Hallituksen valiokunnat

Valiokuntien tehtävät ja vastuut määräytyvät hallituksen hyväksymien valiokuntien työjärjestysten perusteella. Valiokunnat arvioivat toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Valiokunnilla on oikeus käyttää ulkopuolisia konsultteja ja asiantuntijoita tarvittaessa. Lisäksi valiokuntien jäsenillä on oikeus saada kaikki valiokunnan toiminnan kannalta tarvittavat tiedot. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen taloudellisen raportoinnin oikeellisuuteen ja sisäiseen valvontaan liittyvissä tehtävissä. Valiokunta tarkastaa säännöllisesti yhtiön sisäistä valvontaa ja -tarkastusta, taloudellisten riskien hallintaa ja raportointia koskevat järjestelmät, tilintarkastusprosessin sekä vuosittaisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Lisäksi valiokunta valmistelee suosituksia emoyhtiön ja tärkeimpien konserniyhtiöiden tilintarkastajien valintaa varten sekä valvoo tilintarkastajien riippumattomuutta.

Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu 3–5 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja kokemusta, jotta he pystyvät haastamaan ja arvioimaan yhtiön laskentatointa sekä sisäistä ja ulkoista tarkastusta. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta ja kokemusta laskentatoimesta ja tilintarkastuksesta yhtiöön sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontuu säännönmukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunnan jäsenet tapaavat tilintarkastajat ja sisäisen tarkastuksen edustajia säännöllisesti ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa esillä olleista asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä talous- ja tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.

Nykyiset jäsenet

Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin 19.3.2021 Richard Nilsson (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Hock Goh.

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan tehtävänä on valvoa yhtiön toimintaa yritysvastuuta ja yritysetiikkaa koskevissa asioissa, yhtiön pyrkimystä vastuulliseen yrityskansalaisuuteen ja yhtiön panostusta kestävään kehitykseen. Valiokunta tarkistaa yhtiön vastuullisuusstrategian ja yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskevan strategian säännöllisin väliajoin ja valvoo niiden tehokasta toteuttamista Stora Enson hallinnointia koskevien periaatteiden mukaisesti sekä tarkastaa yhtiön ulkoisen vastuullisuusraportoinnin. Työssään valiokunta huomioi myös yhtiön tarkoituksen ja arvot sekä yleiset toimintaohjeet ja liiketoimintaperiaatteet.

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnassa on 2–4 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä, jotka hallitus nimeää vuosittain. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä tulee olla aiempaa osaamista ja kokemusta yritysvastuuseen ja -etiikkaan liittyvien asioiden hoidosta.

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään kahdesti vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa käsitellyistä asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.

Nykyiset jäsenet

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi valittiin 19.3.2021 Christiane Kuehne (puheenjohtaja), Helena Hedblom ja Mikko Helander.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja arvioida yhtiön ylimmän johdon nimityksiä ja palkkioasioita (mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion arviointi sekä suositusten tekeminen), arvioida toimitusjohtajan toimintaa sekä antaa suosituksia johdon palkitsemisjärjestelmistä mukaan lukien osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät. Palkitsemisvaliokunta tarkastaa myös palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan. Palkitsemisvaliokunnan edustaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa vastaamassa palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkka- ja palkkioasioistaan.

Palkitsemisvaliokunnassa on 3–4 yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle valiokunnan kokouksissa käsitellyistä asioista. Valiokunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan jäsenet voivat saada palkkioita yhtiöltä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, ja palkkiot perustuvat yksinomaan hallituksen tai sen valiokunnan jäsenyyteen.

Nykyiset jäsenet

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 19.3.2021 Antti Mäkinen (puheenjohtaja), Håkan Buskhe ja Hans Sohlström.

Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Oikotiet