Arbeta på Stora Enso

Stora Enso erbjuder givande och utvecklande karriärmöjligheter samt chansen att bidra till en mer förnybar och hållbar framtid.

På Stora Enso anser vi att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Följ med oss på vår resa om du känner likadant!

En givande karriär

Du utformar din egen karriär hos Stora Enso och vi strävar efter att skapa möjligheter som är utvecklande, inspirerande och motiverande. Det kan innebära uppdrag utomlands, ledarskapsutbildningar och program för nyutexaminerade. Särskilt fokus läggs vid att planera en karriär som utnyttjar just dina unika kunskaper coh förmågor.

Hos Stora Enso kommer du att ha omkring 26 000 kollegor – människor med olika bakgrund och erfarenheter som alla fokuserar på potentialen hos biomaterial, papper, förpackningar och träbyggnation. Titta gärna på våra medarbetarfilmer. I dessa får du veta mer om den mångfald av tjänster vi erbjuder och hur det är att arbeta på ett ledande globalt företag för förnybara material.

Din chans att göra det rätta

Som anställd på Stora Enso bidrar du till en mer hållbar värld genom att vara med och utveckla skogsbaserade, förnybara materiallösningar som kan ersätta icke förnybara material inom olika användningsområden.

I enlighet med våra värderingar ”Lead” och ”Do What’s Right” strävar vi efter att hjälpa våra medarbetare att hitta en balans mellan arbete och privatliv som passar dem, och vi arbetar ständigt för att öka medarbetarnas trivsel och motivation.

Mångfald som skapar värde

Vi är övertygade om att mångfald stärker vår konkurrenskraft och vi strävar efter att reflektera de samhällen där vi är verksamma. Mångfald i våra arbetsgrupper gör det möjligt att utforska olika perspektiv och att utmana vårt sätt att tänka, vilket bidrar till bättre beslutsfattande. För att dra nytta av mångskiftande arbetsgrupper behöver vi inkluderande arbetsmiljöer som respekterar och uppskattar individualla skillnader. Dimensioner som kunskap och erfarenhet, kön, ålder, kulturell bakgrund och personlighet är viktiga för Stora Enso i vårt arbete att eftersträva mångfald. När våra medarbetare tillfrågas om mångfald i den årliga medarbetarenkäten svarar 83 % (81 %) att deras chefer lyckats skapa mångskiftande arbetsgrupper. Vårt mål var att 80 % skulle svara positivt. När det kommer till jämlikhet mellan könen var vårt mål att ha 70 % män och 30 % kvinnor bland högre chefer vid slutet av 2018. Vid slutet av 2018 var fördelningen 80 % (79 %) män och 20 % (21 %) kvinnor. Ledningsgruppen hade fem kvinnliga och sju manliga medlemmar 2018. I Equilieaps rapport 2018 där jämlikhet mellan könen utvärderades bland 3 200 företag rankades Stora Enso på 12:e plats globalt och som nummer 1 i Finland.  

Av 25 880 medarbetare 2018 var majoriteten, 51 %, mellan 31 och 50 år gamla. 21 % var upp till 30 år och 28 % var 51 år eller äldre.

Distribution av medarbetare per land

 

Andel kvinnliga medarbetare på Stora Enso

Vår arbetsmiljö

Säkerhet

Stora Ensos mål är att vara en olycksfri arbetsplats, vilket tydliggörs i vårt säkerhetsmotto att ”alla ska komma hem oskadda, varje dag”. Att uppmuntra en företagsgemensam säkerhetskultur betyder att alla ansvarar för att göra varje arbetsdag hälsosam och säker – från vår högsta ledning och genom hela företaget. Vi uppmuntrar alla att bidra med idéer om hur vi kan förbättra säkerheten.

Ledarskap

Ledarskap är en grundförutsättning för vår strategi eftersom det är den starkaste drivkraften för prestation, välmående och företagskultur. Vår kultur är baserad på våra värderingar “Lead” och “Do what’s right”, vilka vi förväntar oss att våra ledare anammar och demonstrerar genom sina handlingar och sitt beteende. Vi följer upp våra framsteg inom ledarskap genom att använda ett övergripande ledarskapsindex som mäter medarbetarnas uppfattning om sina chefer. 

Prestationsstyrning

Prestationsstyrning är en viktig del av att stärka engagerade och motiverade medarbetare. Vi sätter mål för både verksamhet och medarbetare, presenterar sammanhang och kontinuerlig återkoppling så väl som uppföljning på mål och förväntningar vid det årliga medarbetarsamtalet.

Rättivsa arbetsförhållanden

Vi bryr oss om alla våra medarbetare och är förpliktigade att till fullo respektera mänsklika rättigheter i alla våra verksamheter. Alla Stora Ensos enheter förväntas arbeta systematiskt för att säkerställa att medarbetare bemöts med respekt och rättvisa. Enheter måste också uppfylla ett antal minimumkrav för arbetsförhållanden för att skapa en miljö där medarbetare är både motiverade och har möjlighet att utföra sitt arbete. Dessa kvar innefattar områden som arbetstid, grundläggande arbetsrättigheter, arbetsmiljö samt frihet från diskriminering.

Tecken på utveckling i medarbetarundersökning

Stora Enso genomför årligen en global medarbetarundersökning (Your Voice). 2018 genomfördes undersökningen för sjunde gången och hade en svarsfrekvens på 88 % (91 %). Undersökningen följer utvecklingen inom områden som påverkar vår förmåga att leverera enligt vår strategiska agenda, styrning och prioriteringar. Den hjälper även chefer och team att kontinuerligt utveckla sina arbetsmetoder. I huvudsak visade undersökningen på en positiv eller stabil trend under 2018.

Ledarskapsindex mäts årligen i Stora Ensos medarbetarundersökning och består av numeriska svar på 16 frågor relaterade till respondentens uppfattning om sin närmaste chef.

Index för medarbetarengagemeng mäts årligen i Stora Ensos medarbetarundersökning och består av numeriska svar på sju frågor relaterade till engagemang inklusive (men inte uteslutande) motivation, stolthet och målorientering.

“Employee Net Promoter Score” mäts årligen i Stora Ensos medarbetarundersökning och består av en fråga relaterad till sannolikheten att rekommendera Stora Enso som arbetsgivare till en vän. Ett positivt värde indikerar att det finns fler promotorer än kritiker, medan ett negativt värde indikerar motsatsen.

Visste du att allt man kan tillverka från olje-baserade plaster idag kan göras av träd imorgon?

Vi är övertygade om att framtiden är träbaserad och förnybar. Var med och hjälp oss skapa en förnybar framtid och ett hållbart klimat.