Bolagsstyrning

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Ansvarstagande är en av Stora Ensos värderingar och som styrningsbegrepp innebär det ett starkt åtagande för sunda principer inom företagsstyrning och hållbarhet. Det är viktigt att stärka ansvarsskyldigheten och att bygga upp ett förtroende mellan olika intressenter.

Bolagsstyrning kan beskrivas som en uppsättning policyer, principer och riktlinjer till stöd för ansvarsfull förvaltning och kontroll av företaget. Stora Enso har som mål att följa aktuella styrregler och förordningar och att tillämpa bästa praxis i fråga om styrelseformer.

Målet med bolagsstyrningen är att ge aktieägarna kontroll över förvaltningen och se till att viktiga strategier genomförs, att styra ledningen mot ett effektivt och öppet sätt att bedriva verksamheten, och att säkra integriteten och underlätta finansiering av framtida investeringar.

Denna del av vår webbplats innehåller information om Stora Ensos styrelse, aktieägarnas rättigheter, bolagsstämmor samt intern kontroll och ger tillgång till olika styrningsrelaterade policyer och koder.

Stora Enso följer den finska koden för bolagsstyrning 2020 som utges av Värdepappersmarknadsföreningen (”koden”). Koden finns tillgänglig på cgfinland.fi. Stora Enso följer även den svenska koden för bolagsstyrning (”den svenska koden”), med undantag för de avvikelser som anges i bilaga 1 till bolagsstyrningsrapporten. Avvikelserna beror på skillnader mellan svensk och finsk lagstiftning, koderna för bolagsstyrning samt olika praxis. I fall av avvikelser följer Stora Enso den praxis som gäller i det land där bolaget har sin hemvist. Den svenska koden ges ut av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och finns tillgänglig på bolagsstyrning.se.

Bolagsstyrning i Stora Enso

Årsstämma

Snabblänkar