Hiilidioksidi

Uskomme, että uusiutuvien raaka-aineiden käyttö, raaka-aine- ja energiatehokas tuotanto sekä vastuullinen metsänhoito ovat ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 

Tulokset

Stora Enso oli vuonna 2017 ensimmäinen metsäyhtiö, joka asetti kunnianhimoiset tieteelliset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussaan. Tavoitteiden mukaisesti Stora Enso sitoutuu vähentämään toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 31 % tuotettua sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohden vuoteen 2030 mennessä. Vertailulukuna ovat vuoden 2010 päästöt. Pienentääksemme arvoketjumme päästöjä sitoudumme lisäksi varmistamaan, että 70 % muiden kuin kuidun toimittajista ja myytyjen tuotteiden kuljetuspalvelujen tarjoajista asettaa omat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjensä pienentämiseksi vuoteen 2025 mennessä ja omaksuu tieteelliset tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi koulutamme vuoteen 2020 mennessä kaikki asiakasrajapinnassa työskentelevät työntekijämme, jotta he oppivat ymmärtämään tieteellisten tavoitteiden hyödyt.

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä saavutimme 26 prosentin laskun kasvihuonekaasupäästöissä. Vuoden 2019 kolmen ensimmäinen kvartaalin yhteenlaskettu päästövähennys oli 21 %.

Beihain tehtaallamme Kiinan Guangxissa ainoa mahdollinen energianlähde kyseisen kokoluokan teollisuustoiminnan harjoittamiseen on tällä hetkellä hiili, sillä alueen fossiilittomien polttoaineiden vastuulliset toimitusketjut ovat vielä riittämättömät. Selvitämme pitkän aikavälin mahdollisuuksia siirtyä hiilestä biomassaan ja muihin fossiilittomiin polttoaineisiin. Beihain tehtaan energiakattilassa on tekniset edellytykset useiden eri polttoaineiden käyttämiselle, ja vuonna 2018 siinä poltettiin energiaksi pieniä määriä jätevesilietettä, metsäjäämiä ja muita tuotannon sivutuotteita.

Hiilineutraalit hiilidioksidipäästöt ovat fossiilittomia päästöjä, joita syntyy vastuullisesti hoidetuista metsistä peräisin olevien biomassapohjaisten polttoaineiden polttamisesta. Stora Enson toiminnassa käytetään pääasiassa uusiutuvia biomassapolttoaineita, joten hiilineutraalien hiilidioksidipäästöjen osuus kokonaishiilidioksidipäästöistämme on suuri (80 % vuonna 2018).

Vuonna 2018 toimintojemme suorat päästöt olivat 22 % hiilijalanjäljestämme, 9 % oli peräisin ostetusta sähköstä ja lämmöstä ja 69 % syntyi muualla arvoketjussa.

* Biomassan hiilineutraaliuteen liittyvät suositukset, WBCSD 2015.

Tieteellisten tavoitteiden täyttäminen 2018 – Stora Enso

Transition Pathway Initiative -aloite antoi Stora Ensolle marraskuussa 2018 jo toista kertaa peräkkäin huippuarvion kasvihuonekaasupäästöjen hallinnasta. Transition Pathway Initiative (TPI ) arvioi ja seuraa yhtiöiden kasvihuonekaasupäästöjen hallinnan laatua sekä vähähiilisyyteen siirtymisen riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi se arvioi sitä, miltä yhtiöiden tulevat päästöt näyttävät Pariisin ilmastosopimuksessa asetettuihin kansainvälisiin tavoitteisiin sekä kansallisiin sitoumuksiin verrattuina. TPI arvioi, miten 18 maailman suurinta paperintuottajaa valmistautuvat siirtymään vähähiiliseen talouteen. Tässä arviossa TPI sijoitti Stora Enson parhaaksi sekä päästöjen hallinnan laadun että hiilidioksidin vähentämisen osalta. Stora Enso oli ainoa yritys, joka sai parhaat arviot päästöjen hallinnan laadusta ja jolla oli vuoteen 2030 asti asetetut päästöjen vähennystavoitteet, jotka edistävät maapallon lämpenemisen pitämistä alle 2 °C:ssa. 

Stora Enson suorien ja epäsuorien fossiilisten hiilidioksidipäästöjen (scope 1 ja 2) raportoinnille myönnettiin neljättä kertaa kohtuullinen varmennustaso vuonna 2018.

Työskentelytavat

Tehokkaimmat tavat pienentää suoria hiilidioksidipäästöjämme ovat energiatehokkuuden parantaminen ja biomassapolttoaineiden käytön lisääminen. Olemme pienentäneet toimintamme energiankulutusta ja monin paikoin myös vähentäneet riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista yli kymmenen vuoden ajan.

Stora Enso arvioi ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia konsernin riskienhallintaprosessin kautta, joka on oleellinen osa konsernin johtamistapaa. Laskemme myös säännöllisesti päästöoikeuksiin ja energian hintoihin liittyviä talousvaikutuksia.

Stora Enso on We Mean Business -liiton ja Prince of Wales's Corporate Leaders Group -ryhmän (CLG) jäsen.

Periaatteet

• Energiaa ja hiilidioksidia koskeva politiikka 
• Ympäristöohjeet
• Tavarantoimittajien eettiset toimintaohjeet ja käytännön ohjeet

 

Mahdollisuudet ja haasteet

Käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita pystymme edistämään vähähiilisen yhteiskunnan kehitystä. Vastuullisesti hoidetuissa metsissä kasvavat puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä, ja yhdessä puupohjaisten tuotteiden kanssa ne varastoivat hiiltä. Hyviä esimerkkejä ovat pakkaukset ja puupohjaiset rakennusratkaisut, jotka auttavat pienentämään hiilidioksidipäästöjä ja ovat houkutteleva vaihtoehto fossiilisiin polttoaineisiin ja muihin uusiutumattomiin materiaaleihin perustuville ratkaisuille.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.