Johtoryhmän tehtävät ja vastuut

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa.

Vastuu päivittäisten liiketoimintojen johtamisesta on johtoryhmän jäsenillä sekä heidän alaisuudessaan toimivilla johtoryhmillä, joiden toimintaa konsernin henkilöstö- ja palvelutoiminnot tukevat. Stora Enson johtamisesta ja päätöksenteosta vastaavat toimielimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja. 

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan vastuulla ovat kirjanpidon lainmukaisuus ja luotettava taloudellisten asioiden hoito.

Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaatiorakenteen, mukaan lukien toimitusjohtajalle raportoivat toiminnot. Toimitusjohtaja on suoraan vastuussa seuraavista hänelle raportoivista toiminnoista: 

  • Divisioonat (Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products ja Paper)
  • Talousjohtaja (laskenta ja talous, yritysjärjestelyt, Efora, energiapalvelut, konsernin investointiprosessi, riskienhallinta, sisäinen tarkastus, sijoittajasuhteet, verot, rahoitus)
  • IT
  • Henkilöstöhallinto
  • Laki, lakiasiainjohtaja
  • Viestintä
  • Yritysvastuu
  • Hankinta ja logistiikka
  • Toimitusjohtajan organisaatio (puunhankinnan operaatiot Suomessa ja Ruotsissa, Stora Enson T&K ja innovaatiot, ja erityiset strategiset projektit)

Toimitusjohtaja on vastuussa myös hallituksen kokousten valmistelusta. Lisäksi hän valvoo päätöksiä, jotka koskevat avainhenkilöstöä sekä muita tärkeitä operatiivisia asioita. Yksi johtoryhmän jäsenistä toimii Suomen osakeyhtiölain määrittelemänä toimitusjohtajan sijaisena.

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää ja hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2018 lopussa johtoryhmään kuului 12 jäsentä: toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä divisioonien, henkilöstöhallinnon, lakiasiain, viestinnän, yritysvastuun sekä hankinnan ja logistiikan vastuulliset johtajat.

Johtoryhmä auttaa toimitusjohtajaa valvomaan konsernin ja divisioonien suoriutumista suhteessa sovittuihin tavoitteisiin. Johtoryhmä valvoo portfoliostrategiaa ja varmistaa konsernin varojen ja rahoituksen riittävyyden ja arvonmuodostuksen allokoinnin. Johtoryhmän vastuulla ovat myös lakisääteiseen hallintoon, sääntöjen noudattamiseen ja listattuna olemiseen liittyvät asiat ja politiikat. 

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä aina tarvittaessa. 

 

 

Johtoryhmä