Johtoryhmän tehtävät ja vastuut

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa.

Vastuu päivittäisten liiketoimintojen johtamisesta on johtoryhmän jäsenillä sekä heidän alaisuudessaan toimivilla johtoryhmillä, joiden toimintaa konsernin henkilöstö- ja palvelutoiminnot tukevat. Stora Enson johtamisesta ja päätöksenteosta vastaavat toimielimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja. 

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa, että yhtiön kirjanpitoperiaatteet ovat lainmukaisia ja taloudelliset asiat hoidetaan luotettavalla tavalla.

Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaatiorakenteen, mukaan lukien toimitusjohtajalle raportoivat toiminnot. Vuoden 2019 lopussa toimitusjohtaja oli suoraan vastuussa seuraavista hänelle raportoivista toiminnoista:

• Divisioonat* (Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products ja Paper).
• Talousjohtaja (laskenta ja talous, yritysjärjestelyt, Efora, energiapalvelut, konsernin investointiprosessi, riskienhallinta, sisäinen tarkastus, sijoittajasuhteet, verot, rahoitus)
• IT
• Henkilöstöhallinto
• Lakiosasto, lakiasiainjohtaja
• Viestintä
• Yritysvastuu
• Hankinta ja logistiikka
• Toimitusjohtajan organisaatio (puunhankinnan operaatiot* Suomessa ja Ruotsissa, innovaatiot ja tutkimus- ja kehitystyö sekä erityiset strategiset projektit)

Toimitusjohtaja on vastuussa myös hallituksen kokousten valmistelusta. Lisäksi hän valvoo päätöksiä, jotka koskevat avainhenkilöstöä sekä muita tärkeitä operatiivisia asioita. Yksi johtoryhmän jäsenistä toimii Suomen osakeyhtiölain määrittelemänä toimitusjohtajan sijaisena.

* Puunhankinnan operaatiot toimivat Stora Enson uuden Forest-divisioonan alla ja raportoidaan kyseisen divisioonan segmenttinä 1.1.2020 alkaen.Consumer Board -divisioonan nimi on Packaging Materials 1.1. 2020 alkaen.

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää ja hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2019 lopussa johtoryhmään kuului 11 jäsentä: toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä divisioonien, henkilöstöhallinnon, lakiasiain, viestinnän, yritysvastuun, sekä hankinnan ja logistiikan vastuulliset johtajat.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa valvomaan konsernin ja divisioonien suoriutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Johtoryhmä valvoo portfoliostrategiaa ja varmistaa konsernin varojen ja rahoituksen riittävyyden ja arvonmuodostuksen allokoinnin. Johtoryhmän vastuulla ovat myös lakisääteiseen hallinnointiin, vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen ja pörssiyhtiötä koskeviin vaatimuksiin liittyvät asiat ja politiikat.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä aina tarvittaessa.

Johtoryhmä