Obhospodařování lesů

Funkce lesa

Vzájemné vztahy živých organismů a jejich životního prostředí nazýváme ekosystém. Neporušené lesní ekosystémy jsou nejen zdrojem obživy a surovin, ale regulují i klima, chrání před povodněmi, zajišťují druhovou pestrost a nabízejí možnosti turistiky a rekreace v nejbližším okolí bydliště.

Vedle ekologických a společenských funkcí roste význam lesa jakožto zdroje dřeva, které je dorůstající surovinou pro energetické i materiálové využití. Aktuální studie dokládají, že dřevo zpracované jako stavební materiál vykazuje podstatně lepší bilanci CO2 než dřevo, které zůstane stát v lese bez využití. Tento efekt je způsoben tím, že použitím dřeva jakožto stavebního materiálu lze snížit množství použitých umělých hmot, betonu a kovů. Navíc dřevo v lese opět dorůstá a trvale ukládá další CO2. Nevytěží-li se více, než může v lese opět dorůst, je využití dřeva jakožto stavebního materiálu důležitým příspěvkem k ochraně klimatu.

Trvalá udržitelnost

Dřevo je naše nejdůležitější surovina. Zpracováváme výhradně dřevo z ekologicky obhospodařovaných lesů a podporujeme trvale udržitelné lesnictví. Výroba našich veškerých produktů spadá do systému umožňujícího kontrolovat původ našich surovin v rámci kompletního dodavatelského řetězce. Kontrolu provádí nezávislá instituce podle certifikačních schémat PEFC™ a FSC®. Jsme zastánci trvale udržitelného energeticky nenáročného stavitelství ve veřejné i soukromé oblasti.

Kodex chování dodavatelů

Stora Enso očekává od svých obchodních partnerů a dodavatelů dodržování standardů a předpisů týkajících se globální zodpovědnosti a obchodní etiky.

Proč vznikl ve firmě Stora Enso kodex chování pro dodavatele?
Mnohé podniky si jsou dnes vědomy rizika porušování lidských práv a nerespektování zákonných ustanovení a zároveň rozpoznaly možnosti, jak aktivně přispět k ochraně lidských práv a k dodržování rámcových podmínek daných zákonem. Ochrana lidských práv a dodržování zákonů zpravidla zvyšuje atraktivitu firmy pro investory a zaměstnance. Dodržování zákonů a v mnoha oblastech i respektování lidských práv je kromě toho předpokladem přístupu na trhy. Soukromí odběratelé i zadavatelé veřejných zakázek zohledňují při nákupu zboží a konzumaci služeb míru dodržování lidských práv ze strany dodavatele. V případě firmy Stora Enso se to týká jednak velkého okruhu zákazníků v oblasti spotřebního zboží, jednak ale i finančních investorů, pro něž je trvalá udržitelnost výrobního postupu klíčová pro jejich investiční rozhodnutí.

Z těchto důvodů stoupá počet podniků, které kladou důraz na lidská práva a na dodržování předpisů. Mnohé podniky se samy zavazují k dodržování určitých standardů, které si vypracovaly samy nebo které převzaly od jiných podniků svého oboru či od mezinárodních organizací. V důsledku globalizace a usnadněného přístupu k informacím jsou podniky i při svých zahraničních aktivitách vystaveny silnějšímu dohledu občanské společnosti a úřadů. Proto si samy stanovují standardy dodržování předpisů, k jejichž dodržování se samy dobrovolně zavazují. Tyto standardy se vztahují často nejen na vlastní podnikatelské aktivity podepsaných subjektů, ale obsahují i povinnost vyžadovat dodržování stanovených zásad ze strany svých obchodních partnerů, jmenovitě dodavatelů.

Kodex chování dodavatelů firmy Stora Enso je jednotný dokument, který platí pro všechny naše dodavatele na celém světě. Proto se tento dokument vyznačuje jistou flexibilitou, takže je na závazky v něm uvedené nutné pohlížet ve světle dané konkrétní situace. Převážná část tohoto dokumentu odkazuje na existující zákonná ustanovení a ukládá zúčastněným stranám jejich dodržování. Pouze tam, kde neexistují odpovídající právní předpisy, jsou směrodatná speciální ustanovení kodexu chování dodavatelů od firmy Stora Enso. Vycházíme z toho, že především v západní části Evropy pokrývají národní zákonné normy naše nároky na trvalou udržitelnost, nebo jsou dokonce přísnější. Avšak i v těchto případech vyžadujeme, aby nám naši dodavatelé potvrdili, že se zavazují k dodržování těchto zákonných ustanovení.

Zde uvádíme několik odkazů, které Vám poskytnou více informací o našem kodexu chování pro dodavatele:

Napište nám

Naši nákupčí pracují přímo ve Vašem regionu. Jsou Vašimi kontaktními osobami a zodpoví veškeré dotazy, které se týkají prodeje Vašeho dřeva.
Více

Rozcestník