Allt börjar med skogen

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
En intervju med Jari Suominen som sedan januari 2020 leder Stora Ensos nya division Forest.

Hur ser du på divisionens roll i Stora Ensos verksamhetsportfölj?

Divisionen Forest har en mycket viktig roll när det gäller att säkerställa hållbar försörjning av konkurrenskraftigt virke för Stora Ensos bruk. Dessutom är vi ansvariga för att med ett hållbart skogsbruk skapa värde i våra skogstillgångar. Det är en utmaning som vi tar oss an med en grupp professionella och erfarna Forest-medarbetare – ett unikt team av talangfulla personer där årtionden av skogsbrukserfarenhet kombineras med den senaste tekniken. Vi är privilegierade som får arbeta i den här fantastiska och levande miljön där träd och andra arter växer i ett jättelikt solenergidrivet system. Allt vårt arbete grundas i en strävan att hålla skogarna friska och produktiva utan att kompromissa med den biologiska mångfalden. Produktiva skogar absorberar koldioxid från atmosfären och levererar ett hållbart råmaterial till gagn för Stora Ensos kunder och konsumenter världen över.

Stora Enso är en av världens största privata skogsägare med skogstillgångar värderade till mer än 4,9 miljarder EUR. Varför är det viktigt för ett företag inom förnybara material att äga sina skogstillångar?

Skogen skapar långsiktiga värden och genererar samtidigt synergier i virkesförsörjningen som kan integreras i verksamheten. Vi skapar värde från våra skogar genom att öka den långsiktiga avkastningen (skogstillväxt i m3/ha/a), optimera vårt markinnehav och säkerställa finansiell flexibilitet. I skogsbruket strävar vi efter att dämpa negativ klimatpåverkan genom att se till att skogens välmående och motståndskraft bibehålls och förbättras. Med egna skogar och långsiktiga avtal om virkesleveranser säkerställer vi att våra bruk har en kostnadseffektiv, stabil och säker försörjning, samt motverkar rörelser på virkesmarknaden. Med ett hållbart skogsbruk och F&U kan både avkastningen och värdet på skogstillgångarna öka.

Hur arbetar ni med hållbarhet i era skogar?

Hållbarhet är kärnan i Stora Ensos verksamhet och avgörande för vår trovärdighet. Det omfattar allt vi gör i skogarna, inklusive vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Grunden byggs i vårt dagliga arbete och koordineras och utvecklas av våra hållbarhetsexperter. Ta avverkning som exempel: vi påbörjar den långsiktiga planeringen på marknivå långt innan all annan verksamhet. Vi utvärderar vilka värdefulla naturmiljöer som ska skyddas, och identifierar var i skogsmarken dessa områden är lokaliserade. Planeringsarbetet görs med hjälp av fjärrstyrd teknik och ett brett utbud av GIS-skikt (geographic information system mapping), bland annat med information baserad på laserskanning. Planeringsarbetet spelar, tillsammans med en analys av skogsmarkens naturvärden, en viktig roll när det gäller att identifiera områden med högt bevarandevärde eller naturmiljöer som kräver extra hänsyn. Med det sagt är hållbarhetsarbete något man aldrig blir färdig med. Det handlar om att hela tiden förbättra och söka nya arbetsmetoder och lösningar där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av skogsbruket kombineras.

Hur kan ni mildra effekten av klimatförändringarna och samtidigt bevara den biologiska mångfalden i skogarna?

Vi har ett starkt fundament för framtida klimatarbete eftersom skogarna, och särskilt förnybara produkter från välmående skogar, spelar en nyckelroll när det gäller att minska klimatförändringarna. Vi bidrar till och arbetar för att säkra skogarnas välmående och produktivitet, bekämpa den globala uppvärmningen, skydda den biologiska mångfalden och säkra långsiktig tillgång till våra förnybara resurser. Det väsentliga är att vi gör allt detta samtidigt.

Som redan nämnt sker allt detta i vårt dagliga arbete. Våra medarbetare arbetar för att säkerställa att vi gör rätt val och planerar för ett skogsbruk som tar hänsyn till både klimatförändringar och bevarandet av den biologiska mångfalden.

Förutom att Stora Enso äger skogstillgångar är företaget också en av världens största köpare av virke. Hur säkerställer ni hållbarhet i virkesleveranskedjan?

Vi känner till ursprunget för allt virke vi använder och 100 % kommer från hållbara källor. Detta är centralt. Jag skulle också vilja peka på vikten av att vi har ett nätverk av entreprenörer i landsbygdsområden. Vi spelar en positiv och viktig roll i olika lokalsamhällen, bland annat i form av att skapa tusentals arbeten. Divisionen Forests nätverk med över 550 entreprenörer i sex länder har en viktig uppgift och ett stort ansvar att utföra skogsarbete och transporter i enlighet med Stora Ensos planer och krav på leverantörer. Våra entreprenörer använder sig av lokala utförare och skogsarbetare. För att styra detta nätverk av entreprenörer på ett ansvarsfullt sätt ser vi till att upprätthålla en hållbarhets- och säkerhetskultur överallt där vi har verksamhet. Vi utbildar våra entreprenörer i Stora Ensos säkerhetsföreskrifter och i hur ett hållbart skogsbruk går till. Vi bygger skogsvägar, stödjer välgörenhetsprojekt och samarbetar med lokala ideella organisationer. Vi försöker verkligen möta lokala behov inom ramen för vår globala verksamhet.

Vad inriktar ni ert forsknings- och utvecklingsarbete på när det gäller skog och skogsbruk?

Stora Ensos löfte till samhället är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Med den nya divisionen Forest har Stora Enso en unik möjlighet att använda sina skogstillgångar som en plattform för innovation och utveckling på olika nivåer. Vi gör mycket F&U med biologisk inriktning, såsom trädodling och skogsbruk för förbättrad tillväxt. Vi fokuserar på utveckling av avverkningsteknik, till exempel på mark som är mjuk eller torvtäckt. Vi utvecklar användningen av skoglig stordata och precisionsskogsbruk för att optimera leveranskedjan, maximera råmaterialvärdet och digitalisera servicekanalen för skogsägare. Vårt mål är att bygga en toppmodern, databaserad organisation där vi till exempel kan använda artificiell intelligens och olika prediktiva analysmetoder. Ett utmärkt exempel på digitala möjligheter inom skogsbruket är användning av drönare för lagerinventering och besiktning av stormskador. Vi strävar efter att använda existerande teknik fullt ut, samtidigt som vi utvärderar ett brett spektrum av framtida möjligheter.

Jari Suominen

Executive Vice President, Forest Division

Läs mer om våra skogsinnehav