Årsstämma

Årsstämma 2021

Fredagen den 19 mars 2021 kl 16 finsk tid följt av ett virtuellt aktieägartillfälle och webcast kl 17 finsk tid, öppet för alla investerare och aktieägare.

I avsikt att begränsa spridningen av Covid-19, kommer årsstämman 2021 utan närvaro av aktieägare eller deras ombud. Detta innebär att bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i årsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand på det sätt som vidare beskrivs nedan.

Viktiga datum

11 februari 2021
: Kallelsen till årsstämman publiceras
16 februari 2021: Sista dag för aktieägare som innehar minst 1 % av alla aktier i bolaget att inkomma med motförslag 
17 februari 2021: Registreging för stämman och röstning inleds
5 mars 2021: Sista dag att sända in frågor till bolaget inför årsstämman
9 mars 2021: Årsstämmans avstämningsdag
15 mars 2021: Sista dag för att rösta och registrera sig för stämman (finska aktieägare)


Årsstämmohandlingar

Följande årsstämmohandlingar finns tillgängliga nedan:

  • Agenda för och kallelse till stämman
  • Förslag av aktieägarnas nomineringsråd
  • Styrelsens förslag
  • Presentationsvideo av föreslagna nya styrelseledamöter
  • Förhandsröstningsblanketten

Tidsfristen för aktieägare att lämna förslag till agendan har gått ut. Se dokumentet under årsstämmohandlingar nedan.

Rätt att delta

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som på årsstämmans avstämningsdag tisdagen den 9 mars 2021 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i årsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand.

Anmälan och förhandsröstning

Anmälan och förhandsröstning inleds onsdagen den 17 februari 2021 kl. 10.00 (finsk tid) när tidsfristen för inlämnande av sådana motförslag som tas upp till omröstning har löpt ut. 

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand från onsdagen den 17 februari 2021 kl.10.00 (finsk tid) – måndagen den 15 mars 2021 kl. 16.00 (finsk tid) på följande sätt:

a. Den elektroniska förhandsröstningen

Klicka här för att rösta.

För en länk till svenska aktieägares elektroniska förhandsröstning, vänligen se nedan på denna sida.

Den elektroniska förhandsröstningen pågår fram till måndagen 15 mars 2021, klockan 16.00 finsk tid

För personaktieägare kräver den elektroniska förhandsröstningen stark elektronisk autentisering och aktieägare kan anmäla sig och rösta genom att logga in med sina finska nätbankskoder eller mobilcertifikat. När aktieägare som är naturliga personer loggar in till tjänsten via Bolagets webbplats vidarebefordras de till den elektroniska autentiseringen. Efter detta kan aktieägare i samma online-session anmäla sig till årsstämman, befullmäktiga en annan person samt rösta på förhand.

För samfundsaktieägare krävs ingen stark elektronisk autentisering. Samfundsaktieägare bör dock anmäla sitt värdeandelskontonummer samt övrig ombedd information.

b. per post eller e-post

Aktieägare kan skicka den förhandsröstningsblankett som finns tillgängliga nedan i dokumentbiblioteket till Euroclear Finland Oy per post på adressen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsingfors eller per e-post på adressen yhtiokokous@euroclear.eu. Röstningsblanketten finns tillgänglig på Bolagets webbplats senast från och med onsdagen den 17 februari 2021 kl. 10.00 (finsk tid).

Aktieägares ombud bör då han/hon sänder in förhandsröstningsblanketten uppvisa en daterad fullmakt eller bör på annat tillförlitligt sätt kunna visa sig vara berättigad att representera aktieägaren på årsstämman.

Ifall aktieägare deltar i årsstämman genom att tillställa förhandsröster till Euroclear Finland Oy anses detta utgöra anmälan till årsstämman. 


Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till årsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i årsstämman att tillfälligt införas i Bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. Därtill bör egendomsförvaltarens kontoförande institut ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar inom den anmälningsperiod som gäller för förvaltarregistrerade aktier.


Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

En aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities System och som har för avsikt att delta i årsstämman och utöva sin rösträtt måste vara registrerad i aktieägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 9 mars 2021. 

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att tillfälligt kunna införa aktierna i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy, begära att deras aktier omregistreras i ägarens eget namn i ägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB, och att ovan nämnda begäran om tillfällig registrering hos Euroclear Sweden AB görs för aktieägarens räkning av förvaltaren. Omregistreringen måste vara genomförd senast torsdagen den 11 mars 2021 och förvaltaren bör därför underrättas om detta i god tid före det nämnda datumet.

Även aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities System har rätt att delta i årsstämman endast på basis av förhandsröstning.

Aktieägare som har ett svensk värdeandelskonto kan anmäla sig och rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan under tiden onsdagen den 17 februari 2021 – torsdagen den 11 mars 2021 på följande sätt:

a. Den elektroniska förhandsröstningen

Klicka här för att rösta.

