Investoimme Suomeen noin 1,3 miljardia vuonna 2022

Vuonna 2022 Stora Enson investointeja on julkistettu tai valmistunut Suomeen noin 1,3 miljardin euron arvosta. Muun muassa Anjalaan, Inkeroisiin, Imatralle, Lahteen, Sunilaan, Uimaharjuun ja Varkauteen panostetaan yhteensä lähes 300 miljoonalla eurolla. Viime lokakuussa ilmoitimme lisäksi peräti miljardin euron investoinnista Ouluun. Investointimme vuoden aikana kohdistuivat luonnollisesti strategisille painopistealueillemme eli uusiutuviin pakkauksiin, biomateriaali-innovaatioihin sekä puurakentamiseen. Investointejamme ohjasi myös joko tuotteiden tai tuotantoprosessin hiilijalanjäljen pienentäminen.

Investointi 100-vuotiaaseen Veitsiluodon sahaan

Yhtiö investoi noin 3 miljoonaa euroa Kemin Veitsiluodon sahan sivutuotteiden käsittelyyn. Veitsiluodon sahan perusti sata vuotta sitten alun perin Metsähallitus. Tänä päivänä saha työllistää noin 60 henkilöä ja sen vuosikapasiteetti on 200 000 m3 mäntysahatavaraa. Sitä käytetään pääasiassa puusepänteollisuudessa. Loppukäyttökohteita ovat esimerkiksi ikkunat, ovet ja huonekalut. Valtaosa tuotannosta menee vientiin. Päämarkkina-alueita ovat Japani, Välimeren maat, Iso-Britannia sekä Länsi- ja Pohjois-Eurooppa.

Kolmen miljoonan euron investoinnilla Veitsiluodon sahan hakkeiden varastointia parannetaan ja energiajakeiden kuljetusta automatisoidaan. Investointi valmistuu vuoden 2023 kolmannen kvartaalin aikana ja sillä ei ole henkilöstövaikutuksia.

Lähes sata miljoonaa euroa Imatran tehtaisiin

Stora Enso investoi Imatralla sellutehtaan kemikaalien talteenottolinjaan 10 miljoonaa euroa. Investoinnin tarkoituksena on lisätä talteenottolinjan kapasiteettia uusimalla Kaukopään sellutehtaan mustalipeän haihdutusteknologiaa. Investointi parantaa tehtaiden energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Työt alkoivat toukokuussa 2022 ja valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.Imatralle valmistui loppuvuonna 2022 myös 80 miljoonan investointi tehtaiden puunkäsittelyn keskittämiseen ja nykyaikaistamiseen. Investoinnilla parannetaan Stora Enson korkealuokkaisen pakkauskartongin tuotantokykyä. Investointi tukee konsernin strategiaa, jonka mukaisesti Stora Enso tavoittelee vastuullista ja kannattavaa kasvua pakkausmateriaalisegmentissä.

Keskitetty ja nykyaikaisempi puunkäsittely parantaa Imatran tehtaiden prosessien vakautta ja tehokkuutta. Lisäksi uusi, tehokkaampi kuorintalinjasto vähentää puunkäsittelyn vedenkulutusta ja pienentää ympäristövaikutuksia. Molemmat Imatran investoinnit auttavat Stora Ensoa saavuttamaan kunnianhimoisen ympäristötavoitteensa puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Lähes 60 miljoonan euron edestä investointeja Uimaharjuun

Stora Enso investoi 10 miljoonaa euroa Enocellin sellutehtaalle Joensuun Uimaharjussa korvatakseen fossiilisen raskaan polttoöljyn uusiutuvalla pikiöljyllä. Investointi vähentää tehtaan ympäristövaikutuksia ja auttaa Stora Ensoa saavuttamaan tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Tällä hetkellä Enocellin sellutehtaan pääasialliset energianlähteet ovat uusiutuvat mustalipeä, puunkuori ja sahanpuru. Käynnistys- tai tuotantohäiriötilanteissa on käytetty raskasta polttoöljyä. Korvaamalla tämä raskas polttoöljy puusta valmistetulla pikiöljyllä Enocellin sellutehdas pyrkii 100-prosenttisesti bioenergiaa käyttäväksi tehtaaksi, jossa ei synny lainkaan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

Pikiöljy on uusiutuva, selluntuotannossa sivutuotteena syntyvän mäntyöljyn jatkojaloste. Enocellin tehtaan investointi sisältää pikiöljysäiliön, perustukset ja suoja-altaan, pumppaamon pumppuineen, purkuaseman, uudet putkistot, lämmittimet ja automaation. Työt alkoivat huhtikuussa ja valmistuvat vuoden 2023 lopussa.

