Riskhantering

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Effektiv riskhantering är ett konkurrenskrav och en väsentlig del av värdeskapandet, och därför är Stora Ensos riskhanteringsprocess nära sammanlänkad med koncernens strategi. Vi har åtagit oss att säkerställa att en holistisk, systematisk och proaktiv hantering av av risker och möjligheter är en integrerad del av vår verksamhetsförvaltning tillsammans med noga utformade riskreducerande åtgärder.

Hänsyn tas till strategiska och operativa risker samt risker relaterade till efterlevnad, finansiella marknader och rapportering, inklusive frågor som rör hållbarhet och koncernens anseende. Identifierade risker analyseras och utvärderas för att fastställa deras finansiella och icke-finansiella konsekvenser, sannolikheten för att de inträffar samt deras orsaker.

Huvudsakliga risker 2021

1. Makroekonomi, geopolitik och valutakurser
2. Konkurrens och efterfrågan
3. Anskaffning
4. Ändringar i lagar och förordningar
5. Klimatförändringar – fysiska effekter
6. Personal och kompetens
7. Personlig säkerhet – anställda och andra som arbetar inom koncernen
8. Fysiska tillgångar
9. Produktsäkerhet och efterlevnad
10. IT och IT-säkerhet
11. Strategiska investeringar
12. Fusioner, förvärv och avyttringar
13. Etik och efterlevnad

För mer information om riskhantering i Stora Enso, se våra årsredovisningar och delårsrapporter.

 

Internrevision

Internrevision

Snabblänkar