Leverantörer

Utöver virke och fibrer köper Stora Enso in andra råvaror, produkter och tjänster från mer än 20 000 leverantörer världen över. Vi har strikta krav på hållbarhet för samtliga.

Framsteg

Stora Ensos nyckeltal för ansvarsfull anskaffning mäter andelen av de totala leverantörsutgifterna (inklusive material, varor och tjänster) som omfattas av Stora Ensos uppförandekod för leverantörer. Denna andel var 97 % under Q3/2020, vilket innebar att vi överträffade vårt mål att bibehålla vår höga nivå på 95 %.

Under 2019 beställde vi 62 tredjepartskontroller av leverantörer och genomförde 50 besök vid leverantörsanläggningar. Inga leverantörsavtal avslutades under 2019 på grund av resultaten eller uppföljningarna från dessa tredjepartskontroller eller våra egna leverantörsbesök. Däremot blev ett avtal inte förnyat.

Så här arbetar vi

År 2019 utgjordes 49 % av Stora Ensos rörliga kostnader totalt av inköp av material, varor och tjänster, och fiberanskaffning stod för 51 %. De varor och tjänster som Stora Enso köper omfattar bland annat trä- och fiberbaserade material som massa och returpapper, kemikalier, fyllnadsmedel, energi, bränsle och reservdelar samt underhåll, logistik och IT-tjänster. För att säkerställa ansvarsfulla inköp av dessa material måste potentiella leverantörer genomgå en kvalificeringsprocess innan de kan ingå avtal med oss. Vi erbjuder även utbildning för våra inköpare.

Samtidigt som vi kräver att våra leverantörer följer vår uppförandekod hjälper vi dem aktivt att förbättra sina hållbarhetsresultat. Våra ämnesbaserade kontroller av specifika leveranskedjor hjälper oss till exempel att få ökad förståelse för de processer, möjligheter och utmaningar som en leveranskedja kopplad till ett visst ämne eller en viss kategori står inför.

Baserat på en för-utvärdering av en leverantörs sociala och miljömässiga riskprofil kan de komma att väljas ut för en hållbarhetskontroll utförd av tredje part tillsammans med vår inköpare. Alla misstänkta brott mot uppförandekoden för leverantörer utreds och följs upp. Regelbrott som identifieras under kontrollerna följs upp vid möten med leverantören där resultatet diskuteras och handlingsplaner utarbetas. Samarbetet avslutas om leverantören inte är villig att förbättra resultatet.

Våra riktlinjer

Stora Ensos uppförandekod för leverantörer är ett bindande rättsligt dokument som ålägger leverantören att följa minimikrav för hållbarhet. Andra kompletterande riktlinjer omfattar:

  • Stora Enso-koden
  • Inköpspolicy, logistikpolicy
  • Riktlinjer för inköp, riktlinjer för logistik

Möjligheter och utmaningar

Stora Enso kan utnyttja sin köpkraft för att förmå sina leverantörer att göra verksamheten mer hållbar. Vi tillmötesgår alltid kraven från våra intressenter på transparens och insyn i våra leverantörers hållbarhetsresultat. På samma sätt söker vi ständigt nya sätt att tillgodose deras ökande krav på mindre plast vid materialinköp. Genom att ställa hållbarhetskrav på våra direktleverantörer kan vi även skapa positiva förändringar längre ned i våra leveranskedjor.

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.