Uimaharjun sahan 10 miljoonan euron investointi alkoi valmistua vuoden aikana. Uusi kuivauskamari otettiin käyttöön loppukesällä 2022 ja sahan tekniset parannukset ovat lähes valmiita.Stora Enso ilmoitti joulukuussa 2022 vahvistavansa erikoisselluvalikoimaansa investoimalla 38 miljoonaa euroa valkaisemattoman sellun tuotantoon Enocellin tehtaalla. Investoinnin jälkeen tehtaalla voidaan valmistaa joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan sekä valkaisematonta että valkaistua sellua. Valkaisukemikaalien käytön vähenemisen vuoksi hiilijalanjälki tuotettua valkaisematonta sellutonnia kohden on yli 20 % pienempi kuin vastaava määrä valkaistua sellua. Investoinnin odotetaan valmistuvan 2024 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Sillä ei ole henkilöstövaikutuksia Stora Enson työntekijöille.

Miljardi-investointi Ouluun

Stora Enso päätti lokakuussa 2022 investoida noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Investointi tukee yhtiön uusiutuvien pakkausten kasvustrategiaa lisäämällä kapasiteettia kasvavissa pakkaussegmenteissä. Tuotannon muunnetulla koneella arvioidaan käynnistyvän vuoden 2025 alkupuolella.

Oulun tehtaan toinen paperikone muunnettiin aaltopahvin pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi vuonna 2021. Nyt myös toinen käytöstä poistettu paperilinja muunnetaan moderniksi ja joustavaksi kuluttajapakkauskartonkilinjaksi, jolla valmistetaan taivekartonkia (FBB) ja päällystettyä valkaisematonta kartonkia (CUK). Linjan vuosikapasiteetti tulee olemaan 750 000 tonnia. Kartonkien loppukäyttökohteita ovat elintarvike- ja juomapakkaukset erityisesti pakaste- ja kylmätuotteille sekä kuivatuote- ja pikaruokapakkaukset. Kohdemarkkinoita ovat pääasiassa Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Investoinnit aaltopahvipakkaustehtaisiin

Stora Enson 10 miljoonan euron investoinnit aaltopahvipakkaustuotantoon Lahdessa ja Kristiinankaupungissa tulivat lähes valmiiksi. Investointi tarkoittaa entistä laadukkaampia pakkauksia, joissa esimerkiksi vihannekset kulkevat turvallisesti tilalta kauppaan. Kestävät ja uusiutuvat pakkaukset myös vähentävät ruokahävikkiä ja korvaavat fossiilisia materiaaleja kuten muovia.

Stora Enso investoi Kristiinankaupungin aaltopahvipakkaustehtaaseen noin 2 miljoonaa euroa. Tehdasrakennusta laajennetaan ja sinne tulee laitteistoa, joka mahdollistaa entistä korkealaatuisemman painojäljen asiakkaiden pakkauksiin. Laitteisto siirretään yhtiön Lahden tehtaalta, jossa korvataan 8 miljoonan euron investoinnilla kaksi pakkauksia valmistavaa jalostuslinjaa yhdellä uudella linjalla. Investointi valmistuu vuoden 2023 alkupuolella.

Yli 26 miljoonan investoinnit Varkauden pakkauskartonkitehtaaseen ja pellettilaitokseen

Stora Enso investoi Varkauden sahan pellettituotannon aloittamiseen 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiön yhdeksännen pellettilaitoksen rakentaminen aloitettiin vuoden 2022 alkupuolella ja se valmistui vuoden lopussa. Varkauden sahan sivuvirroista, kuten kutterinlastuista, kuivasta hakkeesta ja sahanpuruista, valmistetaan puupellettejä. Pellettien käyttö lämmityksessä on kasvussa uusiutuvana energiamuotona ja niillä voidaan korvata fossiilisia lämmitysmuotoja, kuten kivihiiltä ja turvetta. Pellettilaitoksen kapasiteetti on 30 000 tonnia ja se työllistää 5 henkilöä.

