Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.

Framsteg

Även om vi respekterar och lägger stor vikt vid alla mänskliga rättigheter kommer vi i våra kommande satsningar att fokusera på våra prioriterade områden:

 • Hälsa och säkerhet
 • Rättvisa anställningsvillkor
 • Tvångsarbete
 • Föreningsfrihet
 • Frihet från diskriminering och trakasserier
 • Rätt att förvärva och bruka mark och naturresurser
 • Rätt att framföra klagomål
 • Barns rättigheter (kopplat till skogssektorn).

Under 2019 fortsatte arbetet med att utveckla programmet för övervakning av mänskliga rättigheter. Första steget är att förstärka koncernens strategiska fokus och därför har koncernens funktionsprocesser kartlagts för att hitta utvecklingsområden som rör våra prioriterade mänskliga rättigheter. Åtgärder för sådana områden förväntas vara slutförda i slutet av 2020.

År 2019 var Stora Enso ett av de första företagen som undertecknade WBCSD:s ”CEO Guide to Human Rights”, där ledande företag inom mänskliga rättigheter uppmanar andra företag till handling.

Så här arbetar vi

Riskfaktorer för mänskliga rättigheter tas med i beräkningen inom hela Stora Ensos verksamhet, till exempel vid beslut om framtida investeringar, sammanslagningar, förvärv och avyttringar.

Stora Ensos due diligence-förfaranden för mänskliga rättigheter inkluderar följande:

 • Miljömässiga och sociala konsekvensanalyser (ESIA, Environmental and Social Impact Assessments)
 • Samråd med lokalsamhället
 • Lämpliga rutiner för klagomålshantering och korrigerande åtgärder
 • Ansvarsskyldighet genom transparent rapportering  

Våra riktlinjer

Mänskliga rättigheter ingår i Stora Ensos hållbarhetsagenda som utgår från de tio principerna i FN-initiativet Global Compact. Stora Ensos riktlinjer för mänskliga rättigheter omfattar:

Möjligheter och utmaningar

Många av de utmaningar vi möter är djupt rotade i det lokala samhället och går bara att bemöta genom ett långsiktigt engagemang och nära samarbete med globala och lokala intressenter. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter betonar att företag har ett kontinuerligt ansvar att respektera mänskliga rättigheter, även när myndighetsbeslut och regelverk är otillräckliga. För att följa dessa principer måste företagen tillämpa due diligence-förfaranden för att identifiera, bedöma och åtgärda de risker och konsekvenser för mänskliga rättigheter som deras verksamhet, produkter och tjänster ger upphov till. Dessutom undersöks och utarbetas ny lagstiftning i flera länder för att styra företagens due diligence-förfarande.