Nota prawna

Stora Enso Oyj i grupa Stora Enso doceniają Twoje zainteresowanie naszymi produktami i dziękują za wizytę na naszej stronie internetowej. Niniejsza nota prawna ma charakter ogólny i dotyczy witryny internetowej firmy Stora Enso. Na specjalnych witrynach internetowych różnych spółek Grupy Stora Enso lub na stronach internetowych Stora Enso świadczących specjalne usługi, takie jak handel internetowy, mogą jednak zostać zamieszczone dodatkowe informacje.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ FIRMY STORA ENSO.

Uzyskując dostęp do witryny www.storaenso.com i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na poniższe zasady i warunki.

Informacja o prawach autorskich

Prawa autorskie do tej witryny internetowej, w tym bez ograniczeń do wszystkich dokumentów, plików, tekstów, obrazów, grafik, urządzeń, dźwięku, elementów audiowizualnych i kodu zawartych w tej witrynie oraz do ogólnego „wyglądu i sposobu działania” tej witryny są własnością firmy Stora Enso i jej podmiotów stowarzyszonych (Wszelkie prawa zastrzeżone).

Poza tym, co zostało jednoznacznie określone poniżej, powielanie, przekazywanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie, w tym wyświetlanie w ramkach, tworzenie jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie niniejszej witryny internetowej lub jej treści, włączanie do innych stron internetowych, systemów elektronicznego wyszukiwania lub publikacji jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Stora Enso. Bez uprzedniej pisemnej zgody Stora Enso nie można umieszczać żadnych łączy do tej witryny internetowej w żadnej innej witrynie. Wyraźnie zabrania się modyfikowania treści niniejszej witryny.

Użytkownik ma prawo do kopiowania i drukowania fragmentów z tej witryny internetowej dla osobistego, niekomercyjnego użytku i pod warunkiem, że każda taka kopia lub wydruk będzie zaopatrzona we wszystkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności i oświadczenia oraz wszelkie zastrzeżenia zawarte w takich informacjach.

Informacje zawarte w tej witrynie mogą być wykorzystywane w celach informacyjnych, pod warunkiem podania źródła informacji. Użytkownik może ponadto kopiować i drukować informacje prasowe oraz inne dokumenty zaklasyfikowane jako publiczne. Treść tych informacji nie może być modyfikowana, a informacje powinny być wykorzystywane w sposób, który nie szkodzi reputacji Stora Enso.

Znak towarowy

Jeśli w tej witrynie nie zaznaczono inaczej, wszystkie logotypy i nazwy produktów są znakami towarowymi Stora Enso (Wszelkie prawa zastrzeżone).

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności

Informacje w niniejszej witrynie są dostarczane „takimi, jakimi są”. Chociaż informacje podane w tej witrynie internetowej zostały uzyskane lub zebrane ze źródeł, które uważamy za wiarygodne, firma STORA ENSO NIE MOŻE I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, ANI TEŻ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, WAŻNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI LUB DANYCH UDOSTĘPNIONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. STORA ENSO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB INNE SZKODY WTÓRNE SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH W SYSTEMACH PRZETWARZANIA INFORMACJI, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ JEDNOZNACZNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia gwarancji dorozumianych, w którym to przypadku powyższe zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania w takich jurysdykcjach.

Żadna z informacji zawartych w tej witrynie internetowej nie powinna być interpretowana jako udzielenie porady lub zalecenie i nie należy opierać się na tej witrynie internetowej przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań.
Ani firma Stora Enso, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, urzędników lub pracowników, ani żaden dostawca będący stroną trzecią nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w przypadku jakiejkolwiek awarii lub przerwania działania tej witryny internetowej lub w wyniku działania lub zaniechania jakiejkolwiek innej strony zaangażowanej w udostępnienie tej witryny lub danych w niej zawartych, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z dostępem, niemożnością dostępu lub korzystaniem z witryny internetowej lub jej materiałów, bez względu na to, czy okoliczności będące przyczyną takiej przyczyny mogły znajdować się pod kontrolą Stora Enso lub jakiegokolwiek dostawcy dostarczającego oprogramowanie lub świadczącego usługi pomocy technicznej. W żadnym wypadku Stora Enso, jej podmioty stowarzyszone ani żadna z tych stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie, wtórne, przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody, nawet jeśli Stora Enso lub jakakolwiek inna strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma Stora Enso nie gwarantuje, że ta witryna lub serwer są wolne od wirusów lub innych elementów o charakterze destrukcyjnym, takich jak robaki, konie trojańskie i złośliwe skrypty.