Den elektroniska förhandsröstningen kräver stark elektronisk autentisering och aktieägare kan anmäla sig och rösta genom att logga in med sina svenska nätbankskoder eller mobilcertifikat. När aktieägare som är naturliga personer loggar in till tjänsten via Bolagets webbplats vidarebefordras de till den elektroniska autentiseringen. Efter detta kan aktieägare i samma online-session anmäla sig till årsstämman, befullmäktiga en annan person samt rösta på förhand.

Samfundsaktieägare bör förfara enligt punkt b) nedan och skicka en förhandsröstningsblankett till Euroclear Sweden AB per e-post eller post.

b. 
per post eller e-post

Aktieägare kan skicka den förhandsröstningsblankett som finns tillgängliga nedan i dokumentbiblioteket till Euroclear Sweden AB per post på adressen Euroclear Sweden AB, ”Stora Enso AGM 2021”, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden eller per e-post på adressen GeneralMeetingService@euroclear.com. Röstningsblanketten finns tillgänglig på Bolagets webbplats senast från och med onsdagen den 17 februari 2021 kl. 10.00 (finsk tid).

Aktieägares ombud bör då han/hon sänder in förhandsröstningsblankett uppvisa en daterad fullmakt eller bör på annat tillförlitligt sätt kunna visa sig vara berättigad att representera aktieägaren på årsstämman.

Ifall aktieägare deltar i årsstämman genom att tillställa förhandsröster till Euroclear Sweden AB anses detta utgöra anmälan till årsstämman.


ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att utöva sin rösträtt vid årsstämman ska meddela Citibank N.A. om sitt deltagande och iaktta de anvisningar som Citibank N.A. separat sänder varje innehavare av ADR-bevis.

 

Frågor och motförslag till årsstämman

Tidsfristen för aktieägare som innehar minst en hundradel av alla aktier i bolaget att lämna motförslag till de förslag som presenterats på årsstämmans agenda till bolaget har gått ut.
Aktieägare kan sända frågor till bolagets ledning enligt 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen senast fredagen den 5 mars 2021 per e-post på adressen agm@storaenso.com .

Frågorna och svaren kommer att publiceras på denna sida innan årsstämman.

 

Virtuellt aktieägartillfälle efter årsstämman

Alla aktieägare inbjuds vänligen att delta I ett virtuellt aktieägartillfälle som hålls efter avslutandet av årsstämman med början kl 17 finsk tid den 19 mars 2021 https://storaenso.videosync.fi/2021-agm-webcast

På den virtuella webcasten presenteras årsstämmans beslut samt en översikt av räkenskapsperioden 2020 och en översikt att Stora Enso’s gällande strategi och finansiella mål. Presentationer av styrelseordförande och verkställande direktören följs av en virtuell Q&A session under vilken aktieägare kan ställa frågor.

En inbandning av tillfället kommer att publiceras på denna sida efter tillfället.


Ändringar beträffande källbeskattning av dividender

Ändringar i källbeskattning enligt finsk lagstiftning beträffande dividender, som utbetalas till ägare av förvaltarregistrerade aktier, har trätt i kraft och tillämpas från och med den 1 januari 2021.

I praktiken betyder detta att en källskatt på 35 % utgångsvis tas ut i de flesta fallen för dividender som utbetalas från Finland. I vissa fall, då bland annat en förvaltare är registrerad hos den finska Skatteförvaltningen, kan procentbeloppet för källskatten även vara lägre.

Det är möjligt att ansöka om återbäring av ett uttaget skattebelopp, som överstiger den tillämpliga källskattesatsen (t.ex. tillämplig skattesats enligt skatteavtalet), hos den finska Skatteförvaltningen efter betalningsåret för dividenden.

Detta kan göras genom att skicka en ansökan om återbäring med en pappersblankett (blankett för samfund
här och för individer här) eller elektroniskt.

Det kan även vara möjligt att få återbäring redan under betalningsåret för dividenden via din registrerade förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för mer information.

Ytterligare information om ansökan om återbäring av källskatt kan erhållas hos den finska Skatteförvaltningen antingen:


Vänligen notera att Stora Enso inte behandlar ansökningar om återbäring av källskatt.

Dividender som utbetalas till i Finland allmänt skattskyldiga ägare av förvaltarregistrerade aktier kan från och med 2020 ha varit föremål för en förskottsinnehållning på 50 %. All förskottsinnehållning som uppburits i överskott kommer att gottgöras i det normala beskattningsförfarandet där aktieägaren anmäler sina dividendinkomster till den finska Skatteförvaltningen.


Årsstämmohandlingar 2021

Presentationsvideo av en föreslagen ny styrelseledamot (på engelska): Helena Hedblom

Presentationsvideo av en föreslagen ny styrelseledamot (på engelska): Hans Sohlström