Insiderförvaltning

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Stora Enso's Insiderregler

Företaget följer till fullo EU:s och Finlands insiderbestämmelser samt Nasdaq Helsinki Oy:s insiderregler. Bolagets interna insiderregler publiceras och distribueras inom hela koncernen. Bolaget förväntar sig att alla anställda ska uppträda på det sätt som förväntas av en insider.

All opublicerad information som gäller bolagets nuvarande och framtida affärsverksamhet ska hållas strikt konfidentiell.

Personer i ledande ställning (PDMR) inom Stora Enso är styrelseledamöterna, koncernchefen och finanschefen samt medlemmarna i koncernledningen. Personer i ledande ställning och deras närstående är skyldiga att rapportera alla transaktioner med bolagets finansiella instrument till bolaget och till Finansinspektionen i Finland.

Förteckning över personer som deltar i behandlingen av finansiell information

Bolaget upprätthåller även en förteckning över de personer som deltar i upprättandet av delårsrapporter och bokslutskommunikéer, som godkänns av chefsjuristen. Personerna som finns med på listan är exempelvis medlemmarna i divisionernas ledningsgrupper, medarbetarna inom Communications och Investor Relations samt cheferna och vissa medarbetare inom Treasury, Group Accounting and Controlling och Legal.

Insider projekt

Personer som arbetar med projekt som klassas som insiderinformation betraktas som projektspecifika insiders. En separat projektspecifik insiderlista upprättas vid behov enligt beslut av bolagets chefsjurist.

Transaktionsförbud

Enligt insiderreglerna får personer i ledande ställning eller personer som deltar i upprättandet av delårsrapporter eller bokslutskommunikéer inte köpa eller sälja bolagets finansiella instrument (dvs.aktier, optioner eller syntetiska optioner) under den tysta perioden som beskrivs nedan, eller i övrigt om de har tillgång till information som kan ha en väsentlig inverkan på Stora Ensos aktiepris.

Tyst period

Stora Enso tillämpar en tyst period som börjar vid rapporteringsperiodens slut eller 30 dagar innan resultaten offentliggörs, beroende på vilket som sker tidigare, och pågår tills resultaten har offentliggjorts. Datumen publiceras i den finansiella kalendern på engelska. Under den tysta perioden är det förbjudet för personer i ledande ställning och de som ingår i företeckningen över personer som deltar i upprättandet av delårsrapporter att handla med bolagets finansiella instrument.

Snabblänkar