Samhället

Vi respekterar lokalbefolkningens och lokalsamhällets kultur och värderingar i de olika regioner där vi bedriver vår verksamhet. Vi strävar ständigt efter att bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen. 

Framsteg

Med utgångspunkt i det lokala samhällsarbete som Stora Enso har bedrivit i många år införde vi ett koncernövergripande ramverk för samhällsinvesteringar 2017.

Under 2018 drev Stora Enso totalt 453 frivilliga samhällsinvesteringsprojekt, inklusive satsningar i samarbete med våra samägda företag Veracel i Brasilien och Montes del Plata i Uruguay. De största områdena för samhällsinvesteringar under 2018 var ekonomisk utveckling, utbildning och hälsosam livsstil. Baserat på vår rapportering utgjordes insatserna av reda pengar (76 % av de totala insatserna), frivillig arbetstid (13 %) och naturaförmåner (11 %). Under 2018 utgjorde de frivilliga samhällsinsatserna enligt LBG:s definition totalt 2,7 MEUR, inklusive 50 % av investeringarna från våra samägda företag i Brasilien och Uruguay. 

Så här arbetar vi

På många platser är Stora Enso en viktig arbetsgivare, skattebetalare och samarbetspartner för lokala entreprenörer med positiv inverkan på den lokala ekonomin. Förutom vårt obligatoriska och lagstadgade bidrag till samhället tillämpar vi även förebyggande åtgärder för att förhindra och mildra potentiella skadliga effekter på invånarna och miljön i de omkringliggande samhällena. Dessa åtgärder omfattar följande:

  • Miljömässiga och sociala konsekvensanalyser (ESIA, Environmental and Social Impact Assessments) för alla nya projekt som skulle kunna påverka lokalsamhället negativt.
  • Due diligence-utvärderingar som en del i Stora Ensos rutiner vid förvärv och investeringar, inklusive miljömässiga, sociala och affärsmässiga frågor.
  • Miljöstyrningssystem som ISO 14001 för produktionsenheterna.
  • Skogsbrukscertifiering såväl för Stora Ensos egna som för leverantörernas skogsbruk.
  • Omstruktureringsprocesser som planeras i samarbete med lokala myndigheter.

Att bidra till de omkringliggande samhällenas livskraft står högt upp på Stora Ensos agenda. Bland åtgärderna kan nämnas investeringar i kapacitetsbyggande, skydd och bevarande av den lokala naturen, skogsjordbruksprogram samt projekt för socioekonomisk utveckling.

Våra riktlinjer

  • Uppförandekod
  • Riktlinjer för vårt sociala ansvar
  • Uttalande om mänskliga rättigheter
  • Skattepolicy
  • Policy för sponsring och gåvor
  • Affärspolicy
  • Riktlinjer för samhällsinvesteringar

Våra samägda företag har utarbetat formella processer för sina respektive samhällsinvesteringar. 

Möjligheter och utmaningar

För att säkerställa fortsatt hållbarhet och konkurrenskraft för Stora Ensos produktion, råvaruinköp och arbetskraft måste de samhällen som vi är beroende av kunna blomstra ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Stora Ensos bruk är i stort behov av energi och råmaterial, och genererar utsläpp som kan få följder för de omkringliggande samhällena. Våra trädplantager i Kina, Brasilien och Uruguay påverkar markanvändningen, försörjningen och ekosystemen i närheten. Dessa sociala och miljömässiga effekter måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt för att maximera deras positiva inverkan, bibehålla goda samhällsrelationer och säkerställa vår långsiktiga möjlighet att bedriva verksamhet.

 

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.