Årsstämma

Årsstämma 2020

Stora Ensos årsstämma hölls den 4 juni 2020 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Finland. I avsikt att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin ordnades årsstämman så att aktieägare eller dess ombud inte kunde närvara på platsen för årsstämman. Totalt 2 488 aktieägare some representerade cirka 468 miljoner aktier och 192 miljoner röster var representerade vid ärsstämman. Årsstämman stödde alla aktieägarnas nomineringsråds och styrelsens förslag med minst 91 procent av de avgivna rösterna. Årsstämman antogs bokslutet för 2019 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och verkställande direktör.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 0,15 EUR per aktie utbetalas för år 2019.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen måndagen den 8 juni 2020 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut uppskattningsvis måndagen den 15 juni 2020.

Dessutom fastställde förslaget att styrelsen att enligt eget övervägande beslutar om utdelning upp till maximalt 0,35 euro per aktie. Beslut om utdelning ska fattas i ett senare skede då det är möjligt att göra en mer tillförlitlig uppskattning av effekterna av Covid-19-pandemin på Stora Ensos verksamhet och likviditet. Utdelningen kan på basis av bemyndigandet betalas i en eller flera rater.

Styrelseledamöter

Stämman fastställde förslaget att de nuvarande styrelseledamöterna Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Stråberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Håkan Buskhe väljs som ny styrelseledamot for samma mandatperiod. Årsstämman valde Jorma Eloranta till styrelsens ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande.

Läs mer: Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut, tillgänglig nedan i dokumentbiblioteket

Aktieägares frågor och svar från bolagets ledning (uppdaterat den 15 maj 2020)

Aktieägare kunde skicka frågor till årsstämman via e-post senast den 19 maj 2020.

Vilken är situationen i Guangxi - är fabriken byggd och fungerar den med full kapacitet?

Ja, Stora Ensos fabrik för konsumentkartong i Beihai i Guangxi-regionen i Kina invigdes 2016. I dags dato verkar fabriken med full kapacitet, vilket innebär cirka 500 000 ton konsumentkartong per år.

Hur stora markområden hanterar bolaget där?

Stora Enso hyr 81 000 hektar mark i Guangxi-provinsen. För mer information om Stora Ensos skogsinnehav, se vår webbplats. Mer information om Stora Ensos samhällsarbete i Guangxi finns i företagets årsredovisning 2019 (sidan 24).

Bolaget beslöt sänka utdelningen till 0,15 euro. Vilken var de största aktieägarnas Solidiums, Fpa:s, Varmas, Ilmarinens och Keudas syn på denna situation?

Stora Ensos styrelse föreslår för årsstämman en utdelning på 0,15 euro baserat på resultatet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman fattar beslut om utbetalningen den 4 juni 2020. Alla bolagets aktieägare får delta i stämman och utöva sina rättigheter genom att förhandsrösta inför stämman.

Årsstämmans beslut kommer att offentliggöras efter mötet den 4 juni. Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på Stora Ensos webbplats senast den 18 juni 2020.

Hur motiverar företagets styrelse etiskt och moraliskt beslutet om att minska utdelningen i situationen för Corona-krisen, när behovet av statlig finansiering verkligen är stort?

Stora Enso’s styrelse har på grund av covid-19-pandemin och dess effekter på marknaden fattat beslut om ändra sitt utdelningsförslag till 0,15 euro per aktie. Därtill föreslår styrelsen för årsstämman att styrelsen skulle ha rätt att besluta om en utdelning upp till maximalt 0,35 EUR per aktie enligt eget övervägande i en eller flera utbetalningar i ett senare skede då det är möjligt att göra en mer tillförlitlig uppskattning av effekterna av covid-19-pandemin på Stora Ensos verksamhet och likviditet.

Styrelsen övervägde flera olika alternativ då den fattade beslut om det nya förslaget till utdelning, bland annat den så kallade minimidividenden enligt kapitel 13, paragraf 7 i den finska aktiebolagslagen. Styrelsen fattade beslut om en omedelbart utbetalningsbar utdelning som motsvarar minimidividenden och lämnade därtill rum för att beakta alla relevanta faktorer som man på dylik tidpunkt kan ta i beaktande då man fattar beslut om en eventuell tilläggsutbetalning i ett senare skede, förutsatt att årsstämman godkänner styrelsens förslag. 

VD och koncernchef Annica Breskys kommentar

Tal av Styrelseordförande Jorma Eloranta (på engelska)