Konvertering av aktier

Enligt paragraf 14 i Stora Enso Oyjs bolagsordning kan en aktieägare som äger A-aktier när som helst ansöka om att dessa konverteras till R-aktier.

Konverteringen är frivillig. Aktierna konverteras endast på begäran av aktieägaren, eller om de är förvaltarregistrerade, av den kontoansvarige förvaltaren. Aktieägare som inte vill konvertera sina A-aktier till R-aktier behöver inte vidta några åtgärder.

Varje aktieägare är berättigad till en röst på bolagsstämman för varje A-aktie respektive tio R-aktier. Varje aktieägare har dock alltid minst en röst. Båda aktieslagen ger samma rätt till utdelning. Stora Ensos A- och R-aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors och Stockholm.

Process i Sverige

Ansökan om konvertering måste göras skriftligt på bifogade blankett. Blanketterna kan även beställas från Nordea Banks kapitalförvaltande kontor i Finland och från Nordea Banks kontor i Denmark.

Ansökningar via fax, telefon eller e-post godtas inte.

I Sverige (=Euroclear Sweden-registrerade aktier) skickas konverteringsansökningarna med post till:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Issuer Services
Helgeshøj Allé 33
PO Box 850
0900 København C
Denmark

Aktieägare som har sina aktier på ett VP-konto bör sända sina konverteringsansökningar direkt till Nordea på ovanstående adress. Aktieägare som har sina aktier i notariatdepå måste kontakta depositarien och begära att denne ansöker om konvertering av A-aktierna till R-aktier. Depositarien sänder därefter konverteringsansökan till Nordea.

Dessutom tar Nordea Banks kontor i Denmark emot konverteringsansökningar. Ansökningarna måste dock nå ovanstående adress före sista datum för respektive konvertering.

Så snart en aktieägare har ansökt om konvertering förs en överlåtelseinskränkning in i värdeandelskontot, vilket innebär att A-aktierna inte får säljas före konverteringen.

A-aktierna kan konverteras till R-aktier så snart de har förts in i det finska handelsregistret. Konverteringsansökningar som tas emot före utgången av en kalendermånad registreras den 15:e eller däromkring efterföljande månad.

Tidplan

Konverteringsansökan måste vara Nordea tillhanda senast Införande i handelsregistret beräknat R-aktier reigstrerade på värdehandelskonto, beräknat R-aktier registrerade på VP-konto, beräknat
2019
29 november 16 december 17 december 18 december
27 december 15 januari 2020 17 januari 2020 20 januari 2020
2020
31 januari 14 februari 18 februari 19 februari
27 mars 14 april 16 april 17 april
30 april 15 maj 19 maj 20 maj
29 maj 15 juni 17 juni 18 juni
30 juni 15 juli 17 juli 20 juli
31 juli 14 augusti 18 augusti 19 augusti
31 augusti 15 september 17 september 18 september
30 september 15 oktober 19 oktober 20 oktober
30 oktober 16 november 18 november 19 november
30 november 15 december 17 december 18 december

Frågor och svar
Varför konvertera A-aktier till R-aktier?

Det finns åtminstone följande tre skäl varför en aktieägare skulle vilja konvertera A-aktier till R-aktier. För det första är handeln med R-aktierna mer omfattande på aktiemarknaderna. För det andra har R-aktiernas kurs tidvis legat högre än A-aktiernas. För det tredje kan det vara fördelaktigt för aktieägare som äger både A- och R-aktier att slå samman innehavet till ett enda aktieslag för att på så sätt spara pengar genom minskade depåavgifter.

Effekterna av konverteringen?

Konverteringsförhållandet är 1:1, varför antalet ägda aktier och rätten till utdelning inte påverkas, medan de berörda aktieägarnas sammanlagda antal röster däremot kommer att sjunka. Stora Enso känner inte till några skattekonsekvenser i samband med konvertering av A-aktier till R-aktier.

Kostnad för konverteringen?

Den kontoansvarige förvaltaren/depositarien har rätt att debitera en avgift för konverteringen enligt den gällande prislista som avtalats mellan den kontoansvarige förvaltaren/depositarien och aktieägaren. Varje aktieägare rekommenderas att i förväg kontrollera eventuella avgifter med sin egen kontoansvarige förvaltare/depositarie. I Sverige utgår inga avgifter för aktieägare som har sina aktier på ett VP-konto.

Hur konverteras A-aktierna?

Ansökan om konvertering måste göras skriftligt på bifogade blankett. Blanketterna kan även beställas från Nordea Banks kapitalförvaltande kontor i Finland och från Nordea Banks kontor i Sverige. Ansökningar via fax, telefon eller e-post godtas inte.

Återkallande av konverteringsansökan?

En konverteringsansökan kan när som helst återkallas innan konverteringen har förts in i det finska handelsregistret. I Sverige måste återkallelsen göras innan A-aktierna överförs från Euroclear Sweden till Finland. En ansökan om återkallelse måste göras skriftligt och innehålla samma information som den ursprungliga konverteringsansökan. Återkallelsen sänds in på samma sätt som konverteringsansökan. Efter återkallelse hävs överlåtelseinskränkningen från aktieägarens värdeandelskonto/VP-konto.

Konverteringsbrev och ansökningsformulär