkastaa myös palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan. People and Culture Comitteen edustaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa vastaamassa palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja palkkioasioistaan.

People and Culture Comitteessa on 3–4 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. People and Culture Comittee kokoontuu säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa. People and Culture Comitteen puheenjohtaja raportoi hallitukselle People and Culture Comitteen kokouksissa käsitellyistä asioista. People and Culture Comitteen tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä People and Culture Comittee työjärjestyksessä. People and Culture Comitteen jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.  

Nykyiset jäsenet

People and Culture Committeen jäseniksi valittiin 20.3.2024 Kari Jordan (puheenjohtaja), Håkan Buskhe ja Reima Rytsölä.

Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Pikalinkit