Hiilidioksidi

Uskomme, että uusiutuvien raaka-aineiden käyttö, raaka-aine- ja energiatehokas tuotanto sekä vastuullinen metsänhoito ovat ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 

Tulokset

Stora Enso oli vuonna 2017 ensimmäinen metsäyhtiö, joka asetti kunnianhimoiset tieteelliset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussaan. Tavoitteiden mukaisesti Stora Enso sitoutuu vähentämään toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 31 % tuotettua sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohden vuoteen 2030 mennessä. Vertailulukuna ovat vuoden 2010 päästöt. Pienentääksemme arvoketjumme päästöjä sitoudumme lisäksi varmistamaan, että 70 % muiden kuin kuidun toimittajista ja myytyjen tuotteiden kuljetuspalvelujen tarjoajista asettaa omat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjensä pienentämiseksi vuoteen 2025 mennessä ja omaksuu tieteelliset tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi koulutamme vuoteen 2020 mennessä kaikki asiakasrajapinnassa työskentelevät työntekijämme, jotta he oppivat ymmärtämään tieteellisten tavoitteiden hyödyt.

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä saavutimme 24 %:n laskun kasvihuonekaasupäästöissä. Koko vuoden lasku oli 25% vuonna 2019.

Beihain tehtaallamme Kiinan Guangxissa ainoa mahdollinen energianlähde kyseisen kokoluokan teollisuustoiminnan harjoittamiseen on tällä hetkellä hiili, sillä alueen fossiilittomien polttoaineiden vastuulliset toimitusketjut ovat vielä riittämättömät. Selvitämme pitkän aikavälin mahdollisuuksia siirtyä hiilestä biomassaan ja muihin fossiilittomiin polttoaineisiin. Beihain tehtaan energiakattilassa on tekniset edellytykset useiden eri polttoaineiden käyttämiselle. Vuonna 2019 kattilassa poltettiin energiaksi pieniä määriä jätevesilietettä, metsäjäämiä ja muita tuotannon sivutuotteita. Keskipitkän aikavälin tavoitteemme on näiden askelten avulla korvata vuosittain 10 000 tonnia hiiltä polttoaineen käytössä. Energiasopimus vähähiilisen ydinvoimasähkön käyttämiseksi on vähentänyt Beihain tehtaan ostetun sähkön hiilidioksidipäästöjä yli 50 000 tonnilla vuoteen 2018 verrattuna.

Hiilineutraalit hiilidioksidipäästöt ovat fossiilittomia päästöjä, joita syntyy vastuullisesti hoidetuista metsistä peräisin olevien biomassapohjaisten polttoaineiden polttamisesta. Stora Enson toiminnassa käytetään pääasiassa uusiutuvia biomassapolttoaineita, joten hiilineutraalien hiilidioksidipäästöjen osuus kokonaishiilidioksidipäästöistämme on suuri (81 % vuonna 2018).

Vuonna 2019 toimintojemme suorat päästöt olivat 23 % hiilijalanjäljestämme, 6 % oli peräisin ostetusta sähköstä ja lämmöstä ja 71 % syntyi muualla arvoketjussa.

* Biomassan hiilineutraaliuteen liittyvät suositukset, WBCSD 2015.

 

Transition Pathway Initiative -aloite antoi Stora Ensolle helmikuussa 2020 jo kolmatta kertaa peräkkäin huippuarvion kasvihuonekaasupäästöjen hallinnasta. Transition Pathway Initiative (TPI ) arvioi ja seuraa yhtiöiden kasvihuonekaasupäästöjen hallinnan laatua sekä vähähiilisyyteen siirtymisen riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi se arvioi sitä, miltä yhtiöiden tulevat päästöt näyttävät Pariisin ilmastosopimuksessa asetettuihin kansainvälisiin tavoitteisiin sekä kansallisiin sitoumuksiin verrattuina. TPI arvioi, miten 18 maailman suurinta paperintuottajaa valmistautuvat siirtymään vähähiiliseen talouteen. Tässä arviossa TPI sijoitti Stora Enson parhaaksi sekä päästöjen hallinnan laadun että hiilidioksidin vähentämisen osalta.

Stora Enson suorien ja epäsuorien fossiilisten hiilidioksidipäästöjen (scope 1 ja 2) raportoinnille myönnettiin viidettä kertaa kohtuullinen varmennustaso vuonna 2019.

Työskentelytavat

Tehokkaimmat tavat pienentää suoria hiilidioksidipäästöjämme ovat energiatehokkuuden parantaminen ja biomassapolttoaineiden käytön lisääminen. Olemme pienentäneet toimintamme energiankulutusta ja monin paikoin myös vähentäneet riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista yli kymmenen vuoden ajan.

Stora Enso arvioi ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia konsernin riskienhallintaprosessin kautta, joka on oleellinen osa konsernin johtamistapaa. Laskemme myös säännöllisesti päästöoikeuksiin ja energian hintoihin liittyviä talousvaikutuksia.

Stora Enso on We Mean Business -liiton ja Prince of Wales's Corporate Leaders Group -ryhmän (CLG) jäsen.

Periaatteet

• Energiaa ja hiilidioksidia koskeva politiikka 
• Ympäristöohjeet
• Tavarantoimittajien eettiset toimintaohjeet ja käytännön ohjeet

 

Mahdollisuudet ja haasteet

Käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita pystymme edistämään vähähiilisen yhteiskunnan kehitystä. Vastuullisesti hoidetuissa metsissä kasvavat puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä, ja yhdessä puupohjaisten tuotteiden kanssa ne varastoivat hiiltä. Stora Enson tuotteet auttavat asiakkaitamme sekä yhteiskuntaa laajemmin vähentämään hiilidioksidipäästöjä tarjoamalla vähähiilisen vaihtoehdon fossiilipohjaisille ja muille uusiutumattomille materiaaleille.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.