Hallituksen kokoonpano, vastuut ja tehtävät

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Stora Ensoa johtaa yhtiön hallitus Suomen osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano ja riippumattomuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 6–11 varsinaista jäsentä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden tähän enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Merkittävä osakkeenomistaja on osakkeenomistaja, jolla on vähintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tai osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai velvollisuus hankkia vastaava määrä jo liikkeeseen laskettuja osakkeita. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallituksen jäsenten tulee toimia puolueettomasti ja riippumattomasti suhteessa yhtiöön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluviin yhtiöihin. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan tilanteista, joissa voi olla mahdollinen eturistiriita.

Hallituksen työjärjestys

Työjärjestys kuvaa hallituksen työskentelytapoja. Työjärjestyksen pääkohdat esitellään ohessa:

Hallituksen kokoukset
• Kokoukset järjestetään säännöllisesti vähintään viisi kertaa vuodessa ennalta päätetyn aikataulun mukaisesti
• Ylimääräinen hallituksen kokous pidetään hallituksen jäsenen taikka toimitusjohtajan pyynnöstä 14 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä
• Kokouksen esityslista ja kokousmateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta.

Hallitukselle toimitettavat tiedot
• Hallitus saa kuukausiraportin, joka käsittää yhtiön tuloksen, markkinakatsauksen sekä katsauksen merkittävistä yhtiötä tai konsernia koskevista tapahtumista

• Hallituksen jäseniä tiedotetaan merkittävistä tapahtumista välittömästi.

Hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat
• Suomen osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat asiat
• Liiketoimintastrategian hyväksyminen
• Organisaatio- ja henkilöstöasiat
– Päätökset, jotka koskevat ylimmän johdon organisaatiota
– Johtoryhmän kokoonpanosta päättäminen
– Toimitusjohtajan palkkio ja muut etuudet
– Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä divisioonien johtajien ja muiden johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen toimitusjohtajan esityksen perusteella
– Hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen
– Johtoryhmän jäsenten palkkiot toimitusjohtajan esityksen perusteella
– Kykyjen kehittämisprosessin arviointi ja seuraajasuunnittelu (erityisesti toimitusjohtajan osalta)

Talous- ja rahoitusasiat
– Vuosibudjetin tarkastaminen
– Lainojen ja takausten hyväksyminen, pois lukien konsernin sisäiset lainat ja takaukset
– Mahdollinen omien osakkeiden hankkimista koskeva hyväksyntä ja raportointi
– Talous- ja tarkastusvaliokunnan ehdottaman konsernin riskienhallintapolitiikan hyväksyminen

Investoinnit
– Konsernin investointipolitiikan hyväksyminen
– Merkittävien investointien hyväksyminen
– Merkittävien yritysmyyntien hyväksyminen
– Analyytikkotapaamisten merkityksellisten esitysten ja raporttien vastaanottaminen

Muut asiat
– Toimitusjohtajan katsaus
– Hallituksen valiokuntien (talous- ja tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta sekä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta) puheenjohtajien raportit. Hallituksen puheenjohtaja esittää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositukset ja ehdotukset hallitukselle.
– Konsernihallinnointiohjeen ja hallituksen valiokuntien työjärjestysten hyväksyminen ja säännöllinen tarkastaminen
– Vuotuinen hallituksen toiminnan, työskentelyn ja riippumattomuuden arviointi

Muut hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan esittämät asiat.

Valiokuntien tehtävät ja vastuut määräytyvät hallituksen hyväksymien valiokuntien työjärjestysten perusteella. Valiokunnat arvioivat toimintaansa ja työskentelyään vuosittain. Valiokunnilla on oikeus käyttää ulkopuolisia konsultteja ja asiantuntijoita tarvittaessa. Lisäksi valiokuntien jäsenillä on oikeus saada kaikki valiokunnan toiminnan kannalta tarvittavat tiedot. Hallitus valitsee valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.
 

Yhtiökokous 2021

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen ja Richard Nilsson, ja että Helena Hedblom ja Hans Sohlström valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi vastaavalle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi Antti Mäkisen hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhen hallituksen varapuheenjohtaksi.

Hallitus

Hallitus

Oikotiet