Våra skogsinnehav

Att skogar och plantager brukas på ett hållbart sätt är av största vikt för att på lång sikt säkerställa tillgången på skogsråvara – vår viktigaste förnybara råvara.  

Stora Enso äger skogsareal i Sverige och har biologiska tillgångar i Finland, Brasilien, Uruguay, Kina och Laos via egna dotterbolag, samägda bolag och indirekt via intressebolag. De biologiska tillgångarna ska användas som råvara vid produktion av massa och träprodukter samt som biobränsle.

Idag är Stora Enso en av de största privata skogsägarna i världen med skogstillgångar värderade till mer än 4,9 miljarder euro (mark och biologiska tillgångar) i balansräkningen, där det högsta värdet är biologiska tillgångar på 3,9 miljarder euro i Nordeuropa. Globalt äger eller förvaltar Stora Enso mark som täcker en total yta på 2,35 miljoner hektar. Cirka 30 % av koncernens träråvarubehov täcks från eget innehav eller globala långsiktiga leveransavtal.

Läs mer om Stora Ensos skogsinnehav i Bokslut 2019 – Biologiska tillgångar eller på engleska i Strategy 2019.

 
PlatsProduktiv skog på rot, miljoner m³ i 2019Avverkning, miljoner m³ i 2019
Sverige120,33,4
Tornator** (41%)*25,11,0
Veracel i Brasilien (50%)*3,10,9
Montes del Plata i Uruguay (50%)*8,21,4
Guangxi i södra Kina3,41,0
* Stora Ensos andel
**Finland, Estland och Rumänien