Ansvarstagande för hållbart skogsbruk och virkesanskaffning

Ett hållbart skogsbruk är den bästa garanten för livskraftiga skogar med god produktionsförmåga, det bidrar till att minska klimatpåverkan och öka den biologiska mångfalden – samtidigt som det säkrar en långsiktig tillgång på förnybar skogsråvara. Stora Enso är angeläget om att bedriva ett hållbart skogsbruk och avverkar endast träd i skogar vars skyddsvärde har utvärderats.

Efter att ha tagit del av våra intressenters synpunkter på svenskt skogsbruk och Stora Ensos planer på avverkning runt sjön Messlingen i Härjedalen genomförde vi en ny bedömning. Vi har nu fullföljt alla delar av den bedömningen och kommit fram till att en avverkning i området runt sjön Messlingen i Härjedalen inte skulle vara i enlighet med vår policy för anskaffning av virke och fiber samt skogsbruk, på grund av de naturvärden som finns. Mot bakgrund av det har vi beslutat att inte genomföra någon avverkning.


För ytterligare information:

Ulrika Lilja, EVP, Communications
ulrika.lilja@storaenso.com
Tel. +46 72 221 9228