Årsstämma

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

Årsstämma 2021

Stora Enso Oyj:s årsstämma hölls den 19 mars 2021 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Finland. I avsikt att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin ordnades årsstämman så att aktieägare eller dess ombud inte kunde närvara på platsen för årsstämman. Totalt 2 041 aktieägare som representerade cirka 514 miljoner aktier och cirka 196 miljoner röster var representerade vid årsstämman. Årsstämman stödde alla aktieägarnas nomineringsråds och styrelsens förslag med minst 91,47 procent av de avgivna rösterna. Årsstämman fastställde bokslutet och beslutade att bevilja bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2020 – 31.12.2020. Därtill beslutade bolagsstämman att godkänna bolagets ersättningsrapport genom en rådgivande omröstning.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att en utdelning om 0,30 EUR per aktie utbetalas för år 2020.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen tisdagen den 23 mars 2021 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A. Utdelningen betalas ut uppskattningsvis tisdagen den 30 mars 2021.

Styrelseledamöter

Bolagsstämman godkände aktieägarnas nomineringsråds förslag, enligt vilket de nuvarande styrelseledamöterna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen och Richard Nilsson återvaldes för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och Helena Hedblom och Hans Sohlström valdes som nya styrelseledamöter for samma mandatperiod. Bolagsstämman valde i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag Antti Mäkinen till ordförande och Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.

Läs mer: Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut, tillgänglig nedan i dokumentbiblioteket.

Ändringar beträffande källbeskattning av dividender

Ändringar i källbeskattning enligt finsk lagstiftning beträffande dividender, som utbetalas till ägare av förvaltarregistrerade aktier, har trätt i kraft och tillämpas från och med den 1 januari 2021.

I praktiken betyder detta att en källskatt på 35 % utgångsvis tas ut i de flesta fallen för dividender som utbetalas från Finland. I vissa fall, då bland annat en förvaltare är registrerad hos den finska Skatteförvaltningen, kan procentbeloppet för källskatten även vara lägre.

Det är möjligt att ansöka om återbäring av ett uttaget skattebelopp, som överstiger den tillämpliga källskattesatsen (t.ex. tillämplig skattesats enligt skatteavtalet), hos den finska Skatteförvaltningen efter betalningsåret för dividenden.

Detta kan göras genom att skicka en ansökan om återbäring med en pappersblankett (blankett för samfund 
här och för individer här) eller elektroniskt.

Det kan även vara möjligt att få återbäring redan under betalningsåret för dividenden via din registrerade förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för mer information.

Ytterligare information om ansökan om återbäring av källskatt kan erhållas hos den finska Skatteförvaltningen antingen:

Vänligen notera att Stora Enso inte behandlar ansökningar om återbäring av källskatt.

Dividender som utbetalas till i Finland allmänt skattskyldiga ägare av förvaltarregistrerade aktier kan från och med 2020 ha varit föremål för en förskottsinnehållning på 50 %. All förskottsinnehållning som uppburits i överskott kommer att gottgöras i det normala beskattningsförfarandet där aktieägaren anmäler sina dividendinkomster till den finska Skatteförvaltningen.


Årsstämmohandlingar 2021

Presentationsvideo av en ny styrelseledamot (på engelska): Helena Hedblom

Presentationsvideo av en ny styrelseledamot (på engelska): Hans Sohlström

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest