Investerarrelationer

En öppen dialog med våra främsta intressenter är avgörande om vi ska lyckas identifiera deras farhågor, globala trender samt marknadens förväntningar.

Våra främsta intressenter

Vi betraktar alla som är intresserade av vårt företag som intressenter. Våra främsta intressenter omfattar:

 • Konsumenter
 • Kunder
 • Anställda
 • Skogsägare
 • Regeringar
 • Investerare
 • Lokalsamhällen
 • Media
 • Icke-statliga organisationer
 • Partner och leverantörer
 • Fackföreningar 

Intressenternas engagemang

En öppen dialog med våra främsta intressenter är avgörande om vi ska lyckas identifiera deras farhågor, globala trender samt marknadens förväntningar. Vårt arbete för att engagera våra intressenter bygger på strukturerad och spontan interaktion i kombination med regelbundna enkätundersökningar om ämnen som kund- och medarbetarnöjdhet samt investerarnas förväntningar. Vi får även viktig information via våra formella kanaler för klagomål. Genom att interagera med våra intressenter via sociala medier kan vi dessutom få förståelse för deras åsikter och farhågor lokalt runt våra enheter, liksom på divisions- och koncernnivå. Vi bevakar aktivt diskussioner i sociala medier och svarar vid behov på intressenternas frågor via samma kanaler.

Vi utvärderar regelbundet hur väl vår agenda stämmer överens med våra främsta intressenters förväntningar och uppfattningar. Koncernens senaste fokuserade hållbarhetsutvärdering genomfördes 2017. Vid denna granskning bad en extern konsultorganisation 124 intressenter på koncernnivå runtom i världen att via online- och telefonenkäter bedöma om vår hållbarhetsagenda och vår externa kommunikation fokuserade på rätt ämnen. Intressenterna bestod av kampanjorganisationer (t.ex. icke-statliga organisationer), kunder och företag, experter, investerare, partners och leverantörer samt media.

I utvärderingen ombads intressenter att ranka vilka aspekter av Stora Ensos hållbarhetsagenda de tyckte var viktigast, och att indikera om något särskilt saknades. I det sammantagna resultatet var dessa de viktigaste hållbarhetsaspekterna för koncernens intressenter:

 • hållbart skogsbruk
 • mänskliga rättigheter
 • global uppvärmning
 • affärsetik
 • hållbara material och produkter, samt
 • ansvarsfullt inköp. 

Andra delar av vår nuvarande hållbarhetsagenda ansågs också vara viktiga. Resultatet var i stora delar i linje med Stora Ensos förra fokuserade hållbarhetsutvärdering som genomfördes under 2014, trots att de inte går att jämföra helt på grund av olikheter i terminologin.

Stora Enso samarbetar aktivt med prioriterade internationella och icke-statliga organisationer samt branschorganisationer. Vi är involverade i satsningar för att utarbeta branschrutiner i syfte att bekämpa global uppvärmning, matsvinn och avfall, skapa en cirkulär bioekonomi och ett hållbart skogsbruk, värna om mänskliga rättigheter och affärsetik samt utveckla hållbarhetsrapportering och -kontroller. Exempel på våra samarbeten under 2018 finns nedan samt i vår hållbarhetsrapport.

Stora Enso gick med i World Business Council for Sustainable Developments (WBCSD) Redefining Value Board (RV) 2016. 2018 samarbetade vi aktivt med en mängd olika internationella organisationer som A4S Accounting for Sustainability, BSR, International Labour Organisation (ILO), Science Based Targets initiative, The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG), Transparency International, koalitionen We Mean Business samt Världsnaturfonden WWF.