Samhället

Vi är beroende av bärkraftiga och levande lokalsamhällen på alla de platser där vi bedriver verksamhet och strävar efter att vara en god samhällsmedborgare.

Framsteg

Vårt nyckeltal för samhällsinvesteringar som utvecklades 2019 mäter andelen investeringar i form av arbetstimmar eller material jämfört med pengar, exklusive våra samägda företag, med fortsatt ökning av våra samhällsinvesteringar över tid. Vårt mål är att öka andelen arbetstimmar och material till 70 % fram till 2030, exklusive samägda företag. 2019 uppgick den här andelen till 46 %.

Under 2019 fastslog vi koncernens fokusområden för samhällsinvesteringar: utbildning, miljö samt bärkraftiga lokalsamhällen. Andelen samhällsinvesteringar relaterade till utbildning var 18 %, medan andelen relaterad till miljö och bärkraftiga lokalsamhällen var 6 % respektive 66 %. Det totala antalet medarbetare som involverade sig i aktiviteter inom samhällsinvesteringar på arbetstid uppgick till 1 771. Det totala bidraget till lokalsamhällen var 2,7 MEUR, inklusive 50 % av samhällsinvesteringarna från våra samägda företag i Brasilien och Uruguay. Det totala antalet samhällsinvesteringsprojekt inom Stora Enso var 441, inklusive de som genomfördes av våra samägda företag.

Under 2019 publicerade Stora Enso koncernövergripande riktlinjer för volontärarbete så att Stora Ensos medarbetare ska kunna ägna åtta timmars betald arbetstid per år åt volontärarbete för välgörande ändamål.
 

Så här arbetar vi

På många platser gynnar Stora Enso den lokala ekonomin i rollen som viktig arbetsgivare, skattebetalare och samarbetspartner för lokala entreprenörer. Vi tillämpar förebyggande åtgärder för att förhindra och mildra potentiella skadliga effekter på invånare och miljö i de omkringliggande samhällena. Dessa åtgärder omfattar bland annat följande:

 • Miljömässiga och sociala konsekvensanalyser (ESIA, Environmental and Social Impact Assessments) för alla nya projekt som skulle kunna påverka lokalsamhället negativt.
 • Due diligence-utvärderingar som en del i Stora Ensos rutiner vid förvärv och investeringar, inklusive miljömässiga, sociala och affärsmässiga frågor.
 • Miljöstyrningssystem som ISO 14001 för produktionsenheterna.
 • Skogsbrukscertifiering såväl för Stora Ensos egna som för leverantörernas skogsbruk.
 • Omstruktureringsprocesser som planeras i samarbete med lokala myndigheter.

Att bidra till de omkringliggande samhällenas livskraft står högt upp på Stora Ensos agenda. Åtgärderna omfattar bland annat investeringar i skogsjordbruksprogram, utbildningsstöd och volontärarbete.

Våra riktlinjer

 • Stora Enso-koden
 • Riktlinjer för vårt sociala ansvar
 • Uttalande om mänskliga rättigheter
 • Skattepolicy
 • Policy för sponsring och gåvor
 • Affärspolicy
 • Riktlinjer för samhällsinvesteringar

Våra samägda företag har utarbetat formella processer för sina respektive samhällsinvesteringar som överensstämmer med Stora Ensos krav. . 

Möjligheter och utmaningar

För att säkerställa fortsatt hållbarhet och konkurrenskraft för Stora Ensos produktion, råvaruinköp och arbetskraft måste de samhällen som vi är beroende av kunna blomstra ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vår verksamhet genererar utsläpp och våra trädplantager påverkar markanvändningen på sätt som kan påverka dessa samhällen negativt. Vår sociala och miljömässiga påverkan måste hanteras ansvarsfullt så att vi kan minimera den negativa effekten, maximera vår positiva inverkan samt bibehålla en konstruktiv dialog med samhället och säkerställa vår långsiktiga möjlighet att bedriva verksamhet.

Mänskliga rättigheter

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter omfattar hela vår verksamhet, inklusive våra medarbetare, leverantörer, underleverantörer och närliggande samhällen.