Stora Ensos policy för sekretess och cookies på webbplatsen

När du besöker storaenso.com eller någon av företagets övriga webbplatser samlar Stora Enso Oyj och dess dotterbolag in viss information som kan utgöra personuppgifter. Denna policy förklarar hur Stora Enso samlar in och använder sådan information.

Denna policy gäller för samtliga webbplatser inom Stora Enso-koncernen, såvida inte en viss webbplats anger något annat. Personuppgiftsansvarig med juridiskt ansvar för insamlade personuppgifter är Stora Enso Oyj (”Stora Enso”) eller något av dess dotterbolag, beroende på typ av behandling. Du kan kontakta Stora Enso på:

Data Privacy/Stora Enso Oyj
IT and Digitalisation
Imatra Mills
55800 IMATRA
Finland

E-post:
data.privacy@storaenso.com

Telefon:
+358 2046 111

Vilken information samlar vi in?

När en person besöker någon av Stora Ensos webbplatser samlar Stora Enso in information om hur besökaren använder webbplatsen, vilka sidor han eller hon besöker, hur länge besöket varar och liknande användningsstatistik. Stora Enso kan även samla in information om vilken webbläsare besökaren använt, språkinställningar, vilket land eller område han eller hon kommer från, vilken webbplats som har dirigerat besökaren till Stora Enso, vilket lokalt nätverk som används, besökarens IP-adress och liknande teknisk information. Vi håller reda på den här informationen mellan olika besök. I de flesta fall försöker Stora Enso inte att identifiera den person som besöker webbplatsen, men vissa av de uppgifter som samlas in kan göra det möjligt att identifiera personen.

Stora Enso samlar in informationen direkt från besökarens webbläsare och anslutning. Stora Enso använder även cookies för att samla in viss information (läs mer om cookies nedan). 

Observera att om du lämnar information i ett webbformulär, t.ex. för att kontakta Stora Enso, kan en separat policy gälla för den information som samlas in via formuläret och i eventuell efterföljande kommunikation (se storaenso.com/privacy för mer information).

Varför samlar Stora Enso in informationen och på vilken rättslig grund?

Stora Enso samlar in ovan nämnda information för att publicera webbplatser och tillhandahålla informationen på dem, för att veta vilken information som Stora Enso besökarna tycker är intressant, för att optimera webbplatsernas prestanda, layout och innehåll samt för att marknadsföra Stora Ensos produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för Stora Enso att samla in information är Stora Ensos berättigade intresse att göra det.

Vilken information delar Stora Enso med andra?

Stora Enso delar i regel inte den insamlade informationen med någon utanför Stora Enso-koncernen. Informationen kan däremot delas inom koncernen.

Stora Enso anlitar dessutom särskilda leverantörer och underleverantörer vars juridiska benämning är personuppgiftsbiträden och som Stora Enso kan överföra informationen till för begränsade tekniska ändamål, eller som kan ha åtkomst till informationen som en del av de tekniska tjänster som de tillhandahåller. I de fall då ett personuppgiftsbiträde har åtkomst till personuppgifter har Stora Enso, i enlighet med lagstiftningen, ingått ett skriftligt avtal med personuppgiftsbiträdet som säkerställer att personuppgiftsbiträdet behandlar uppgifterna i enlighet med lagstiftningen, Stora Ensos anvisningar och denna policy.

Stora Enso kan även lämna ut personuppgifter till statliga organ och myndigheter i enlighet med lagstiftningen.

Slutligen använder Stora Enso vissa analystjänster från tredje part som en del av webbplatserna. När du besöker någon av Stora Ensos webbplatser kan din webbläsare lämna hela eller delar av den information som nämns ovan till en analystjänst. En av de tjänster som Stora Enso använder är Google Analytics. Du kan läsa mer om Google Analytics och tacka nej till vissa datainsamlingsmetoder från Google Analytics på den här webbplatsen: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Hur använder Stora Enso cookies?

Stora Enso använder cookies för att samla in delar av den information som nämns ovan. En cookie är en liten textfil som din webbläsare sparar på din dator eller mobila enhet. Stora Enso använder i regel inte cookies för att specifikt identifiera en viss person (vilket förklaras ovan), utan för att särskilja en användare från en annan. Det innebär att Stora Enso till exempel kan följa hur en viss användare navigerar på webbplatsen även om Stora Enso inte vet vem användaren är. Utan cookies skulle Stora Enso inte kunna erbjuda tjänster som inloggning eller att komma ihåg inställningar för språk, land och liknande.

Observera att vissa av Stora Ensos analystjänster från tredje part också kan konfigurera egna cookies. Du kan få mer information om detta via länkarna ovan.

