Årsstämma

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Årsstämma 2022

Stora Enso Oyj:s årsstämma hölls den 15 mars 2022 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Finland. För att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin ordnades årsstämman så att aktieägare eller dess ombud inte kunde närvara fysiskt vid årsstämman. Totalt 2 324 aktieägare som representerade cirka 541 miljoner aktier och cirka 199 miljoner röster var representerade vid årsstämman. Årsstämman stödde alla aktieägarnas nomineringsråds och styrelsens förslag med minst 91,63 procent av de avgivna rösterna. Årsstämman fastställde bokslutet och beslutade att bevilja bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2021 – 31.12.2021. Därtill beslutade bolagsstämman att godkänna bolagets ersättningsrapport och att stödja den ändrade ersättningspolicyn genom en rådgivande omröstning.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning

Årsstämman godkände styrelsens förslag att en utdelning om 0,55 euro per aktie utbetalas för år 2021.
Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen torsdagen den 17 mars 2022 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A. Utdelningen betalas ut uppskattningsvis torsdagen den 24 mars 2022.

Styrelseledamöter

Årsstämman godkände aktieägarnas nomineringsråds förslag, enligt vilket de nuvarande styrelseledamöterna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Helena Hedblom, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Sohlström återvaldes för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. Kari Jordan valdes som ny styrelseledamot för samma mandatperiod. Årsstämman valde i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag Antti Mäkinen till ordförande och Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.

Läs mer: Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut, tillgänglig nedan i dokumentbiblioteket.

Ändringar beträffande källbeskattning av dividender

Ändringar i källbeskattning enligt finsk lagstiftning beträffande dividender, som utbetalas till ägare av förvaltarregistrerade aktier, har trätt i kraft och tillämpas från och med den 1 januari 2021.

I praktiken betyder detta att en källskatt på 35 % utgångsvis tas ut i de flesta fallen för dividender som utbetalas från Finland. I vissa fall, då bland annat en förvaltare är registrerad hos den finska Skatteförvaltningen, kan procentbeloppet för källskatten även vara lägre.

Det är möjligt att ansöka om återbäring av ett uttaget skattebelopp, som överstiger den tillämpliga källskattesatsen (t.ex. tillämplig skattesats enligt skatteavtalet), hos den finska Skatteförvaltningen efter betalningsåret för dividenden.

Detta kan göras genom att skicka en ansökan om återbäring med en pappersblankett (blankett för samfund här och för individer 
här) eller elektroniskt.

Det kan även vara möjligt att få återbäring redan under betalningsåret för dividenden via din registrerade förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för mer information.

Ytterligare information om ansökan om återbäring av källskatt kan erhållas hos den finska Skatteförvaltningen antingen:

Vänligen notera att Stora Enso inte behandlar ansökningar om återbäring av källskatt.

Dividender som utbetalas till i Finland allmänt skattskyldiga ägare av förvaltarregistrerade aktier kan från och med 2020 ha varit föremål för en förskottsinnehållning på 50 %. All förskottsinnehållning som uppburits i överskott kommer att gottgöras i det normala beskattningsförfarandet där aktieägaren anmäler sina dividendinkomster till den finska Skatteförvaltningen.

 

Årsstämmohandlingar 2022

Mer om AGM (på engelska)

AGM principlesAGM 2021AGM 2020AGM 2019AGM 2018AGM 2017AGM 2016
Inspelningen av ett virtuellt aktieägartillfälle finns tillgängligt här.

Tal av VD och konsernchef Annica Bresky (på engelska)

Presentationsvideo av en ny styrelseledamot (på engelska): Kari Jordan

Snabblänkar