Vuoden 2021 investointimme Suomeen olivat yli puoli miljardia euroa

Stora Enso investoi tai käynnisti investointeja vuoden 2021 aikana Suomessa Anjalankoskelle, Imatralle, Kristiinankaupunkiin, Lahteen, Uimaharjuun ja Varkauteen yhteensä lähes 150 miljoonalla eurolla, muunsi paperintuotannon kartongintuotannoksi Oulussa 350 miljoonalla eurolla sekä käynnisti 10 miljoonan euron koelaitoksen Kotkaan. Lisäksi yhtiö käynnisti selvityksen Oulun tehtaalla toisen paperikoneen muuntamisesta tulevaisuudessa pakkausmateriaalin tuotantoon.

Stora Enso investoi vuoden aikana strategisille painopistealueilleen uusiutuviin pakkauksiin, innovaatioihin sekä puurakentamiseen. Investointeja ohjasi myös hiilijalanjäljen pieneneneminen joko tuotteissa tai prosesseissa. Vuonna 2022 Stora Enso jatkaa samalla tiellä kehittämällä uusiutuvia ratkaisuja uusien vastuullisuustavoitteiden mukaisesti päästä vuoteen 2050 mennessä 100 % uudistaviin tuotteisiin, jotka ovat täysin kiertotalouden mukaisia ja joiden hiilidioksidipäästöt ovat positiivisia.

Paperintuotannon muuntaminen kartongiksi

Stora Enso sai päätökseen Oulun paperitehtaan muuntamisen aaltopahvin pintakartonkia valmistavaksi tehtaaksi alkuvuodesta 2021. Projekti käynnistyi toukokuussa 2019 350 miljoonan euron investointipäätöksellä ja se valmistui suunnitellussa budjetissa. Kartonkituotantoa ajettiin ylös vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana, ja kone saavutti suunnitellun tuotantotason. Toukokuussa tehtaan vihki käyttöön pääministeri Sanna Marin. Oulu on Stora Enson toinen onnistunut tehtaan muunnos Suomessa. Edellinen tehtiin Varkaudessa, ja se vihittiin käyttöön vuonna 2016.

Mitä kahden vuoden ja 350 miljoonan euron investointi kartongintuotantoon muuntamiseksi vaati?

  • Koulutusta annettiin henkilöstölle yli 48 000 tunnin verran.
  • Tehtaalle vedettiin yli 50 km putkea ja asennettiin noin 470 km sähkökaapelia.
  • Työpanoksen yli 200 eri yritykseltä Stora Enson oman väen lisäksi.
  • Puunhankinnan kasvu lisäsi noin 100 uutta työpaikkaa puun korjuu- ja kuljetusketjuun. Yhteensä Oulun tehtaan puunhankinta työllistää suoraan lähes 500 henkilöä puun hankinta-, korjuu- ja kuljetusketjussa.

Oulun tehtaan muunnos paperin valmistuksesta kartongin tuotantoon vastaa aaltopahvin kasvavaan kysyntään maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tuotteessa AvantForteTM by Stora Enso on kolme kuitukerrosta, mikä tekee siitä Stora Enson tuotantovalikoiman vahvimman kraftlinerin. Sitä käytetään muun muassa tuoreen, rasvaisen tai kostean ruuan pakkauksiin sekä korkealaatuisiin verkkokaupan pakkauksiin.

Kartonkilinjan ylösajon jälkeen Oulun tehtaalla on lisämahdollisuus kasvuun, jos toinenkin paperikone muunnettaisiin tulevaisuudessa pakkausmateriaalin tuotantoon. Se parantaisi entisestään Oulun tehtaan kilpailukykyä muun muassa tehtaan oman sellun saatavuuden vuoksi.

Investoinnit aaltopahvipakkaustehtaisiin

Stora Enso investoi aaltopahvipakkaustuotantoon 10 miljoonaa euroa Lahdessa ja Kristiinankaupungissa. Investointi tarkoittaa entistä laadukkaampia pakkauksia, joissa esimerkiksi vihannekset kulkevat turvallisesti tilalta kauppaan. Kestävät ja uusiutuvat pakkaukset myös vähentävät ruokahävikkiä ja korvaavat fossiilisia materiaaleja kuten muovia.

Stora Enso investoi Kristiinankaupungin aaltopahvipakkaustehtaaseen noin 2 miljoonaa euroa. Tehdasrakennusta laajennetaan ja sinne tulee laitteistoa, joka mahdollistaa entistä korkealaatuisemman painojäljen asiakkaiden pakkauksiin. Laitteisto siirretään yhtiön Lahden tehtaalta, jossa korvataan 8 miljoonan euron investoinnilla kaksi pakkauksia valmistavaa jalostuslinjaa yhdellä uudella linjalla.

Yli 26 miljoonan investoinnit Varkauden pakkauskartonkitehtaaseen ja pellettilaitokseen

Stora Enso päätti investoida Varkauden sahan pellettituotannon aloittamiseen 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiön yhdeksännen pellettilaitoksen rakentaminen aloitetaan vuoden 2022 alkupuolella ja sen on määrä valmistua vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä. Varkauden sahan sivuvirroista, kuten kutterinlastuista, kuivasta hakkeesta ja sahanpuruista, valmistetaan puupellettejä. Pellettien käyttö lämmityksessä on kasvussa uusiutuvana energiamuotona ja niillä voidaan korvata fossiilisia lämmitysmuotoja, kuten kivihiiltä ja turvetta. Pellettilaitoksen kapasiteetti on 30 000 tonnia ja se työllistää 5 henkilöä. Varkauden tehtailla työskentelee yhteensä noin 400 henkilöä.

