Kunder

Vi erbjuder våra kunder lösningar som kan ersätta icke-förnybara material med förnybara alternativ. Konsumenternas ökande krav på hållbarhet driver företag och varumärkesägare att tillhandahålla förnybara lösningar som uppfyller behoven i vardagen.

 

Framsteg

Kundernas behov står i fokus när vi utvecklar våra produkter, tjänster och processer – både genom systematisk feedback och genom utbyte av kunskap och erfarenheter med oss kring olika hållbarhetsaspekter. När det gäller nya produkter, som lignin och biokompositmaterial, har vi ett nära samarbete med våra kunder för att skapa lösningar som motsvarar deras behov genom hela värdekedjan.

För att bidra till att minska matsvinnet och matbristen globalt gick Stora Enso 2018 med i Food Reform for Sustainability and Health (FReSH), ett initiativ skapat av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och EAT, som är en vetenskaplig global plattform för transformation av livsmedelssystemet.

I slutet av 2018 var 25 (26 under 2017) av Stora Ensos bruk registrerade och aktiva i Supplier Ethical Data Exchange (Sedex). Sedex ger oss en plattform där vi kan dela information med våra kunder kring hur vi lever upp till Ethical Trading Initiative Base Code, samt andra viktiga hållbarhetsaspekter inom hela leveranskedjan.

Stora Enso ingår även i Ecovadis betygssystem för etiska leverantörer. 2018 fick vi 82 poäng av 100, en ökning med 2 poäng jämfört med 2017, och var ett av de företag som har högsta hållbarhetsbetyg, guldnivå, något som bara 1 % av de rankade företagen når upp till.

Så här arbetar vi

Stora Enso utvecklar sina kunskaper inom förnybara material för att tillgodose kundernas behov med hjälp av produkter med höga hållbarhetsprestanda. Vår verksamhet är indelad i fem divisioner, var och en med sina egna fokusområden och produkter som vänder sig till en mängd olika kunder.

Vi arbetar aktivt med våra kunder för att förbättra materialeffektiviteten och minska miljöpåverkan för våra produkter och relaterade produktionsprocesser.

För några av Stora Ensos produkter gäller särskilda säkerhetskrav och bestämmelser, bland annat material som kommer i kontakt med livsmedel, material till leksaker, läkemedelsförpackningar samt byggmaterial. Våra interna system för produktsäkerhet och kvalitet omfattar produktutveckling, råvaruinköp samt tillverkning och leverans av produkter. Vi kräver att våra leverantörer lever upp till våra krav på produktsäkerhet.

Våra enheter som tillverkar känsliga förpackningsmaterial följer god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice), en serie erkända riktlinjer som införlivats i EU-lagstiftningen. Alla våra bruk inom Consumer Board och de flesta av våra bruk inom Packaging Solutions är dessutom certifierade enligt erkända standarder för hygienhantering. Att ISO 22000, FSSC 22000 samt FDA:s produktsäkerhetscertifikat har tilldelats många av våra enheter är ytterligare bevis på att vi tillämpar systematiska rutiner kring livsmedelssäkerhet.

Många av Stora Ensos produkter säljs som FSC®1- eller PEFC-certifierade, vilket visar att de har tillverkats av virke från ansvarsfullt brukade skogar, och att råmaterialets hela resa från skog till butikshylla har verifierats av tredje part.

Stora Ensos kunder kan även dra nytta av de många miljömärkningar och certifikat som innehas av våra enheter och varumärken, till exempel EU:s miljömärke, Svanen och Blå ängeln (Blauer Engel).

Våra riktlinjer

Stora Ensos uppförandekod utgör en uppsättning värderingar, förväntningar och mål i förhållande till Stora Ensos globala satsningar på etisk verksamhet, miljöarbete samt mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Dessa värderingar tillämpas på alla platser där Stora Enso bedriver verksamhet och i alla kundrelationer.

Möjligheter och utmaningar

Medelklassen växer i många länder världen över, vilket leder till att allt fler människor efterfrågar en livsstil som belastar jordens resurser hårdare. Samtidigt växer konsumenternas sociala ansvar och medvetenheten om de begränsade naturresurserna och produkternas miljöpåverkan, vilket tvingar varumärkesägarna att satsa mer på ansvarsfulla produkter och leveranskedjor. I kombination med lagar och regler förmår dessa megatrender våra kunder att använda förnybara råmaterial och öka återvinningen av produkter och material.

På längre sikt är vi övertygade om att människor och samhällen i allt högre grad kommer att välja bort fossilbaserade material till förmån för förnybara alternativ. Stora Ensos olika trä- och fiberbaserade produkter, inklusive biobaserade kemikalier och biokompositmaterial, är väl positionerade för att tillgodose denna nya efterfrågan på marknaden.

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.