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande för Stora Enso att använda cookies, till exempel genom att använda webbläsarens inställningar för att inaktivera cookies på Stora Ensos webbplatser. Din webbläsare kan även möjliggöra en mer detaljerad styrning av vilka cookies du vill tillåta och vilka du vill blockera. Titta i webbläsarens inställningar eller användarinstruktioner.

När det är relevant kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att Stora Enso använder cookies genom att hantera dina preferenser via denna länk:  Ställ in dina cookie-inställningar

Observera att inaktivering av cookies för Stora Ensos webbplatser kan medföra att vissa av webbplatsernas funktioner inte fungerar.

Vart överför Stora Enso information?

Vissa av Stora Ensos enheter, personuppgiftsbiträden och andra mottagare av personuppgifter kan befinna sig utanför EU eller EMU, där de lokala dataskyddslagarna kan vara mindre stränga än den lagstiftning som gäller inom EU.

I de fall då Stora Enso lämnar ut eller överför personuppgifter till områden utanför EU/EMU säkerställer Stora Enso alltid att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda uppgifterna.

I de flesta fall gör Stora Enso detta genom att inkludera EU-kommissionens relevanta modellklausuler i vårt avtal med mottagaren. Dessa klausuler säkerställer att uppgifterna behandlas på rätt sätt utanför EU/EMU. I vissa fall kan Stora Enso även överföra uppgifter till områden utanför EU/EMU utan att inkludera modellklausulerna. I dessa fall gäller antingen att (i) det berörda landet har bedömts tillämpa lokala dataskyddslagar som motsvarar EU:s förordningar (genom beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen) eller att (ii) Stora Enso gör detta i de flesta fall genom att inkludera EU-kommissionens relevanta modellklausuler i vårt avtal med mottagaren. Dessa klausuler säkerställer att uppgifterna behandlas på rätt sätt utanför EU/EMU. I vissa fall kan Stora Enso även överföra uppgifter till områden utanför EU/EMU utan att inkludera modellklausulerna. I dessa fall har det berörda landet bedömts tillämpa lokala dataskyddslagar som motsvarar EU:s förordningar (genom beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen). Om inget beslut om adekvat skyddsnivå föreligger föredrar Stora Enso däremot i de flesta fall att tillämpa modellklausulerna.

Hur länge lagrar Stora Enso informationen?

Stora Enso lagrar i regel den information som nämns ovan i cirka fem år räknat från ditt besök på Stora Ensos webbplats. Stora Enso kan även använda informationen för att sammanställa övergripande statistik som inte går att använda för att identifiera uppgifter på personnivå. Sådan icke identifierbar statistik kan förvaras på obestämd tid.

Dina rättigheter som registrerad

I tillägg till eventuella övriga juridiska rättigheter som du kan omfattas av kan du ha följande rättigheter när det gäller personuppgifter som vi samlar in om dig:

  • Att begära att Stora Enso förser dig med en kopia av alla identifierbara personuppgifter som berör dig samt specifik information om hur Stora Enso behandlar dina personuppgifter.
  • Att begära att Stora Enso korrigerar eventuella felaktiga eller bristfälliga identifierbara personuppgifter som Stora Enso innehar gällande dig.
  • Att begära att Stora Enso raderar sådana identifierbara personuppgifter gällande dig som Stora Enso inte har rättslig grund att inneha.
  • Att begära att Stora Enso, i stället för att radera uppgifter i ovan nämnda situation, ytterligare begränsar behandling av uppgifterna men fortfarande behåller en kopia.
  • Att begära att Stora Enso på samma sätt begränsar behandlingen av personuppgifter medan du inväntar Stora Ensos svar på ett annat rättsligt krav från dig om att Stora Enso ska sluta behandla uppgifter gällande dig.
  • Att, av skäl som rör din specifika situation, invända mot att Stora Enso har tillräckligt berättigat intresse för att samla in vissa specifika identifierbara personuppgifter gällande dig.
  • Att invända mot att Stora Enso använder personuppgifter gällande dig för direktmarknadsföringsändamål.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta Stora Enso med hjälp av någon av de kontaktuppgifter som anges ovan. Stora Enso svarar så snart som möjligt, dock senast inom en månad efter att vi mottagit din begäran. Om Stora Enso av någon anledning underkänner din begäran kommer Stora Enso att ange skälet till detta.

Om du anser att Stora Enso inte har behandlat dina personuppgifter på lagenligt sätt har du juridisk rätt att inge klagomål till datatillsynsmyndigheten i det EU-land där du bor eller arbetar. Du kan även skicka ditt klagomål till datatillsynsmyndigheten i det land där du anser att det olagliga agerandet ägt rum.

Webbplatssekretess

Dokument