Samarbete för säkerhet

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Vi på Stora Enso vill att alla ska komma hem säkert från arbetet varje dag. För att lyckas med det måste vi ständigt förbättra våra arbetssätt och anpassa vår syn på säkerhet. 2019 uppmärksammas vikten av säkerhet inom hela företaget under en koncernövergripande säkerhetsvecka.

– Vårt ambitiösa men nåbara mål är noll olyckor inom all vår verksamhet, säger Noel Morrin, Executive Vice President of Sustainability på Stora Enso. – Vi har kommit långt genom att halvera det totala antalet olyckor under de senaste fem åren – och jämfört med för några årtionden sedan är förbättringarna enorma. Nyligen lyckades vår division Consumer Board arbeta i 65 dagar utan olyckor – det motsvarar över en miljon skadefria arbetstimmar och är ett bevis på att en arbetsplats med noll olyckor går att uppnå. Men mycket arbete kvarstår.

På Stora Enso vet vi att säkerhetsansvaret utgår från ledningen, men att vi alla är ansvariga för att arbeta på ett säkert sätt.

– Säkerhet på jobbet handlar om enkla men viktiga saker: sunt förnuft, att ta personligt ansvar för sitt arbete och att bry sig om sina medarbetare, säger Noel Morrin. – Oavsett om vi tar oss an en uppgift för första gången eller gör något som vi gjort flera gånger tidigare måste vi ta oss tid att utvärdera riskerna och planera hur vi ska lägga upp arbetet. Det är viktiga aspekter för att bygga upp en välfungerande säkerhetskultur inom företaget.

Certifierad säkerhet

Säkerheten inom Stora Ensos enheter har högsta prioritet. Det är ett väl synligt ämne tack vare mängder av varningsskyltar och påminnelser som bidrar till att göra säkerheten till en naturlig del av de dagliga rutinerna. Internationella standarder som OHSAS 18001 säkerställer dessutom att vi tillämpar ett systematiskt synsätt på arbetssäkerheten. 2019 fick Stora Enso Skog företagets första ISO 45001-certifikat för arbetsmiljö, en ny standard som ersätter OHSAS 18001.

– ISO 45001 hjälper organisationer att även fokusera på möjligheterna med hälso- och säkerhetssatsningar, och inte bara på riskerna, säger Mikael Eriksson, Occupational Health and Safety Specialist på Stora Enso Skog. – Det ger större tyngd för ledningens engagemang och i dialogen mellan chefer och arbetsstyrka när det kommer till att förbättra säkerheten. Medarbetarna ses som bidragande faktorer till resultaten i stället för underordnade, och det återspeglar även hur vi ser på arbetsstyrkan.

Utbyte av säkerhetskunskaper

ISO 45001-standarden belyser även vikten av att involvera leverantörerna i säkerhetsförbättringarna, och uppmanar företag att väga in hälso- och säkerhetsaspekter vid varuinköp. Vår funktion Sourcing and Logistics kommer att leda två webbinarier för våra leverantörer under vår koncernövergripande säkerhetsvecka.

– Målet är att berätta om Stora Ensos säkerhetsutveckling, de viktigaste inslagen i säker drift och våra ”8 Life Saving Rules” – 8 regler som räddar liv – som vi följer på alla våra enheter, säger Johanna Pirinen, Senior Vice President of Sustainable Sourcing and Logistics på Stora Enso. – Detta är en fantastisk möjlighet att börja dela med oss av vårt tankesätt och våra värderingar kring säkerhet på ett nytt sätt. Det är viktigt att våra leverantörer har samma mål och värderingar som vi, även för säkerheten.

– Stora Ensos mål är att alla ska komma hem säkert varje dag – våra egna medarbetare, våra leverantörer och underleverantörer och alla som besöker våra anläggningar, avslutar Noel Morrin.

Exempel på säkerhetsaktiviteter på Stora Ensos enheter och divisioner under säkerhetsveckan 2019

• Divisionen Consumer Board kommer att dela ut ett nyhetsbrev om säkerhet vid alla bruksgrindar och genomföra en säkerhetsenkät för divisionens medarbetare.

• Divisionen Paper kommer att dela ut ett pris till en leverantör vid varje bruk baserat på deras säkerhetsresultat och hur väl de följer Stora Ensos säkerhetskrav.

• Enocells bruk och Uimaharjus sågverk i Finland kommer att dela ut reflexer till skolor i närheten och anordna informationsträffar om hälsa och välbefinnande på bruket.

• Langerbrugges bruk i Belgien kommer att fokusera på trafiksäkerhet genom att erbjuda möjlighet att testa körförmågan med VR-utrustning som simulerar alkoholpåverkan.

• Stora Enso Skog kommer att presentera nya säkerhetsskyltar och utarbeta kommunikationsmaterial om funktionens främsta säkerhetsrisker, för diskussion på teammöten.

• Murows sågverk i Polen och Nebolchis sågverk i Ryssland kommer att anordna en teckningstävling för barn i området, där Nebolchis sågverk kommer att fokusera på miljösäkerhet.