Stora Ensos delårsrapport januari–mars 2022: Enastående resultat i en turbulent omvärld

STORA ENSO OYJ INTERIMSRAPPORT 2022-04-28 kl. 8.30 EEST

Enastående resultat i en turbulent omvärld


Q1/2022 (jämfört med Q1/2021)

 • Omsättningen ökade med 23 % till 2 798 (2 276) MEUR.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 53 % till 503 (328) MEUR.
 • Den operativa rörelsemarginalen ökade till 18,0 % (14,4 %)
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) ökade till 394 (161) MEUR.
 • Resultat per aktie var 0,37 (0,18) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var 0,35 (0,22) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till starka 403 (185) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 224 (-9) MEUR.
 • Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 1,1 (2,3). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest, nästan fördubblades till 23,6 % (12,0 %), vilket är väsentligt bättre än det långsiktiga målet (> 13 %).

 

Viktigaste höjdpunkter

 • Försäljningsprocess inledd för fyra av fem enheter för papperstillverkning. Fokus är på tillväxt i de strategiska segmenten förnybara förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial.
 • Förstudie för konvertering av en outnyttjad pappersmaskin vid anläggningen i Uleåborg, Finland. Förstudien utvärderar en expandering av tillverkning av förnybar förpackningskartong som skulle ge ny kapacitet på 750 000 ton.
 • Lignode: förstudie inledd vid anläggningen i Sunila, Finland för att utvärdera möjligheten till Europas första tillverkningsenhet för fossilfritt hårt kol. En studie av möjligheterna att utvinna lignin vid anläggningen i Skutskär har påbörjats.
 • All import och export från och till Ryssland har pausats och sågverk och virkesanskaffning har stoppats. Logistiska åtgärder har vidtagits för att hantera utbud och begränsa risker. I april meddelade Stora Enso att man avyttrar sina två sågverk i Ryssland till lokal ledning. Försäljningen inkluderar den ryska skogsverksamheten som levererar virke till sågverken. Försäljningen i Ryssland stod för cirka 3 % av koncernens totala intäkter (2021). Effekten på Stora Ensos omsättning och operativt rörelseresultat är inte väsentlig.
 • Utdelning för helåret 2021 betalades med 0,55 euro per aktie den 24 mars.

 

Utsikter

Globala megatrender som ökad miljömedvetenhet, digitalisering och allt större fokus på att bekämpa klimatförändringarna styrker Stora Ensos affärsstrategi och efterfrågan på miljövänliga produkter, på både kort och lång sikt.

 

Det allmänna makroekonomiska klimatet och pandemin fortsätter att skapa osäkerhet. Med Rysslands invasion av Ukraina har riskerna runtom i världen ökat. Efterfrågan på Stora Ensos produkter i samtliga divisioner bidrar till en fortsatt positiv trend. För att hantera volatilitet finns åtgärder på plats för prissättning, inköp och transporter, i tillägg till säkringar.

 

Vägledning förblir oförändrade

Prognosen för 2022 är oförändrad: det operativa rörelseresultatet kommer att ligga i linje med resultatet för 2021 (1 528 MEUR).


Nyckeltal

 

MEUR

Q1/22

Q1/21

Förändring % Q1/22-Q1/21

Q4/21

Förändring % Q1/22-Q4/21

2021

Omsättning

2 798

2 276

23,0 %

2 719

2,9 %

10 164

Operativt EBITDA

662

488

35,7 %

602

10,0 %

2 184

Operativt rörelseresultat

503

328

53,4 %

426

17,9 %

1 528

Operativ rörelsemarginal

18,0 %

14,4 %

 

15,7 %

 

15,0 %

Rörelseresultat (IFRS)

394

161

144,2 %

839

-53,1 %

1 568

Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster

484

292

65,5 %

381

27,0 %

1 380

Resultat före skatt (IFRS)

374

125

198,5 %

793

-52,8 %

1 419

Periodens nettoresultat (IFRS)

287

145

97,2 %

616

-53,5 %

1 268

Räntebärande nettoskuld

2 593

3 236

-19,9 %

2 309

12,3 %

2 309

Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), exkl. divisionen Forest %

23,6 %

12,0 %

 

20,4 %

 

17,8 %

Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR

0,35

0,22

54,7 %

0,32

8,8 %

1,19

Resultat per aktie (EPS), EUR

0,37

0,18

101,1 %

0,78

-53,1 %

1,61

Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna

1,1

2,3

 

1,1

 

1,1

Medelantal anställda

22 211

23 068

-3,7 %

22 369

-0,7 %

23 071

 


Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för första kvartalet 2022:
– Året har börjat mycket starkt för Stora Enso. Vår lönsamhet har varit rekordhög och vi har, i en mycket turbulent omvärld, behållit tillväxttakten från förra året. Omsättningen blev nästan 2,8 MEUR, en ökning med 29 % exklusive divisionen Paper. Vi har sett en stark efterfrågan på våra produkter med höga priser och stabila volymer i alla segment och regioner. Vår strategiska positionering och investeringar i tillväxt inom förnybara material lönar sig. Det är också inom våra fokusområden som vi gör bäst ifrån oss. Detta har lett till vårt högsta operativa rörelseresultat på runt 20 år, en ökning med 53 % jämfört med för ett år sedan och en rekordhög rörelsemarginal på 18 %.

