Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.

Framsteg

Med stöd av den internationella expertorganisationen BSR slutfördes under 2018 arbetet med att formulera våra prioriteringar inom de mänskliga rättigheterna. För att återspegla detta uppdaterades Stora Ensos uttalande om mänskliga rättigheter och publicerades som en policy för mänskliga rättigheter där åtta koncernomfattande prioriterade mänskliga rättigheter listas:

• Hälsa och säkerhet
• Rättvisa anställningsvillkor
• Tvångsarbete
• Föreningsfrihet
• Frihet från diskriminering och trakasserier
• Rätt att förvärva och bruka mark och naturresurser
• Rätt att framföra klagomål
• Barnkonventionen (den del som berör skogssektorn)

Under första kvartalet 2019 slutfördes identifieringen av hörnstenarna i ett program för att följa och kontrollera hur vi överensstämmer med våra åtta högst prioriterade mänskliga rättigheter. Detta gjordes genom en gapanalys mellan nuvarande kontroll och rapporteringsprocesser. Nästa steg är att adressera gapen.

Så här arbetar vi

Riskfaktorer för mänskliga rättigheter tas med i beräkningen inom hela Stora Ensos verksamhet, till exempel vid beslut om framtida investeringar, sammanslagningar, förvärv och avyttringar.

Stora Ensos due diligence-förfaranden för mänskliga rättigheter inkluderar följande:

  • Miljömässiga och sociala konsekvensanalyser (ESIA, Environmental and Social Impact Assessments)
  • Utvärdering av mänskliga rättigheter och handlingsplan för mänskliga rättigheter
  • Lämpliga rutiner för klagomålshantering och korrigerande åtgärder
  • Ansvarsskyldighet genom transparent rapportering 

Även om vi respekterar och lägger stor vikt vid alla mänskliga rättigheter kommer vi i våra kommande satsningar att fokusera på våra prioriterade områden. Dessa satsningar omfattar bland annat vårt program för due diligence och övervakning som kommer att införas under 2019. Målet är också att under 2019 utveckla ett nytt samlat nyckeltal för vårt arbete med mänskliga rättigheter så att vi kan bevaka hur vi uppfyller vårt åtagande vad gäller de åtta högst prioriterade mänskliga rättigheterna.

Våra riktlinjer

Stora Ensos engagemang för mänskliga rättigheter omfattar våra medarbetare, leverantörerna på våra anläggningar, externa leverantörer av material och tjänster och andra företagspartner, samt de samhällen som ligger i närheten av våra anläggningar. Stora Ensos riktlinjer och uttalanden om mänskliga rättigheter omfattar:

Möjligheter och utmaningar

När det gäller mänskliga rättigheter bedriver Stora Enso verksamhet på problematiska marknader som Ryssland, Kina, Laos och Brasilien. Många av de utmaningar vi möter är djupt rotade i det lokala samhället och går bara att bemöta genom ett långsiktigt engagemang och nära samarbete med globala och lokala intressenter. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter betonar att företag har ett kontinuerligt ansvar att respektera mänskliga rättigheter, även när myndighetsbeslut och regelverk är otillräckliga. För att följa dessa principer måste företagen tillämpa due diligence-förfaranden för att identifiera, bedöma och åtgärda de risker och konsekvenser för mänskliga rättigheter som deras verksamhet, produkter och tjänster ger upphov till.