Johtoryhmän tehtävät ja vastuut

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa.

Vastuu päivittäisten liiketoimintojen johtamisesta on johtoryhmän jäsenillä sekä heidän alaisuudessaan toimivilla johtoryhmillä, joiden toimintaa konsernin henkilöstö- ja palvelutoiminnot tukevat. Stora Enson johtamisesta ja päätöksenteosta vastaavat toimielimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja. 
 

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa, että yhtiön kirjanpitoperiaatteet ovat lainmukaisia ja taloudelliset asiat hoidetaan luotettavalla tavalla.

Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaatiorakenteen, mukaan lukien toimitusjohtajalle raportoivat toiminnot. Vuoden 2022 lopussa toimitusjohtaja oli suoraan vastuussa seuraavista hänelle raportoivista toiminnoista:

• Divisioonat (Packaging Materials, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products, Forest ja Paper)
• Talousjohtaja (laskenta, talousvalvonta, sisäinen tarkastus, sijoittajasuhteet, tietohallinto, teknologia ja digitalisaatio, verot, rahoitus)
• Brändi ja viestintä
• Henkilöstöhallinto
• Lakiosasto, lakiasiainjohtaja
• Hankinta ja logistiikka
• Strategia ja innovaatiot (innovaatiot ja tutkimus- ja kehitystyö, erityiset strategiset projektit, talous ja yritysjärjestelyt, investointiprosessit, energiapalvelut, riskienhallinta).
• Yritysvastuu

Toimitusjohtaja on vastuussa myös hallituksen kokousten valmistelusta. Lisäksi hän valvoo päätöksiä, jotka koskevat avainhenkilöstöä sekä muita tärkeitä operatiivisia asioita. Yksi johtoryhmän jäsenistä toimii Suomen osakeyhtiölain määrittelemänä toimitusjohtajan sijaisena.

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää ja hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2022 lopussa johtoryhmään kuului 11 jäsentä: toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä divisioonien, brändin ja viestinnän, henkilöstöhallinnon, strategian ja innovaatioiden sekä yritysvastuun vastuulliset johtajat. Uusi hankintatoimesta ja logistiikasta vastaava johtaja nimitettiin ja hänestä tuli johtoryhmän jäsen 1. tammikuuta 2023. Uusi lakiasiainjohtaja nimitettiin ja hänestä tuli johtoryhmän jäsen 1. huhtikuuta 2023. 

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa valvomaan konsernin ja divisioonien suoriutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Johtoryhmä valvoo portfoliostrategiaa ja varmistaa konsernin varojen ja rahoituksen riittävyyden ja arvonmuodostuksen allokoinnin. Johtoryhmän vastuulla ovat myös lakisääteiseen hallinnointiin, vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen ja pörssiyhtiötä koskeviin vaatimuksiin liittyvät asiat ja politiikat.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain sekä aina tarvittaessa.

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Oikotiet