Hallituksen kokoonpano, vastuut ja tehtävät

Stora Ensoa johtaa yhtiön hallitus kansainvälisten hyvää hallintotapaa koskevien periaatteiden mukaisesti (Hyvän hallintotavan periaatteet, OECD 2015).

Hallituksen kokoonpano ja riippumattomuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 6–11 varsinaista jäsentä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Periaatteena on, että enemmistö hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Merkittävä osakkeenomistaja on osakkeenomistaja, jolla on vähintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tai osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai velvollisuus hankkia vastaava määrä jo liikkeeseen laskettuja osakkeita. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain Suomen listayhtiöiden vuonna 2015 julkaistun hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti.

Hallituksen jäsenten tulee toimia objektiivisin sekä riippumattomin periaattein yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa, ja hallituksen jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan tilanteista, joissa voi olla intressiristiriita.

Hallituksen työjärjestys

Työjärjestys kuvaa hallituksen työskentelytapoja. Työjärjestyksen pääkohdat esitellään ohessa:

Hallituksen kokoukset 

 • Kokoukset järjestetään säännöllisesti vähintään viisi kertaa vuodessa ennalta päätetyn aikataulun mukaisesti.
 • Ylimääräinen hallituksen kokous pidetään hallituksen jäsenen taikka toimitusjohtajan pyynnöstä 14 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.
 • Kokouksen esityslista ja kokousmateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta.

Hallitukselle toimitettava informaatio 

 • Hallitus saa kuukausiraportin, joka käsittää yhtiön tuloksen, markkinakatsauksen sekä katsauksen merkittävistä yhtiötä tai konsernia koskevista tapahtumista.
 • Hallituksen jäseniä informoidaan merkittävistä tapahtumista välittömästi.

Hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat

 • Suomen osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat asiat
 • Liiketoimintastrategian hyväksyminen
 • Organisaatio- ja henkilöstöasiat
  » Päätökset, jotka koskevat ylimmän johdon organisaatiota 
  » Johtoryhmän kokoonpanosta päättäminen
  » Toimitusjohtajan palkkio ja muut etuudet
  » Toimitusjohtajan, divisioonien johtajien ja muiden johtoryhmän jäsenten nimitykset ja erottamiset
  » Hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen 
 • Talous- ja rahoitusasiat
  » Vuosibudjetin läpikäyminen
  » Lainojen ja takausten hyväksyminen, ei kuitenkaan sisällä konsernin sisäisiä lainoja ja takauksia
  » Mahdollisten omien osakkeiden hankkimisen raportointi
  » Talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdottaman konsernin riskienhallintapolitiikan hyväksyminen 
 • Investoinnit
  » Konsernin investointipolitiikan hyväksyminen 
  » Merkittävien investointien hyväksyminen 
  » Merkittävien yritysmyyntien hyväksyminen 
 • Muut asiat
  » Toimitusjohtajan katsaus
  » Hallituksen valiokuntien (palkitsemisvaliokunta, talous- ja tarkastusvaliokunta sekä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta) puheenjohtajien raportit. Hallituksen puheenjohtaja esittää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositukset ja ehdotukset hallitukselle.
  » Hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksen hyväksyminen ja sen säännöllinen tarkastaminen sekä hallituksen valiokuntien säännöistä päättäminen
  » Vuotuinen hallituksen toiminnan, työskentelyn ja riippumattomuuden arviointi 
 • Muut hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan esittämät asiat

Valiokuntien toimivalta määräytyy hallituksen hyväksymän ko. valiokunnan säännön perusteella. Valiokunta arvioi toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Valiokunnalla on oikeus käyttää ulkopuolisia konsultteja ja asiantuntijoita tarvittaessa. Lisäksi valiokunnan jäsenillä on oikeus saada tieto kaikesta valiokunnan toiminnan kannalta tarvittavasta informaatiosta. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.

Yhtiökokous 2019

Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että nykyisistä jäsenistä hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg ja Hans Stråberg ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Mikko Helander samaksi ajanjaksoksi. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Hans Stråbergin. 

 

Hallitus