Årsstämma

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

En årsstämma hålls årligen för att presentera detaljerad information om bolagets resultat och för att behandla frågor såsom fastställandet av bokslutet och utdelningen (eller distributionen av medel) och dess utbetalning samt för att utse styrelseordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt en revisor.

Årsstämma 2023

Stora Enso Oyj:s årsstämma hölls den 16 mars 2023 på Marina Congress Center i Helsingfors, Finland. Årsstämman fastställde bokslutet för 2022, granskade ersättningsförklaringen 2022 och beslutade att bevilja bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning

Årsstämman godkände styrelsens förslag att en utdelning om 0,60 euro per aktie utbetalas för år 2022.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen måndagen den 20 mars 2023 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Utdelningen betalades ut måndagen den 27 mars 2023.

Styrelseledamöter

Årsstämman godkände aktieägarnas nomineringsråds förslag, enligt vilket de nuvarande styrelseledamöterna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Kari Jordan, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Sohlström återvaldes för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. Astrid Hermann valdes som ny styrelseledamot för samma mandatperiod.

Årsstämman valde i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag Kari Jordan till ordförande och Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att ändra bolagets bolagsordning så att det blir möjligt att anordna en bolagsstämma som ett virtuellt möte utan mötesplats som ett alternativ till ett fysiskt möte eller ett hybridmöte. Ändringen gör det lättare att hålla bolagsstämmor i praktiken bland annat i situationer som pandemier eller andra oförutsedda eller exceptionella omständigheter, dock inte begränsat till dessa situationer. Ändringarna utesluter inte att bolagsstämmor anordnas som fysiska möten eller hybridmöten.

Läs mer här.
___

Ändringar beträffande källbeskattning av dividender

Ändringar i källbeskattning enligt finsk lagstiftning beträffande dividender, som utbetalas till ägare av förvaltarregistrerade aktier, har trätt i kraft och tillämpas från och med den 1 januari 2021.

I praktiken betyder detta att en källskatt på 35 % utgångsvis tas ut i de flesta fallen för dividender som utbetalas från Finland. I vissa fall, då bland annat en förvaltare är registrerad hos den finska Skatteförvaltningen, kan procentbeloppet för källskatten även vara lägre.

Det är möjligt att ansöka om återbäring av ett uttaget skattebelopp, som överstiger den tillämpliga källskattesatsen (t.ex. tillämplig skattesats enligt skatteavtalet), hos den finska Skatteförvaltningen efter betalningsåret för dividenden.

Detta kan göras genom att skicka en ansökan om återbäring med en pappersblankett (blankett för samfund här och för individer här) eller elektroniskt.

Det kan även vara möjligt att få återbäring redan under betalningsåret för dividenden via din registrerade förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för mer information.

Ytterligare information om ansökan om återbäring av källskatt kan erhållas hos den finska Skatteförvaltningen antingen:

- per e-post whtreclaims@vero.fi (endast för samfund); eller

- via den finska Skatteförvaltningens allmänna telefon- och chatrådgivning (för både individer och samfund)

Vänligen notera att Stora Enso inte behandlar ansökningar om återbäring av källskatt.

Dividender som utbetalas till i Finland allmänt skattskyldiga ägare av förvaltarregistrerade aktier kan från och med 2020 ha varit föremål för en förskottsinnehållning på 50 %. All förskottsinnehållning som uppburits i överskott kommer att gottgöras i det normala beskattningsförfarandet där aktieägaren anmäler sina dividendinkomster till den finska Skatteförvaltningen.

Årsstämmohandlingar 2023

Mer om AGM (på engelska)

AGM principlesAGM 2022AGM 2021AGM 2020AGM 2019AGM 2018AGM 2017AGM 2016

Annica Bresky, VD och koncernchef

Styrelsens ordförande Antti Mäkinen

Snabblänkar