Leverantörer

Utöver virke och fibrer köper Stora Enso in andra råvaror, produkter och tjänster från mer än 20 000 leverantörer världen över. Vi har strikta krav på hållbarhet för samtliga.

 

Framsteg

Stora Ensos nyckeltal för ansvarsfull anskaffning mäter andelen av de totala leverantörsutgifterna (inklusive material, varor och tjänster) som omfattas av Stora Ensos uppförandekod för leverantörer. Denna andel var 96 % i slutet av Q3/2019, vilket innebar att vi klarade att bibehålla vår höga nivå på 95 %.

2018 började vi tillämpa hållbarhetskriterier på offertstadiet i vår upphandlingsprocess och samla in data om leverantörernas resultat. Nu behöver leverantörerna svara på en uppsättning frågor om ekonomisk stabilitet, olycksstatistik samt koldioxidutsläpp, vilket ingår i våra ambitiösa vetenskapligt baserade klimatmål. Dessa kriterier ingår i varje offert, oavsett om vi har tidigare avtal med samma leverantör.

 

Så här arbetar vi

År 2018 utgjordes 50 % av Stora Ensos rörliga kostnader totalt av inköp av material, varor och tjänster, och fiberanskaffning stod för 50 %. De varor och tjänster som Stora Enso köper omfattar bland annat trä- och fiberbaserade material som massa och returpapper, kemikalier, fyllnadsmedel, energi, bränsle och reservdelar samt underhåll, logistik och IT-tjänster. För att säkerställa ansvarsfulla inköp av dessa material måste potentiella leverantörer genomgå en kvalificeringsprocess innan de kan ingå avtal med oss. Vi erbjuder även utbildning för våra inköpare.
Samtidigt som vi kräver att våra leverantörer följer vår uppförandekod hjälper vi dem aktivt att förbättra sina hållbarhetsresultat. Våra ämnesbaserade kontroller av specifika leveranskedjor hjälper oss till exempel att få ökad förståelse för de processer, möjligheter och utmaningar som en leveranskedja kopplad till ett visst ämne eller en viss kategori står inför.

Baserat på en utvärdering av en leverantörs sociala och miljömässiga riskprofil kan de komma att väljas ut för en hållbarhetskontroll utförd av tredje part tillsammans med inköparen. Alla misstänkta brott mot uppförandekoden för leverantörer utreds och följs upp. Regelbrott som identifieras under kontrollerna följs upp vid möten med leverantören där resultatet diskuteras och handlingsplaner utarbetas. Samarbetet avslutas om leverantören inte är villig att förbättra resultatet.

 

Våra riktlinjer

Stora Ensos uppförandekod för leverantörer är ett bindande rättsligt dokument som ålägger leverantören att följa minimikrav för hållbarhet. Andra kompletterande riktlinjer omfattar:

  • Inköpsstrategi
  • Praktisk vägledning för Stora Ensos leverantörer
  • Riktlinjer för inköp
  • Vägledning för inköpare
  • Policy för anskaffning av virke och fiber samt markskötsel

 

Möjligheter och utmaningar

Vi tillmötesgår alltid kraven från våra intressenter på transparens och insyn i våra leverantörers hållbarhetsresultat. På samma sätt söker vi ständigt nya sätt att tillgodose deras ökande krav på mindre plast vid materialinköp. Vi anser att våra hållbarhetskrav inte bara uppmuntrar våra leverantörer att förbättra sin verksamhet utan även främjar mer hållbara inköp världen över.

 

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.