Vi hjälper våra kunder att bli koldioxidneutrala

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Allt fler kunder i hela värdekedjan efterfrågar produkter med lägre klimatpåverkan. Koldioxidneutralitet är ett effektivt sätt för varumärken att särskilja sig på marknaden. Utöver att minska sitt koldioxidavtryck kan kunderna även skapa ett varumärke som dagens miljömedvetna konsumenter kommer att lägga märke till. För att uppfylla förväntningarna hos varumärkesägarna och deras kunder har Stora Enso lanserat marknadens första koldioxidneutrala kartong.

Koldioxidneutrala förpackningstjänster

Performa Light CarbonZero produceras vid Stora Ensos anläggning i svenska Fors. Anläggningen är fri från koldioxidutsläpp i produktionen, och från början av 2022, även sin interna logistik. Detta är ett resultat av löpande satsningar och investeringar för att optimera driften. Därmed har produktionen redan mycket låga utsläpp av växthusgaser.

För att göra Performa Light CarbonZero helt koldioxidneutralt kompenseras de utsläpp från råmaterialproduktionen som i nuläget inte kan undvikas genom ett väletablerat klimatkompensationsprogram via den externa partnern
South Pole.

Dessutom erbjuder Stora Enso tjänsten CarbonZero. Det är en klimatkompensationstjänst som hjälper kunderna att förstå miljöpåverkan för deras förpackningar genom en livscykelanalys (LCA). Baserat på analysen kan kunderna fastställa och kompensera för de utsläpp som för närvarande är svåra att undvika. Även om våra förnybara förpackningar har ett lågt koldioxidavtryck redan från början bidrar alltså tjänsten CarbonZero till att kompensera för de kvarvarande utsläppen med hjälp av utsläppsrätter.

Så fungerar klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att frivilligt kompensera för utsläpp av växthusgaser genom att köpa utsläppsrätter och främja projekt som gynnar klimatet. Sådana projekt omfattar områden som förnybar energi och att öka antalet kolsänkor genom att plantera träd. De klimatfördelar som uppnås kompenserar för de utsläpp som företagets produkt eller tjänst ger upphov till.

– Vi strävar alltid efter att minska de fossila utsläppen i vår produktion och värdekedja så mycket som möjligt, och vårt mål är att på sikt kunna erbjuda koldioxidneutrala produkter utan klimatkompensation. Men vissa utsläpp går ännu inte att undvika. Med hjälp av klimatkompensation kan vi redan erbjuda helt koldioxidneutrala förpackningar, säger Kristiina Veitola, VP, Sustainability, Packaging Materials.

Ambitiösa miljömål

Stora Enso anser att lösningen för att bekämpa klimatförändringarna ligger i användningen av förnybara material, resurs- och energieffektiva produktionsprocesser samt ett hållbart skogsbruk. I linje med detta har vi fastställt det ambitiösa målet att alla våra produkter kommer att vara 100 % cirkulära och koldioxidpositiva samt ha nettopositiv inverkan på den biologiska mångfalden år 2050.