Våra skogsinnehav

Att skogar och plantager brukas på ett hållbart sätt är av största vikt för att på lång sikt säkerställa tillgången på skogsråvara – vår viktigaste förnybara råvara. Eftersom träd blir avverkningsbara först efter många år, eller decennier, är det mycket viktigt med långsiktig planering av skogsbruket.

Stora Enso har biologiska tillgångar i Sverige, Finland, Brasilien, Uruguay, Kina och Laos via egna dotterbolag, samägda bolag och indirekt via intressebolag. De biologiska tillgångarna består av skog på rot som ska användas som råvara vid produktion av massa och träprodukter samt som biobränsle.

Under 2019 ökade Stora Enso sitt skogsinnehav i Sverige från ett indirekt ägande av 936 tusen hektar till direkt ägande av 1,14 miljoner hektar produktiv skogsmark. Det direkta ägandet ger oss ännu bättre möjligheter att ytterligare utveckla ett hållbart skogsbruk. Skogar och plantager som brukas på ett hållbart sätt kan göra hela ekosystem mer motståndskraftiga mot negativ påverkan och också mer mottagliga för positiva effekter. I dag har Stora Enso skogstillgångar till ett värde av drygt 4,1 miljarder EUR (mark och biologiska tillgångar) i balansräkningen. Av dessa utgör biologiska tillgångar ett värde av 3,6 miljarder EUR, vilket är de största bland nordiska företag.

 

PlatsMängd av produktiv skogsmarkSkog på rot, miljoner m³ i 2018Avverkning, miljoner m³ i 2018
Sverige1.14 milj. ha79.3 3,1**
Tornator223 200 ha*24.61.2
Veracels planteger is Brasilien43 700 ha*2.91.7
Montes del Plata i Uruguay81 200 ha*8.11.4
Guangxi i södra Kina77 300 ha6.41.1
Laos, arrenderad försöksplantage3 100 ha
Ryssland, arrenderad land369 500 ha
* Stora Ensos andel
** 2018 avverkning på 936 000 ha