Stora Ensos delårsrapport januari–mars 2020

STORA ENSO OYJ INTERIMSRAPPORT 2020-04-21 kl. 8.30 EEST

Stärker våra ställningar för att klara utmaningarna

Förslag till utdelning 0,15 EUR per aktie, ytterligare max 0,35 EUR att beslutas senare

Q1/2020 (jämfört med Q1/2019)

  • Omsättningen minskade med 16,2 % till 2 207 (2 635) MEUR på grund av avsevärt lägre priser och volymer.
  • Det operativa rörelseresultatet minskade till 180 (335) MEUR.
  • Den operativa rörelsemarginalen var 8,1 % (12,7 %).
  • Det operativa rörelseresultatet enligt IFRS var 262 (313) MEUR.
  • Resultat per aktie var 0,19 (0,29) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och värdering till verkligt värde var 0,12 (0,32).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 146 (223 MEUR). Kassaflödet efter investeringar var -32 (94) MEUR.
  • Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA på 2,3 (1,6) var över målet att ligga under 2,0.
  • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 6,8 % (14,5 %), vilket är under det strategiska målet på 13 %.

Hantering av osäkerhetsfaktorer
Stora Ensos medarbetares hälsa och säkerhet är högsta prioritet. Friska medarbetare är en förutsättning för att produktion och leveranser till våra kunder fortskrider utan störningar. För att säkra sina medarbetares hälsa och säkerhet införde Stora Enso i början av februari ett globalt reseförbud. Vidare har alla fysiska möten förbjudits, personalen uppmanas att arbeta på distans där så är möjligt, tillgängligheten till fabriksanläggningarna har begränsats och påverkade medarbetare sätts i karantän. Covid-19-situationen inom Stora Enso bevakas noggrant. Tack vare Stora Ensos proaktiva agerande har koncernens förmåga att köra sina fabriker och betjäna kunderna hittills påverkats minimalt.

Stora Enso har en stark position vad gäller likviditet och finansieringsmöjligheter. I slutet av första kvartalet 2020 uppgick kassa och banktillgodohavanden till 756 MEUR. Bolaget har också en helt outnyttjad checkräkningskredit på 600 MEUR och tillgång till statliga premieobligationslån på 950 MEUR i Finland. Dessutom har Stora Enso under april skrivit under ett bilateralt avtal om lån och kreditfaciliteter på 400 MEUR för att utöka likviditeten. Det finns inga finansiella kovenanter på Stora Enso Oyj:s skulder.

För att hantera kostnaderna och minska effekterna av minskad efterfrågan har Stora Enso börjat implementera extra besparingsåtgärder, bland annat restriktioner vad gäller investeringar och rekrytering samt MBL-förhandlingar om eventuella korttidspermitteringar i nuläget inom alla divisioner och koncernfunktioner i olika länder i enlighet med de lokala regler och förordningar som finns.

På grund av internationella reserestriktioner och andra säkerhetsåtgärder i samband med covid-19 har alla Stora Ensos årliga underhållsstopp skjutits upp till andra halvåret 2020. För andra kvartalet 2020 finns endast ett inplanerat underhållsstopp vid Heinola-bruket.

Prognos och utsikter
På grund av osäkerheten i världsekonomin kommer Stora Enso tills vidare inte att presentera prognoser per kvartal eller utsikter för helåret. Det rådande läget har påskyndat minskningen i efterfrågan på europeiskt papper och marknadsförutsättningarna för koncernens övriga produkter är fortsatt varierande.

Koncernen fortsätter att fokusera på att säkerställa likviditet och kassaflöde samt på kostnads- och rörelsekapitalstyrning för att hålla ställningarna och snabbt kunna komma tillbaka när pandemin är över.

Nyckeltal

MEUR Q1/20 Q1/19 Förändring % Q1/20-Q1/19 Q4/19 Förändring % Q1/20-Q4/19 2019
Omsättning 2 207 2 635 -16,2 % 2 411 -8,5 % 10 055
Operativt EBITDA 335 484 -30,8 % 277 20,8 %  1 614
Operativt rörelseresultat 180 335 -46,3 % 124 45,0 % 1 003
Operativ rörelsemarginal 8,1 % 12,7 % 5,1 % 10,0 %
Rörelseresultat (IFRS) 262 313 -16,2 % 680 -61,5 % 1 305
Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster 220 286 -22,8 % 678 -67,5 % 1 329
Resultat före skatt (IFRS) 209 282 -26,0 % 646 -67,7 % 1 137
Periodens nettoresultat (IFRS) 149 226 -33,9 % 519 -71,3 % 856
Räntebärande nettoskuld 3 399 3 093 9,9 % 3 209 5,9 % 3 209
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 6,8 % 14,5 % 4.7% 10,3 %
Resultat per aktie (EPS) excl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster1, EUR 0,12 0,32 -62,4 % 0,07 63,5 % 0,84
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,19 0,29 -34,4 % 0,66 -70,7 % 1,12
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna 2,3 1,6 2,0 2,0
Medelantal anställda 25 037 26 036 -3,8 % 25 403 -1,4 % 26 096

1 Nycketalet Resultat per aktie (EPS) excl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster ersätter nycketalet Resultat per aktie (EPS) excl. jämförelsestörande poster, och är inkluderad i listan över icke IFRS-baserade nyckeltal. Jämförelsetal har omräknats.

