Funkcje lasu

Wzajemne zależności i relacje między istotami żywymi a środowiskiem naturalnym nazywamy ekosystemem. Nienaruszone ekosystemy leśne nie tylko dostarczają pożywienia i są źródłem surowców, ale także regulują klimat, chronią przed powodziami, zapewniają różnorodność gatunkową, a także są miejscem rekreacji i wypoczynku.

Poza funkcją ekologiczną i społeczną las coraz bardziej zyskuje na znaczeniu jako dostarczyciel surowca odnawialnego, jakim jest drewno, będące zarówno źródłem energii, jak i służące do produkcji różnego rodzaju materiałów.

Najnowsze badania pokazują, że drewno jako materiał budowlany ma znacznie korzystniejszy bilans CO₂, niż gdyby pozostało niewykorzystane w lesie. Taki efekt związany jest z tym, że z jednej strony wykorzystanie drewna oznacza zmniejszenie produkcji tworzyw sztucznych, betonu czy metalu, a z drugiej strony las jest odnawialnym źródłem energii, gdyż wciąż odrasta, pochłaniając jednocześnie dwutlenek węgla. O ile nie ścinamy więcej drzew niż odrasta w lesie, wykorzystanie drewna w budownictwie stanowi znaczący wkład w ochronę środowiska.

Co powinienem wiedzieć o lesie?

Lasy w Polsce, podobnie jak na świecie mają charakter wielofunkcyjny. Poza produkcją drewna pełnią funkcje: społeczne, rekreacyjne i ekologiczne. Lesistość w Polsce wynosi 30% i jest jedną z najwyższych w UE.

Powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9,6 mln ha z czego 7,1 mln ha zajmują lasy państwowe, natomiast 1,7 ml ha (17,6%) lasy prywatne (GUS 2019). Na jednego mieszkańca przypada zatem 0,24 ha, podczas gdy średnia w UE wynosi 0,31 ha/per capita. 95% drewna pozyskiwanego w Polsce, pochodzi z lasów Państwowych. W 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe pozyskały 45,6 mln m3 drewna (GUS 2019). Pozyskanie drewna na jednego mieszkańca wynosi w Polsce 1,14 m3/mieszkańca (średnia dla Europy 0,84 m3). Zasobność polskich lasów z roku na rok wzrasta, a poziom eksploatacji rocznego przyrostu drewna w lesie wynosi niewiele ponad 50%.

Obecnie zasobność drewna na pniu w Polsce wynosi 257 m3/ha lasu, podczas gdy na świecie jest to 31 m3/ha, a w Unii Europejskiej 158 m3/ha. Choć w Polsce dominują lasy państwowe, to rośnie rola gospodarcza lasów prywatnych. Zgodnie z prognozą Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, do końca 2030 roku powierzchnia lasów prywatnych może wzrosnąć o około 240 tys. ha, a do 2050 roku – o 420 tys. ha, w głównej mierze w wyniku przeklasyfikowania na lasy gruntów spełniających ustawowe kryteria lasów, lecz wykazywanych dotychczas w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jako użytki rolne (np. grunty orne, łąki, pastwiska). Wielkość zasobów drzewnych w lasach prywatnych w okresie objętym prognozą może wzrosnąć o około 30% do 2030 roku oraz o około 55% do 2050 roku.

Zrównoważony rozwój

Drewno to nasz najważniejszy surowiec. Wykorzystujemy drewno pochodzące z lasów gospodarowanych w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, promując jednocześnie zrównoważone metody gospodarowania. Nasz proces produkcyjny podlega systemowi kontroli pochodzenia produktu wzdłuż całego łańcucha dostaw drewna, a sam system poddawany jest kontrolom przeprowadzanym przez niezależne instytucje zgodnie ze standardami systemów certyfikacji FSC® i PEFCTM. Postrzegamy się jako orędownika zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa w sektorze publicznym i prywatnym.

 

Lokalizacje

Menu

DokumentyZakupy drewna okrągłegoZapytanie

Skontaktuj się z nami

W Twoim regionie – nasi kupcy są obecni na miejscu i do Twojej dyspozycji we wszystkich kwestiach dotyczących sprzedaży drewna.
Czytaj dalej

Ustawowe warunki ramowe

Prawa i obowiązki właściciela lasu zapisane są w krajowych ustawach o lasach. „Lasem w rozumieniu art. 3 Ustawy o lasach jest grunt o zwartej powierzchni przynajmniej 0,10 ha pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) drzewami oraz krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo jej pozbawiony:

  • przeznaczony do produkcji leśnej lub
  • stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
  • wpisany w rejestr zabytków.