Stora Enso investoi myös Varkauden pakkauskartonkitehtaan joustavuuden ja kapasiteetin lisäämiseen 23 miljoonaa euroa, ja samalla mahdollistaa tuotannossa käytetyn kierrätyskuidun käytön kasvattamisen tuoreen puukuidun lisäksi. Investointiin liittyvät valmistelutyöt aloitettiin tammikuussa 2022 ja investointi valmistui vuoden 2022 lopulla. Investointi lisää asiakkaille tarjottavan tuotevalikoiman joustavuutta ja kasvattaa tehtaan kokonaiskapasiteettia noin 10 %.

Investointi Inkeroisten kartonkitehtaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Stora Enso investoi Inkeroisten kartonkitehtaalla 3,5 miljoonaa euroa kartonkikoneen päällystysosan kuivaimiin, joilla kuivataan kartongin pintaan siveltävät viimeistelykerrokset. Kuivainten energialähde vaihtuu investoinnin myötä maakaasusta sähköön, mikä vähentää koko kartonkitehtaan hiilidioksipäästöjä noin 20 %. Hanke on osa Inkeroisten tehtaiden CO2-tiekarttaa, jonka tarkoituksena on pienentää tehtaan hiilijalanjälkeä.

Työt alkoivat keväällä ja valmistuivat syksyllä 2022. Investoinnilla ei ollut pysyviä työllisyysvaikutuksia, mutta se työllisti kesän aikana noin 25 henkilöä muutostöissä.

Vuonna 2022 Stora Enso toteutti 21 miljoonan euron investoinnin Anjalankosken tehtaiden voimalaitoksella. Investoinnin tarkoituksena oli tehtaiden kilpailukyvyn ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Toteutunut investointi pienensi voimalaitoksen päästöjä ja mahdollisti eri polttoaineiden joustavan käytön lämmöntuotannossa.  Työt valmistuivat vuoden 2022 lopulla. Projektin aikana kattilatyömaalla työskenteli kaiken kaikkiaan noin 500 henkilöä.

Investointi Sunilan ligniinin rakeistus - ja pakkauslaitokseen

Stora Enson 14 miljoonan euron investointi Sunilan tehtaan ligniinin rakeistus - ja pakkauslaitokseen valmistui vuoden 2022 lopulla. Investoinnin ansiosta asiakkaille voidaan tuottaa ligniiniä rakeina, mikä helpottaa ligniinin pakkaamista ja käsittelyä. Rakeistetun ligniinin käyttö tukee myös Stora Enson biopohjaisen akkumateriaalin Lignoden® kehitystyötä.

Ligniinin rakeistaminen auttaa tarjoamaan asiakkaille tehokkaamman tavan käsitellä kuivaa ligniiniä ja toimittaa sitä eteenpäin. Rakeistetun ligniinin pakkaaminen ja kuljetus on helpompaa ja nopeampaa kuin erikoislaitteita vaativan kuivajauheen pakkaaminen.

Stora Enso on tuottanut ligniiniä Sunilan tehtaalla Suomessa vuodesta 2015 lähtien, missä ligniinintuotannon vuosikapasiteetti on 50 000 tonnia. Stora Enso on maailman suurin huippukuivan ligniinin tuottaja.

Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet

Stora Enso jatkaa tänäkin vuonna 2023 innovoimalla, investoimalla ja kehittämällä uusiutuvia tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia materiaaleja. Stora Enson vastuullisuustavoitteiden mukaan uudistavat ratkaisut tarkoittavat sellaisten tuotteiden kehittämistä, jotka vaikuttavat positiivisesti luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Käytännössä se tarkoittaa tuotteita, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja ovat täysin kiertotalouden mukaisia ja peräisin metsistä, joiden monimuotoisuus lisääntyy. Lisäksi Stora Enson tavoitteena on puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
040 832 7458

Lue lisää uutisia