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för första kvartalet 2020:

– Årets första kvartal har präglats av besvärliga avverkningsförhållanden, strejker i Finland och utbrottet av covid-19-pandemin. Lägre priser och volymer under kvartalet hade en negativ inverkan på omsättningen och det operativa rörelseresultatet jämfört med rekordnivåerna för första kvartalet förra året. Under rådande förhållanden, i ”ett nytt normalläge” där inga historiska referenser gäller längre, är jag nöjd med resultatet för kvartalet. Vi levererade ett resultat på 180 MEUR, i övre delen av prognosen. Vi fortsätter att fokusera på att bygga uthållighet i verksamheten och lägga våra resurser på de områden vi kan påverka: att betjäna våra kunder genom att hålla i gång verksamheten och mildra utmaningar i leveranskedjan, säkerställa likviditet och aktivt styra kostnader, marginaler och kassaflöde. I slutändan gäller det att säkerställa vår förmåga att snabbt komma tillbaka när det vänder.

Vi var tidigt ute med åtgärder kopplade till covid-19, bland annat införde vi ett allmänt reseförbud, social distansering och distansarbete för att hålla verksamheten i gång. Så långt har verksamheten i stort sett fungerat som vanligt. Vi har byggt upp en stark likviditet, uppgående till 1,4 miljarder EUR, för en recession som kan bli både längre och djupare. Vi har åtgärder på plats för att öka vårt kassaflöde framöver genom aktiv rörelsekapitalstyrning och besparingar. Vårt lönsamhetsprogram levererar snabbare än planerat och vi har höjt besparingsmålet till 350 MEUR (tidigare 275 MEUR) till slutet av 2021. Under första kvartalet 2020 genomförde vi besparingar, inklusive engångsbesparingar, på 40 MEUR. När det gäller att hantera en potentiell minskning av efterfrågan har vi börjat förbereda för korttidspermitteringar eller förkortad arbetstid om eller när det behövs.

Det är naturligtvis rimligt att konstatera att de makroekonomiska osäkerheterna är stora och att det är svårt att se hur efterfrågan kommer att utvecklas. Hittills är det våra divisioner Paper och Wood Products som har påverkats mest, medan påverkan på förpackningsdivisionerna är mindre. Divisionen Biomaterials påverkas av den strukturella nedgången vad gäller vissa användningsområden för papper och höga lager i Kina, även om efterfrågan är god när det gäller hygien och mjukpapper.

Coronaviruset har snabbt tvingat oss att tänka om när det gäller vardagliga saker som vi tidigare tagit för givna. Ändå måste vi, även i de svåraste av tider, tillfredsställa våra basbehov; människor behöver mat, medicin och hygienprodukter. I många länder anses förpackningar, särskilt matförpackningar, som en nödvändig och samhällskritisk vara och bransch. Förpackningarnas roll och syfte - att säkerställa hygien och skydda exempelvis mat och läkemedel under transport och på butikshyllor - är minst lika viktig nu som tidigare. Detta är ett av område där vi har ett gediget erbjudande.

På grund av covid-19 pandemins effekter på marknaden har styrelsen i Stora Enso beslutat att ändra sitt förslag till utdelning till 0,15 EUR per aktie. Dessutom föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning upp till maximalt 0,35 euro per aktie enligt eget övervägande i en eller flera utbetalningar i ett senare skede då det är möjligt att göra en mer tillförlitlig uppskattning av effekterna av covid-19-pandemin på Stora Ensos verksamhet och likviditet.

Våra transformationsprojekt fortskrider på ett bra sätt. Konverteringen av bruket i Uleåborg till kraftlinerproduktion fortgår enligt plan. I vårt ständiga hållbarhetsarbete fortsätter vi att lansera förnybara produkter tillsammans med våra kunder. Unilever Finland lanserade glassmärket Ingman i en nydesignad förpackning gjord av Performa Cream™ by Stora Enso med det växtbaserade barriärskiktet PE Green™. Jag är också glad att Stora Enso fick uppdraget att leverera trämaterial till 491 byggnadsprojekt runt om i världen, där 41 000 m3 korslimmat trä (CLT) och 500 m3 fanerlaminatträ (LVL) har använts. Träd absorberar koldioxid, och träet förvarar det och håller det borta från atmosfären!

I vårt arbete kommer vi att fortsätta fokusera på det vi kan påverka, ha nära kontakt med våra kunder, driva innovation och fortsätta arbeta enligt vår tillväxtstrategi för att vara beredda när marknaden vänder. Jag är stolt över att få arbeta med alla hängivna Stora Enso-medarbetare i denna utmanande tid, liksom med våra engagerade kunder och partners världen över. Tillsammans kommer vi att se till att vara förberedda för en lönsammare framtid när det vänder.

Framtiden växer i skogen.

Webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media i dag klockan 15.00 EEST (14.00 CET)
En webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media hålls klockan 15.00 EEST (14.00 CET). Stora Ensos VD Annica Bresky, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/477ufvo3.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker, investerare och media:

Direktsändning klockan 15.00 EEST
Storbritannien +44 (0)2071 928 000
Finland +358 (0)9 4245 0806
Sverige +46 (0)8 5069 2180
USA +1 631 510 7495
Inloggningskod 7864996
Inspelning
Storbritannien +44 (0)3333 009 785
Inloggningskod 7864996
 

Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till tisdagen den 28 april 2020.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari-mars 2020. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors

För ytterligare information, v g kontakta:

Ulrika Lilja
kommukationsdirektör
tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Kontakter

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulrika Lilja
kommukationsdirektör
tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Bilagor