Yhteisöt

Paikallisyhteisöjen hyvinvointi on meille ja liiketoiminallemme ensiarvoisen tärkeää, ja tavoitteenamme on olla aina yhteiskuntavastuunsa tunteva yritys.

Tulokset

Yhteisöinvestointityötämme mittaava tunnusluku, jonka kehitimme vuonna 2019, mittaa työaikatunteina tai luontoissuorituksina tehtyjen investointien osuutta verrattuna rahalahjoituksiin (poislukien yhteisyrityksemme Brasiliassa ja Uruguayssa) sekä kokonaisyhteisöinvestointien kasvua yleisesti. Tavoitteenamme on nostaa työaikatuntien ja luontoissuoritusten osuus 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (poislukien yhteisyritykset). Vuonna 2019 tämä osuus oli 46 %.

Määrittelimme konsernin yhteisöinvestoinnin painopistealueet vuonna 2019: koulutus, ympäristö sekä hyvinvoivat paikallisyhteisöt. Koulutukseen liittyvien investointien osuus oli 18 %, ympäristöön liittyvien 6 % ja hyvinvoiviin paikallisyhteisöihin liittyvien 66 %. Yhteensä 1 771 työntekijäämme käytti työaikaansa yhteisöinvestointityöhön vuoden aikana. Yhteenlaskettu investointien arvo eri muodoissaan oli 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2019, sisältäen 50 prosentin osuuden Brasilian ja Uruguayn yhteisyrityksistämme, ja projekteja toteutettiin yhteensä 441, sisältäen yhteisyritysten projektit.

Stora Enso julkaisi vuonna 2019 konserninlaajuisen vapaaehtoistyön ohjeistuksen, joka antaa kaikille työntekijöillemme mahdollisuuden tehdä kahdeksan tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa.

Työskentelytavat

Stora Enso on monilla toiminta-alueillaan tärkeä työllistäjä, veronmaksaja ja paikallisten yrittäjien kumppani, mikä hyödyttää paikallista taloutta. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä, jonka tavoitteena on torjua ja lievittää yhteisöille mahdollisesti koituvia sosiaalisia ja ympäristöhaittoja. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi:

  • Kaikkien uusien mahdollisesti paikallisyhteisöihin haitallisesti vaikuttavien projektien sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arvioinnit (ESIA).
  • Asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) arvioinnit osana Stora Enson hankinta- ja sijoitusprosesseja sisältäen ympäristöön, yhteiskuntaan ja liiketoimintakäytöntöihin liittyvät asiat.
  • Tuotantoyksiköiden ympäristöhallintajärjestelmät, kuten ISO 14001.
  • Stora Enson omien sekä alihankkijoiden metsänhoitotoimintojen vastuullisuuden sertifiointi.
  • Uudelleenjärjestelyprosessien suunnittelu yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa.

Stora Enson toimintojen lähellä sijaitsevien yhteisöjen elinvoimaisuuden edistäminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Tällaista toimintaa ovat investoinnit esimerkiksi koulutukseen, peltometsäviljelyohjelmin sekä vapaaehtoistyöhön.

Periaatteet

Yhteisyrityksillämme on omat viralliset toimintatapansa ja -ohjeena yhteisöinvestointityöhön.

Mahdollisuudet ja haasteet

Jotta Stora Enson tuotanto, raaka-ainehankinta ja työvoiman saatavuus pysyvät kestävällä ja kilpailukykyisellä tasolla, meidän on huolehdittava paikallisyhteisöjen taloudellisesta, sosiaalisest ja ympäristöllisestä hyvinvoinnista.

Stora Enson toiminta tuottaa päästöjä ja puuviljelmämme vaikuttavat maankäyttöön tavoilla, jotka voivat vaikuttaa epäsuotuisasti paikallisyhteiöjen oikeuksiin. Meidän on hallittava toimintamme sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia vastuullisesti, jotta voimme minimoida kielteiset vaikutukset, hyödyntää myönteiset vaikutukset sekä ylläpitämään hyvät suhteet paikallisyhteisöjen kanssa ja huolehtimaan, että toiminnallamme on pitkäaikainen hyväksyntä.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.