Vi skapar synergieffekter för att tillgodose behovet av hållbara förpackningar

Publicerat 4 augusti 2020
En intervju med Hannu Kasurinen, ansvarig för den nya divisionen Packaging Materials som bildades i januari 2020 genom en sammanslagning av den tidigare divisionen Consumer Board och enheten för wellpappråvara.

1. Hur ser marknaden ut nu, och hur har den sett ut under coronautbrottet?

Efterfrågan på våra förnybara förpackningsmaterial har legat på en stabil nivå under hela coronakrisen eftersom många av våra produkter har kritiska användningsområden, till exempel förpackningar för livsmedel och läkemedel. Vi har arbetat hårt för att säkerställa att våra material når dessa viktiga industrier, som har upprätthållit sin produktion under krisen.

Däremot har efterfrågan varierat beroende på användningsområde. På grund av nedstängningar och social distansering har efterfrågan på förpackade livsmedel och e-handelsförpackningar ökat när många har tillbringat en stor del av sin tid i hemmet. Å andra sidan har det även inneburit att caféer och restauranger har tvingats stänga, vilket lett till en minskad efterfrågan på förpackningsmaterial för servering och take-away. Samtidigt som en stor del av vår portfölj drivs av relativt stabila slutanvändningsområden, såsom livsmedel, kommer den globala återhämtningen att påverka kartongkonsumtionen inom övriga segment.

2. Hur har det gått med integrationen av den nya divisionen?

Vårt mål är att bli förstahandsleverantören av fiberbaserade förpackningsmaterial till varumärkesägare och konverterare av premiumförpackningar i hela världen. Det innebär att vi erbjuder innovativa produkter och tjänster som tillgodoser ökande krav på förpackningsprestanda och hållbarhet för såväl konsument- som industriförpackningar.

Arbetet med att implementera vår nya division löper enligt plan. Vi har nu marknadens bredaste portfölj av förnybara förpackningsmaterial, med produkter av nyfiber och återvunnen fiber och ett brett urval av olika barriärskikt. Kunderna kan hitta rätt material för sin primär- och sekundärförpackning, och många av våra kunder är i behov av båda. Vi omorganiserar vårt säljteam för att kunna utnyttja hela portföljen och fånga upp synergieffekter i försäljningen.

Inom den nya divisionen har vi förenat våra styrkor för att säkerställa att vi drar nytta av vår tekniska kapacitet och våra produktionsresurser för att skapa en stabil plattform för tillväxt. Nu kommer vi att fokusera på att utnyttja synergieffekterna från integrationen och fortsätta vidareutveckla vår verksamhet.

3. Vilka synergieffekter kan ni uppnå med hjälp av den nya divisionen Packaging Materials?

Vårt första fokusområde är att säkerställa att vårt professionella säljteam har rätt förutsättningar för att sälja hela vår produktportfölj. Vi ser möjligheter till korsförsäljning hos stora kunder som söker hållbara förpackningsmaterial av hög kvalitet. Dessutom skapar samarbetet med divisionen Packaging Solutions möjligheter att erbjuda våra kunder fler tjänster.

För det andra kommer den nya divisionen att göra det möjligt för oss att bli branschledande inom hur vi jobbar med produktionsstyrning och leveranskedja. Vi har snarlika tillgångar och kommer att kunna hitta synergieffekter mellan bruken inom områden som kostnadseffektivitet och resurshantering. I vår leveranskedja arbetar vi med gemensam efterfrågeplanering och digital integration med våra viktigaste kunder.

Det tredje fokusområdet är innovation och gemensam produktutveckling tillsammans med våra kunder. Vi stärker vår kapacitet inom innovation samt forskning och utveckling med hjälp av en ny organisation och nya sätt att arbeta för att påskynda processen fram till kommersialisering.

4. Hur planerar ni att utveckla divisionen?

Vi kan leda övergången till en cirkulär bioekonomi med våra förnybara och återvinningsbara förpackningsmaterial och samtidigt fortsätta att skapa lönsam tillväxt. Vi kommer att utveckla vår konkurrenskraft genom kvalitetsledarskap och förbättrad kostnadspositionering av våra bruk med fokus på kapacitet och effektivitet inom vår produktion.

Stark innovations- och kommersialiseringskapacitet kommer att vara avgörande. Genom att ersätta fossilbaserade material med innovativa fiberbaserade produkter kan Stora Enso vinna marknadsandelar och öka tillväxtstakten. En portfölj som bygger på både nyfiber och återvunnen fiber gör att vi kan fortsätta att utforska ytterligare möjligheter kring återvunnen fiber i våra produkter. 

Under 2020 kommer vi att infria vårt löfte om att utöka verksamheten för wellpappråvara genom framgångsrik implementering av maskinkonverteringen vid Uleåborgs bruk. Kopplat till detta kommer vi att genomföra betydande investeringar för att minska brukets miljöpåverkan. I början av juni påbörjade vi kommersialiseringen av vår helt nyfiberbaserade kraftliner i tre lager med förbättrad styvhet och styrka. De nya produkterna kommer att ge kunderna förpackningar med hög prestanda och lägre vikt.

5. Vilka är de starkaste drivkrafterna för efterfrågan på förnybara förpackningsmaterial framöver?

Den totala förpackningsmarknaden värderas till runt 400 miljarder euro och fortsätter att växa. Den potentiella marknadsandelen för fiberbaserade primär- och sekundärförpackningar beräknas till runt 75 procent av detta. Plast har dock fortfarande störst tillväxt. Vår konsumentkartong riktar sig främst till användningsområden som livsmedel, drycker, läkemedel och kosmetika, och wellpappråvaran används inom transport och industriella applikationer.

Ökande befolkning, BNP och urbanisering är de främsta drivkrafterna för förpackade varor. Men såväl efterfrågan på förpackningar som kraven på materialen påverkas även av andra trender. Sådana trender är exempelvis e-handel på bekostnad av traditionell handel, ökad globalisering samt högre krav på hållbarhet och spårbarhet. De flesta av de här faktorerna förväntas påverka efterfrågan på våra produkter positivt under de kommande fem åren.

Tillväxten för e-handel och globaliserade leveranskedjor kommer att skapa en ökad efterfrågan på förpackningar samt ställa andra krav på förpackningsprestanda. Dessa kan vi tillgodose med våra produkter. Livsmedelssäkerheten kommer även fortsättningsvis att vara en stor konkurrensfördel för oss, samtidigt som orosmomenten kring återvunna material skapar tillväxtpotential för nyfiberbaserad wellpappråvara inom livsmedelssegmenten.

Konsumenternas ständigt ökande efterfrågan på hållbara produkter kommer att gynna varumärken som ersätter fossilbaserade plastförpackningar och bekämpar klimatförändringarna. Ny lagstiftning kräver att företagen hittar sätt att minska plastavfallet och mängden engångsartiklar samt öka återvinningen. Alla dessa faktorer skapar en efterfrågan på förnybara, återvinningsbara och återvunna förpackningar med lågt koldioxidavtryck. Industriella användningsområden drar också nytta av detta eftersom högkvalitativ wellpappråvara möjliggör lägre vikt och utsläpp för wellpappförpackningar.

Vi har en lång tradition av att framgångsrikt ersätta fossilbaserad plast med förnybara material inom krävande industriella användningsområden. Vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder att välja rätt material även i framtiden.