Zgodnie z art 7 ww. Ustawy zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzania lasu (PUL) lub uproszczonego PUL z uwzględnieniem następujących celów:

1. zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze wodę, glebę, warunki zdrowia i życia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą

2. ochrony lasów, zwłaszcza ochrony ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych

3. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym

4. ochrony wód powierzchniowych i głębinowych 5. produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki drewna i surowców oraz produktów ubocznego użytkowania lasu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Ustawy o lasach, kliknij tutaj

Kodeks Postępowania dla Dostawców

Od naszych partnerów biznesowych i dostawców oczekujemy stosowania zasad postępowania obowiązujących w firmie Stora Enso oraz prowadzenia działalności zgodnie z zasadami globalnej odpowiedzialności i etyki biznesowej.

Dlaczego powstał Kodeks Postępowania dla Dostawców firmy Stora Enso?

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw ma świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z łamaniem praw człowieka oraz z ogólnymi naruszeniami obowiązujących przepisów. Jednocześnie przedsiębiorstwa te dostrzegły szansę, jaką niesie ze sobą podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony praw człowieka oraz przestrzeganie ustawowych warunków ramowych. Ochrona praw człowieka oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów zwiększa bowiem atrakcyjność przedsiębiorstwa dla inwestorów i pracowników. Ponadto stosowanie się do przepisów prawnych, a w wielu obszarach także przestrzeganie praw człowieka stanowi podstawowy warunek dostępu do rynku. Na przykład prywatni odbiorcy oraz publiczni zleceniodawcy, nabywając towary i usługi, coraz częściej oczekują od przedsiębiorstw przestrzegania praw człowieka. W naszym przypadku dotyczy to z jednej strony szerokiej rzeszy stałych klientów z obszaru dóbr konsumpcyjnych, a z drugiej strony – sektora finansowego, dla którego coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych odgrywa zrównoważony proces produkcyjny.

W związku z tym rośnie liczba przedsiębiorstw, które coraz więcej uwagi poświęcają problematyce praw człowieka i ogólnym kwestiom compliance. Wiele przedsiębiorstw z własnej inicjatywy zobowiązuje się do przestrzegania określonych standardów, opracowanych przez nie same, branżę lub organizacje międzynarodowe. W wyniku globalizacji oraz łatwego dostępu do informacji przedsiębiorstwa, prowadząc działalność zagraniczną, stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania społeczeństwa obywatelskiego i różnego rodzaju instytucji. Dlatego w coraz większym stopniu za podstawę swego działania przyjmują one standardy compliance i dobrowolnie zobowiązują się do ich przestrzegania. Nierzadko standardy te odnoszą się nie tylko do działalności przedsiębiorczej sygnatariuszy, ale również zobowiązują ich do przekazania tych zasad swoim partnerom biznesowym, a w szczególności dostawcom.

Kodeks Postępowania dla Dostawców firmy Stora Enso to jednolity dokument, który znajduje zastosowanie w relacjach ze wszystkimi naszymi dostawcami na całym świecie. Dlatego też dokument sam w sobie dopuszcza pewnego rodzaju elastyczność, co oznacza, że zawarte w nim zobowiązania należy postrzegać w świetle konkretnej sytuacji. Przede wszystkim dokument w wielu miejscach wskazuje na konieczność przestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawnych, a jedynie w tych przypadkach, w których brak jest odpowiednich regulacji prawnych, w zastępstwie tychże regulacji zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Postępowania dla Dostawców firmy Stora Enso. Wychodzimy z założenia, że nasze wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju w wielu przypadkach znajdą odzwierciedlenie w przepisach prawa krajowego lub przepisy te będą nawet bardziej restrykcyjne. Jednakże również w takich przypadkach oczekujemy od naszych dostawców potwierdzenia, iż zobowiązują się oni do przestrzegania tychże przepisów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców, zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron:

 

Szybkie łącza