Każda dokumentacja firmy Stora Enso może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub w którym firma Stora Enso lub jej podmioty stowarzyszone podlegałyby jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju.

Ani informacje, ani opinie zawarte w tej witrynie internetowej nie stanowią zachęty ani oferty Stora Enso lub jej podmiotów stowarzyszonych do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek usług, produktów, akcji lub innych instrumentów finansowych, ani też do świadczenia jakichkolwiek usług doradztwa inwestycyjnego lub usług.

Zmiany w witrynie

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej mogą być w każdej chwili zmienione bez uprzedniego powiadomienia lub zobowiązania. Firma Stora Enso zastrzega prawo do zmiany stron lub wycofania dostępu do nich w dowolnej chwili.
Informacje i materiały przesyłane przez użytkownika.

Jeśli użytkownik przekaże jakiekolwiek informacje lub materiały przeznaczone do zamieszczenia w tej witrynie internetowej, wyraża on zgodę na to, by takie informacje i materiały zostały uznane za niepoufne i niezastrzeżone. Przesyłając informacje lub materiały użytkownik udziela firmie Stora Enso i jej podmiotom stowarzyszonym obejmującej cały świat, wieczystej, nieobciążonej tantiemami, niewyłącznej licencji na używanie, ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publiczne wyświetlanie i tłumaczenie wszystkich lub dowolnych takich informacji lub materiałów w dowolnym celu bez ograniczeń. Firma Stora Enso zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez uprzedzenia, do usunięcia lub skasowania wszelkich materiałów przesłanych w celu umieszczenia ich na stronie internetowej.

Treści innych podmiotów

Niniejsza witryna może zawierać treści należące do innych podmiotów, takie jak artykuły i streszczenia. Firma Stora Enso nie sprawuje kontroli nad takimi treściami innych podmiotów i nie udziela żadnych gwarancji i/lub nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich treści innych podmiotów i nie popiera ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za te treści, niezależnie od tego, czy są one rzeczywiste, domniemane, wynikowe czy karalne. Firma Stora Enso nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z zarzutu, że treści będące własnością innych podmiotów naruszają czyjeś prawa własności intelektualnej.

Łącza
Łącza do witryn internetowych należących do innych podmiotów są zamieszczane wyłącznie w ramach uprzejmości dla naszych użytkowników. Firma Stora Enso nie sprawuje żadnej kontroli nad witrynami internetowymi należącymi do innych podmiotów i nie udziela żadnych gwarancji i/lub nie składa żadnych oświadczeń dotyczących witryn internetowych należących do innych podmiotów, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem tej witryny. Firma Stora Enso nie popiera ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treści lub korzystanie z takich witryn internetowych, niezależnie od tego, czy są one rzeczywiste, domniemane, wynikowe czy karalne. Użytkownik odwiedza witryny internetowe innych podmiotów na własne ryzyko.

Pliki cookie

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to niewielki plik tekstowy zawierający informacje tekstowe, który jest przechowywany na komputerze użytkownika. Wszelkie informacje zebrane za pomocą plików cookie będą wykorzystywane wyłącznie w celu ułatwienia korzystania z niniejszej witryny internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Zasadach prywatności firmy Stora Enso. 

Kontakt

Skontaktuj się ze Stora Enso używając adresu e-mail: general.enquiries@storaenso.com

Szybkie linki