Internrevision

Stora Enso har en separat organisation för internrevision. Internrevisionens uppgift är att tillhandahålla oberoende och objektiva säkringstjänster och rådgivning som tillför mervärde och förbättrar koncernens verksamhet.

Internrevisionen hjälper koncernen att uppnå sina mål genom att erbjuda en systematisk och balanserad process för att utvärdera och förbättra effektiviteten inom internkontroll, riskhantering och bolagsstyrning.

För att säkerställa internrevisionens oberoende rapporterar dess personal till chefen för internrevisionen, som funktionellt rapporterar till finans- och revisionskommittén samt administrativt till finanschefen. Finans- och revisionskommittén godkänner utnämningen av chefen för internrevisionen på basis av förslag av koncernchefen.

Internrevisionen genomför regelbundna revisioner vid fabriker, dotterbolag och andra enheter inom bolaget enligt en riskbaserad årlig revisionsplan som godkänts av finans- och revisionskommittén och som även kan innefatta särskilda uppdrag eller projekt enligt begäran från ledningen eller finans- och revisionskommittén.

Riskhantering