 

Det har tveklöst varit ett kvartal med nya geopolitiska utmaningar, och utöver det kvarvarande effekter av pandemin och störningar i leveranskedjan. Vi tog tidigt ställning för att stödja Ukraina genom att stoppa våra ryska verksamheter. Säkerheten för våra 1 100 medarbetare i Ryssland har varit, och är fortfarande, vår högsta prioritet. Samtidigt arbetar vi med att försöka minimera störningarna för våra kunder. Vårt direkta och indirekta ägande av skog i Sverige och Finland har gett oss värdefull tillgång till träråvara som kompenserar för de uteblivna ryska volymerna. I stort är påverkan på omsättning och resultat ringa, då Ryssland stod för 3 % av koncernens omsättning 2021.

 

Som nästa steg i implementeringen av vår strategi har vi beslutat oss för att ännu mer inrikta verksamheten på att gynna tillväxt i våra viktigaste fokusområden. Papper är inte ett strategiskt tillväxtområde för oss. Vi har därför inlett en försäljningsprocess för fyra av våra fem pappersanläggningar, medan vi behåller anläggningen i Belgien för en eventuell framtida konvertering. Sedan 2006 har vi minskat vår exponering i detta segment från 70 % av omsättningen till ungefär 15 %. Anläggningarna som är till salu är konkurrenskraftiga och verksamma inom attraktiva papperssegment med allt bättre marknadsvillkor. Vi har ingen deadline för när avyttringarna ska vara genomförda. Jag är dock övertygad om att vi kommer att hitta ansvarsfulla nya ägare som kan fortsätta att utveckla verksamheten.

 

För att accelerera tillväxten i förpackningssegmentet undersöker vi en expansion inom förnybar konsumentkartong. Vi har inlett en förstudie om möjligheten att konvertera en outnyttjad pappersmaskin till storskalig produktion av konsumentkartong. På denna marknad riktar vi in oss på kundsegment där vi redan har en ledande, global marknadsposition.

 

Vår nyligen förändrade affärsmodell har redan visat sig framgångsrik efter att ha testats under detta kvartal. Den mer decentraliserade strukturen möjliggör smidigare beslutsfattande och för oss närmare kunderna. Det gör också att vi snabbare kan agera på de många händelser vi nu ser i världen. Vi väntar oss en ökad regionalisering av varor, något vi tror kommer att gynna våra möjligheter att växa ytterligare på de marknader där vi är aktiva.

 

Våra orderböcker är fulla, vi ser ingen avmattning på marknaderna och vi arbetar kontinuerligt för att dämpa effekten av stigande insatskostnader. Förutom att hållbarhetstrenden är gynnsam för oss, är många av våra produkter vardagsvaror som används oavsett recession, geopolitisk osäkerhet och andra störningar. Mot bakgrund av detta ser vi just nu inga potentiella negativa följdeffekter och tror på vår prognos för helåret. Vi har också fortsatt att stärka vår balansräkning och säkerställa en god likviditet, vilket tryggar vår position i händelse av en eventuell makroekonomisk nedgång.

 

Nyckeln till att kunna leverera hållbar och lönsam tillväxt är att ha rätt ekosystem av kunder, partners och engagerade medarbetare. Kvartal för kvartal är det vårt syfte som ligger till grund för våra beslut: att göra vad som är rätt för människorna och planeten genom att ersätta fossilbaserade material med förnybara alternativ. Vi fortsätter arbetet med att hjälpa våra kunder att bli helt klimatpositiva och cirkulära, för att på så sätt skapa värde för alla våra intressenter på lång sikt.

 

Den förnybara framtiden växer i skogen.


Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens idag klockan 14.00 EEST (13.00 CEST). Resultatet kommer att presenteras av Stora Ensos VD Annica Bresky och finanschef Seppo Parvi och kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/jvrf8zpz.

Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

 

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan).

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens
 

Storbritannien

+44 3333 000 804

Finland

+358 (0) 981 710 310

Sverige

+46 856 642 651

USA

+1 6319 131422

Inloggningskod

43094260#

Inspelning

 

Storbritannien

+44 (0)333 300 0819

Inloggningskod

425020333#


Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till den 5 maj 2022.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

 

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari-mars 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors


Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2410349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 2107691
 


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

 

Contacts

Attachments and Images

Snabblänkar