Stora Enso investoi myös Varkauden pakkauskartonkitehtaan joustavuuden ja kapasiteetin lisäämiseen 23 miljoonaa euroa, ja samalla mahdollistaa kierrätyskuidun käytön kasvattamisen. Investointiin liittyvät valmistelutyöt aloitetaan tammikuussa 2022 ja investointi valmistuu vuoden 2022 lopulla.

Investointi lisää asiakkaille tarjottavan tuotevalikoiman joustavuutta ja kasvattaa tehtaan kokonaiskapasiteettia noin 10 %. Investointi mahdollistaa myös tuotannossa käytetyn kierrätyskuidun määrän kasvattamisen tuoreen puukuidun lisäksi.

Varkauden pakkauskartonkitehtaalla valmistetaan valkaisematonta havusellua sekä korkealaatuisia ruskeita ja valkopintaisia aaltopahvin pintakartonkeja eli kraftlinereita. Pakkauskartonkitehdas käyttää tällä hetkellä raaka-aineenaan valkaisemattoman havusellun lisäksi noin kolmasosan Suomessa kierrätetyistä kartonkipakkauksista.

Kotkan Sunilan koelaitos aloitti toimintansa

Nykyisissä ladattavissa akuissa käytettävä uusiutumaton grafiitti voidaan korvata puusta erotettavasta ligniinistä. Stora Enson 10 miljoonan investointi koelaitokseen eteni vuonna 2021, kun Kotkan Sunilan koelaitos aloitti toimintansa ja koelaitoksessa käynnistettiin akkuihin tarkoitetun puupohjaisen hiilen tuotanto, jonka mahdollisia käyttösovelluksia ovat sähköautot, kulutuselektroniikka sekä suuret energianvarastointijärjestelmät. Akkumarkkinoiden ennustetaan kymmenkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Uusiutuvien akkumateriaalien tarve kasvaa entisestään.

Ympäristöinvestoinnit

Stora Enso päätti investoida 21 miljoonaa euroa Anjalan ja Inkeroisten tuotantolaitosten kilpailukyvyn ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. Anjalan paperitehtaan ja Inkeroisten kartonkitehtaan investoinnin tavoitteena on pienentää päästöjä sekä varmistaa eri polttoaineseosten joustava käyttö lämmön tuotannossa. Hankkeen työt aloitettiin vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana, ja töiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Anjalankosken tehtailla saatiin myös vuonna 2021 valmiiksi 3,6 miljoonan euron investointi jätevesien käsittelyn kehittämiseksi. Investoinnin ansiosta lietteen käsittelyä pystytään tehostamaan ja häiriötilanteisiin varautuminen paranee. Tehtaan alueelle rakennettiin uudet biolietelingot sekä uusi prosessivaihe, tertiäärikäsittely, jonka läpi kaikki jätevedet johdetaan ja saadaan siten paremmin erotettua kiintoaineet edelleen hyötykäyttöön. Kiintoainetta voidaan käyttää esimerkiksi maanparannukseen. Anjalankosken tehtaat ovat kaksi yksikköä Anjalan paperitehdas ja Inkeroisten kartonkitehdas. Anjalan paperitehtaan päätuote on kirjapaperi ja Inkeroisten kartonkitehtaan taivekartonki, jota käytetään muun muassa lääkepakkauksiin.

Käynnissä olevat investoinnit

Stora Enson Uimaharjun sahan kuivaamoja ja sahauslinjaa on uusittu vuoden 2021 aikana. Vuonna 2020 aloitettu noin 10 miljoonan investointi tehdään sahan normaalin käynnin aikana kolmen vuoden aikana ja se valmistuu vuoden 2022 lopulla. Uimaharjun sahan vanhimmat kanavakuivaamot korvataan uusilla kamarikuivaamoilla ja sahan tuotantolinjoihin tehdään useita teknisiä uudistuksia.

Stora Enso ilmoitti vuoden 2020 lopulla Imatran tehtaiden puunkäsittelyn parantamisesta 80 miljoonalla eurolla. Investoinnin tarkoituksena on nykyaikaistaa Imatran tehtaiden puunkäsittelyprosessia ja keskittää se yhteen paikkaan. Kaukopään tehtaalle rakennetaan uusi kuorintalinja, minkä lisäksi tehtaiden hakkeidenkäsittelyä selkeytetään. Investointi alkoi vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana. Imatran tehtailla tuotetaan korkealaatuisia pakkauskartonkeja elintarvikkeille, juomille ja luksustuotteille.

Uudistava tulevaisuus

Stora Enso jatkaa tänäkin vuonna 2022 innovoimalla, investoimalla ja kehittämällä uusiutuvia tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia materiaaleja. Stora Enson uusien vastuullisuustavoitteiden mukaan uudistavat ratkaisut tarkoittavat sellaisten tuotteiden kehittämistä, jotka vaikuttavat positiivisesti luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Käytännössä se tarkoittaa tuotteita, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja ovat täysin kiertotalouden mukaisia ja peräisin metsistä, joiden monimuotoisuus lisääntyy, eikä heikkene. Yhtiön käyttämän puun alkuperä tiedetään.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458